04. 05. 2017 Nadácia Pontis

Technológie vyriešia veľa. Aj slabé vzdelanie

O tom, čo je impact investing a ako sa dá merať jeho dosah, sme sa rozprávali s Björnom Strüwerom, na Fóre o firemnej filantropii.

Čo je impact investing? Čím sa odlišuje a čím sa, naopak, podobá tradičnej filantropii? 

O impact investingu hovoríme vtedy, keď sa investičná prax stretne s filantropickou motiváciou. Filantropii sa podobá v tom, že poskytuje finančné zdroje na riešenie sociálnych problémov. A odlišuje sa tým, že dôležitá je aj finančná návratnosť – musí sa vrátiť aspoň kapitál. Jednou zo základných charakteristík impact investingu je záväzok investora merať a podávať správu o sociálnom a environmentálnom výkone a vývoji investícií. Je dôležité zachovať transparentnosť a zodpovednosť. 

V ktorých oblastiach vidíte jeho najväčší potenciál? 

Potenciál má najmä v odvetviach, kde možno účinne skĺbiť riešenie sociálnych problémov s potrebami trhu. 

Viete uviesť nejaký príklad? 

Napríklad 1,2 miliarde ľudí na svete chýba prístup k elektrine. Hľadanie energetických riešení v oblastiach, ktoré nie sú napojené na elektrickú sieť, je kľúčové pre cesty z chudoby. Súkromné firmy podnikajúce v tejto oblasti sú typickými príkladmi impact investingu. Prístup k vzdelaniu je dôležitý pre ekonomický rozvoj, vďaka nemu sa celkovo zlepšujú životné podmienky. Technológie určené pre učenie môžu vyriešiť nedostatok kvalifikovaných učiteľov a slabé výsledky študentov. 

Aké ďalšie nástroje na zvýšenie svojho dosahu mám ako filantrop k dispozícii? 

Veľa filantropov hľadá spôsoby, ako čo najefektívnejšie použiť financie, aby mali čo najväčší dosah. Práve oni môžu zohrať kľúčovú úlohu pri odkrývaní potenciálu sociálnych investícií a riešení spoločenských problémov. Pretože to môžu robiť spôsobmi, ktoré tradiční investori nemajú k dispozícii. Namiesto napodobňovania obmedzujúcich investičných modelov môžu používať široké spektrum finančných nástrojov, ktoré si nevyžadujú úplnú návratnosť. 

A ako to realizovať v praxi? 

Najbežnejšou stratégiou je používať nástroje na znižovanie rizika, napríklad garancie. Vďaka tomu sa poskytovatelia súkromného kapitálu nemusia obávať, že oň prídu. Existujú, samozrejme, aj iné inovatívnejšie modely. Nové nástroje predstavujú kombináciu filantropického a investičného kapitálu. 

Na čo nesmú investori na začiatku procesov zabudnúť? 

Najdôležitejšie je, že rovnako prísne ako k investovaniu treba pristupovať aj k monitorovaniu a hodnoteniu dosahu. Filantropi si možno budú musieť vybudovať internú alebo externú investičnú expertízu. Impact investori sa zase môžu od filantropov učiť, ako sociálny vplyv riadiť, pretože len dobré úmysly nestačia. To, že hodnotenie vplyvu musí byť vždy komplikované, nákladné a pomalé, je mýtus. 

Ako zistia, či naozaj došlo k zamýšľanému vplyvu? 

Už teraz vznikajú nové nástroje na sledovanie a riadenie vplyvu: „štíhle“ metodiky predstavujú sľubné riešenie pre sociálne podniky, ktoré chcú zjednodušené a komerčne využiteľné dáta. Ďalej inovatívne platformy ponúkajú sociálnym podnikom riešenia pre vnútropodnikový manažment vplyvu. Taktiež nové firmy umožňujú sledovanie vplyvu aj v najťažších prostrediach. Napriek všetkým týmto nástrojom lídri sociálnej zmeny potrebujú aspoň základnú kompetenciu: hlboké pochopenie toho, ako sa pozitívny vplyv vlastne vytvára a ako ho možno optimalizovať. 

Aký potenciál či rezervy má budúci rozvoj impact investingu? 

Impaktové investovanie sa obmedzuje na zásahy, ktoré majú „obchodný charakter“. Na zlepšenie finančného výkonu súkromných investícií bude vždy treba filantropov a verejné financie. Väčšina impact investorov sa snaží dosiahnuť finančné výnosy vo výkonných sociálnych podnikoch alebo fondoch, a zároveň vytvoriť výrazný sociálny alebo environmentálny vplyv. 

Kto je Björn Strüwer Poradenská spoločnosť Roots of Impact sa zameriava na efektívny impact investing a financovanie rozvoja. Po tom, čo opustil „tradičný“ finančný sektor, zasvätil kariéru financovaniu sociálnych inovácií. Cez svoju firmu Roots of Impact sa snaží formovať a ovplyvňovať trh investovania so sociálnym dosahom tak, aby sa kapitál použil čo najefektívnejšie a s čo najväčšou pridanou hodnotou. Strüwer tiež pôsobí ako hlavný poradca organizácie Ashoka v oblasti financovania projektov so sociálnym dosahom. Má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti financií – naposledy ako výkonný riaditeľ Credit Suisse. 

Veľa filantropov hľadá spôsoby, ako čo najefektívnejšie použiť financie, aby mali čo najväčší dosah. 

Zistite, aký dosah majú vaše filantropické aktivity, na 9. fóre o firemnej filantropii Registrujte sa na webe Nadácie Pontis. Čo sa dozviete od spíkrov: •Aký prínos majú vaše filantropické aktivity? •Ako efektívne nastaviť filantropickú stratégiu? •Do akých oblastí firmy najčastejšie investujú CSR rozpočty? •Prečo je dobré pozerať sa na granty a dary vo filantropii ako na investíciu? Dňa 18. mája si odnesiete množstvo rád, či inšpirácií z domova a zo sveta v znamení „impactu“ – dosahu filantropických aktivít firiem. Hospodárske noviny sú mediálnym partnerom tohto podujatia. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.