11. 02. 2018 Zodpovedné podnikanie

Tieto firmy postúpili do finále Via Bona Slovakia

O ocenenie Via Bona Slovakia sa uchádzalo celkovo 48 malých, stredných a veľkých firiem, ktoré pôsobia na Slovensku. Hodnotiaca komisia posunula do finále súťaže tieto firmy.

O hlavnú cenu Via Bona Slovakia za rok 2017 v kategórii veľká firma zabojuje Accenture.

Zodpovedná veľká firma

Accenture

Víziou Accenture je zlepšiť podmienky, v akých svet žije a pracuje. Jedným z kľúčových nástrojov na realizáciu tejto vízie je stratégia firemnej spoločenskej zodpovednosti.  V rámci nej sa Accenture v oblasti komunity zameriava na projekty, ktoré umožňujú mladým, nezamestnaným a znevýhodneným získať zručnosti pre udržateľnú zamestnanosť  a podnikateľské príležitosti. Firma spolupracuje s miestnymi organizáciami, aby priniesla systémové zmeny a trvalé riešenia na zníženie nezamestnanosti. V oblasti životného prostredia sa Accenture snaží redukovať svoju ekologickú stopu cez efektívne vykonávanie činností, napr. dlhodobo minimalizuje cestovanie vďaka Skype či online školeniam. Do ekologických iniciatív sa firma snaží aktívne zapájať aj zamestnancov, lokálne cez Green Way Committee. Zamestnanci sú pre Accenture najdôležitejším aktívom. Spoločnosť chce pritiahnuť a rozvíjať talenty, preto podporuje rôznorodé prostredie. Verí, že to urobí firmu silnejšou a inovatívnejšiou. Špecificky vo vzťahu k ženám, firma urobila viacero záväzkov, napr. mať do roku 2025 pomer mužov a žien medzi zamestnancami 50:50. Vo svojich priestoroch vytvorila detský kútik s opatrovaním a realizuje aj prázdninové tábory pre deti zamestnancov. K diverzite dodávateľov prispieva Accenture začleňovaním väčšieho množstva malých, stredných a rôznorodých podnikov do dodávateľského reťazca, pričom preferuje lokálnych dodávateľov. 

Slovenská sporiteľňa

Stratégia zodpovedného podnikania Slovenskej sporiteľne vychádza z tradičných hodnôt banky samotnej, a zároveň odzrkadľuje hodnoty a priority skupiny Erste, ktorej je banka členom. Politika spoločenskej zodpovednosti firmy je založená na budovaní dlhodobých partnerstiev. Banka podporuje rôzne projekty a do rozhodovacích procesov v oblasti podpory zapája svojich zamestnancov či komunitu. Vzdelávanie, predovšetkým finančné, je jednou z kľúčových oblastí stratégie. Firma  podporuje vzdelávanie a rozvoj finančnej gramotnosti formou priamej podpory aj cez projekty vlastnej nadácie. Začínajúcim podnikateľom pomáha  prostredníctvom svojej sociálnej banky. Jej zámerom je poskytovať bankové služby, finančné vzdelávanie a poradenstvo cieľovým skupinám, ktoré žiadna iná banka na Slovensku nepokrýva: začínajúci podnikatelia, mimovládky, nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Jej cieľom je prispieť k riešeniu celospoločenských problémov. Predstavenstvo banky prijalo a uplatňuje „princíp nulovej tolerancie“ voči korupcii, podvodnému konaniu, legalizácii príjmov z trestnej činnosti či akémukoľvek nekalému konaniu, a to tak voči svojim zamestnancom, ako aj voči klientom či partnerom. Okrem toho má banka implementovanú environmentálnu politiku a stratégiu. O jej dodržiavanie sa stará zodpovedný Chief Environmental Officer, ktorý je členom predstavenstva firmy.  

Zodpovedná malá/stredná firma

ANASOFT

Filantropické aktivity spoločnosti Anasoft patria do jej celkovej CSR stratégie, ktorá zahŕňa zodpovedné správanie firmy voči spoločnosti, životnému prostrediu a zamestnancom. Rozvoj a napredovanie zamestnancov má v ANASOFTe kľúčové postavenie. Firma venuje pozornosť vzdelávaniu v oblasti odbornej kvalifikácie, jazykovej prípravy a osobnostného rozvoja. Pre spoločnosť je dôležité, aby si každý v ANASOFTe našiel spôsob sebarealizácie, ako aj rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Zamestnancov firma pravidelne zapája do firemného dobrovoľníctva. V roku 2017 organizovala vianočnú dražbu pre rodiny z občianskeho združenia Úsmev ako dar. Zamestnanci si môžu vybrať z množstvo benefitov a počas roka sa zúčastniť rôznych podujatí aj s rodinami. ANASOFT sa zaoberá technologickými inováciami, ktoré priamo vplývajú na environmentálne prostredie. Rozhodli sa  napríklad pre vytvorenie riešenia pre bezpapierovú kanceláriu, čím chcú znížiť dopad na životné prostredie. Okrem toho, už 12 rokov podporujú slovenskú literárnu cenu ANASOFT litera, ktorá sa udeľuje za najlepšie slovenské prozaické dielo vydané v uplynulom roku. Okrem hlavného cieľa, podpory pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, táto cena zlepšuje aj orientáciu čitateľov v literatúre, podporuje vydavateľov, kníhkupcov, knihovníkov a najmä autorov. 

BUBO

Poslaním cestovnej kancelárie BUBO je rozvíjať slovenské cestovateľstvo. Firme záleží na tom, aby ich zamestnanci boli vo firme radi. V rámci BUBO cestovateľskej akadémie preto zabezpečujú vzdelávanie svojich zamestnancov. V roku 2017 vydali tzv. „Drietomské skriptá“, kde na príkladoch z praxe rozoberajú pracovníci problémy, s ktorými sa stretli v predchádzajúcom roku. Okrem vzdelávania podporuje firma aj fyzickú zdatnosť pracovníkov, napr. prostredníctvom rôznych športových aktivít. V rámci benefitov umožňuje BUBO cestovať na dobrodružné cesty nielen svojim sprievodcom. Exotické dovolenky každoročne navštívi vyše 50% ich zamestnancov. Teambuildingové cesty pre zamestnancov realizovala firma do Amsterdamu, Číny, Indie a Vietnamu.  BUBO bola jednou z prvých firiem na Slovensku, ktorá sa rozhodla separovať odpad. Na svojich cestách podporuje ekologické aktivity a edukáciou svojich klientov. Firma sa riadi pravidlom „Všetko, čo prinesieme, si aj odnesieme“. Pre svojich sprievodcov vytvorili morálny kódex firmy, o ktorom informujú a školia všetkých zamestnancov.

NEREUS

Hlavnou motiváciou plaveckej školy Nereus je umožniť plávať deťom z každého sociálneho prostredia a pomôcť športovať komukoľvek, kto po tom túži. Výučba plávania a práca s mládežou si vyžaduje od zamestnancov nadšenie a srdce. A to je niečo, čo sa Nereus snaží v rámci svojej firemnej kultúry kultivovať. Zodpovedný prístup v podnikaní vyplynul prirodzenou cestou zo spôsobu vedenia firmy. Jej základnými hodnotami sú dôvera, úcta a rešpekt. Svojich zamestnancov, ale aj rodičov detí zapája do rozhodovacích procesov. V roku 2017 trénerom i rodičom firma poskytla možnosť stať sa súčasťou Členskej základne klubu, ktorá rozhoduje o jej fungovaní a smerovaní. Okrem toho firma zamestnancom poskytuje benefity, ako napr. flexibilný pracovný čas, ktorý reflektuje ich osobné potreby, pracovné oblečenie, zľavy pre rodinných príslušníkov, vzdelávacie kurzy či teambuildingové aktivity. Spoločnosť tiež vníma dôležitosť svojho vzťahu ku komunite mesta Žilina, v ktorom žije a pôsobí. Cielene rozvíja vzťah s komunitou ľudí, ktorých spája plávanie a vzťah k športu. Nereus spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami, ktoré podporuje finančne, alebo ich klientom dáva výrazné zľavy. Usiluje sa tiež o to, aby ich  služby mohli využívať aj ľudia zo sociálne znevýhodnených komunít, napr. deťom zo sociálne slabších rodín automaticky udeľuje v kurzoch výrazné zľavy.

Nereus sa snaží k plávaniu, športu a zdravému životnému štýlu prilákať deti, ale aj dospelých.

Férový hráč na trhu

NosKin (Svet bedničiek) za projekt Podpora lokálnych farmárov a výrobcov potravín

Projekt firmy NosKin, ktorá poskytuje rozvoz farmárskych potravín, je výnimočný vo vzťahu k dodávateľom, konkurencii aj zákazníkom. Najväčší prínos pre spoločnosť má však ich zameranie na dodávateľov. Podporuje lokálnych farmárov, a teda aj samotný slovenský trh. Poskytuje im svoj e-shop na rozvoz a propagáciu produktov, vďaka čomu ušetria farmárom čas a financie, ktoré by investovali do distribúcie či marketingu. Takto sa môžu naplno venovať výrobe. V roku 2017 rozviezli celkovo 17 500 kg produktov po celom Slovensku. V tom istom roku boli tiež iniciátorom vytvorenia (zatiaľ) neformálnej únie s „konkurenciou“ kamenných predajní Farmársky rínek v Pezinku či U babičky v Bratislave. Týmto spôsobom ukazujú, že cieľom konkurencie nie je súperenie, ale podpora miestnych farmárov a uspokojenie zákazníka. Lokálnym dodávateľom však neposkytujú len férový prístup, no aj pocit istoty. Sú ich stálym partnerom a produkty odkupujú aj od menších farmárov, čím im ponúkajú potenciál rásť. V roku 2017 sa tiež podieľali na šírení osvety o tzv. „krivej“ zelenine.  

Orange Slovensko s projektom Deti na nete

Spoločnosť Orange Slovensko kladie dôraz na rozumné a zodpovedné využívanie telekomunikačných služieb predovšetkým u detí. Informovanosť o rizikách, ktoré so sebou prináša digitálna doba a ich zamedzení, je prioritou spoločnosti od roku 2006. Pomoc v tejto oblasti poskytuje prostredníctvom bezplatných workshopov a informačno-vzdelávacích aktivít. Pre zefektívnenie osvety firma vytvorila platformu www.detinanete.sk, kde na jednom mieste zhromaždila všetky potrebné informácie, učebné materiály, brožúry, pracovné listy a tipy od odborníkov. Tie môžu učitelia využiť v rámci hodín mediálnej výchovy, etickej výchovy či informatiky. Zorganizovala tiež interaktívnu výstavu Internetové deti, ktorá ukázala pozitíva, aj riziká moderných technológii. Výstavu navštívilo vyše 10 000 ľudí. Svojim zákazníkom firma ponúka aj praktické rady, napr. kedy má dostať dieťa prvý mobil, aký by mal byť a tiež službu Prima Kids, ktorá rodičom umožňuje kontrolovať svoje deti v online i offline priestore. Na jeseň 2017 spoločnosť preventívne vzdelávala na základných a stredných školách prostredníctvom tímu lektorov. Tí zorganizovali 240 interaktívnych prednášok, ktorých sa zúčastnilo 4 592 žiakov.

O2 Slovakia s projektom 17. november

Ukázalo sa, že mnohí mladí ľudia si neuvedomujú, čo pre dnešnú spoločnosť znamená Deň boja za slobodu a demokraciu. Túto situáciu sa rozhodla zmeniť firma O2 Slovakia s projektom 17. november. Cieľom bolo pripomenutie, že hodnoty slobody a demokracie nie sú samozrejmosťou a treba si ich vážiť. Spoločnosť zorganizovala niekoľko aktivít, ktorými ľuďom ukázala, čo všetko nám tento deň priniesol. V rámci projektu sa pri načítaní zahraničných stránok zobrazilo upozornenie simulujúce železnú oponu. Upozorňovalo používateľa na prekročenie „hraníc“. Do projektu sa zapojili aj influenceri na sociálnych sieťach, ktorí majú najväčší vplyv na dnešnú mládež. Projekt sa realizoval online, ale aj reálnym prekročením hraníc. V spolupráci s autobusmi Slovak Lines z Bratislavy na viedenské letisko Schwechat si cestujúci mohli vypočuť video a rádio spot k tomuto dňu. Prostredníctvom projektu sa O2 Slovakia rozhodla systematicky vzdelávať mladú generáciu a formovať ich kritické myslenie. Celá kampaň zasiahla až 1,7 milióna Slovákov.

Inšpiratívny projekt

Uznanie za inšpiratívny projekt v kategórii Férový hráč na trhu hodnotiaca komisia udelila spoločnosti GAMI5, s.r.o. za projekt Predávaj, nakupuj, zarábaj online. Ide o portál  www.jaspravim.sk, ktorý funguje ako sieť medzi predávajúcimi a kupujúcimi, a ktorý vytvára férové a bezpečné online prostredie.

Svet bedničiek bojuje proti duálnej kvalite potravín mimoriadnou kvalitou farmárskych produktov.

Dobrý partner komunity

Lidl Slovenská republika s projektom Rozprávky, ktoré potešia všetky deti

Ročne sa na Slovensku narodí približne 55 000 detí a viac ako desatina z nich potrebuje bezprostredne po narodení medicínsku pomoc. Tu prichádza na pomoc spoločnosť Lidl Slovenská republika s projektom Rozprávky, ktoré potešia všetky deti. Ich zákazníci si mohli pri nákupe nad 20 eur zakúpiť jednu z troch klasických rozprávok za symbolické 1 euro. Tie im z vlastnej iniciatívy aktívne ponúkali zamestnanci. Výsledkom tohto snaženia bola podpora 53 novorodeneckých pracovísk na Slovensku, ktorým spoločnosť darovala život zachraňujúce prístroje pre predčasne narodené deti v hodnote viac než milión eur. Projekt je výnimočný najmä svojím rozsahom. Zariadenia totiž putovali na každé novorodenecké oddelenie na Slovensku, ktoré poskytuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Prístroje pomohli zachrániť či skvalitniť život už viac než 15 000 deťom. Projekty na podporu novorodeneckých oddelení Lidl organizuje už tri roky, v priebehu ktorých sa im podarilo zaobstarať prístroje v hodnote takmer 2,5 milióna eur.

GlaxoSmithKline Slovakia s projektom Spoločne za lepšie zdravie – zdravotná mediácia v rómskych lokalitách

GSK sa zameral na zlepšenie zdravotných podmienok v rómskych komunitách na Slovensku. Luník IX je miesto s najväčšou hustotou rómskeho obyvateľstva pripadajúceho na jednu obec. V tejto oblasti sa zaznamenal zvýšený výskyt rôznych chorôb, ako napr. svrab či tuberkulóza. GSK sa túto situáciu snaží napraviť prostredníctvom zdravotnej mediácie. Zdravotní asistenti pochádzajú priamo z dotknutých lokalít, čo predstavuje veľký prínos pre udržateľnosť projektu, aj pre komunitu samotnú. Asistenti sa snažia zmeniť návyky komunity rôznymi spôsobmi – pozývajú ich na zdravotné prehliadky, ošetrujú poranenia, pomáhajú obyvateľom trpiacimi chronickými chorobami… Pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, či už ide o deti alebo spolupracujúcich lekárov. S ich pomocou sa podarilo v tejto lokalite znížiť chorobnosť a včasnú úmrtnosť, ktorá sužovala dospelých aj deti. V roku 2017 pomohli viac než 18 300 ľuďom. Projekt sa od svojich začiatkov rozšíril zo Slovenska do ďalších 4 stredoeurópskych krajín – Maďarska, Rumunska, Srbska a Bulharska. 

Zelená firma

GO4 s projektom E-taxi

Obyvatelia Bratislavy majú možnosť zelenšej prepravy. Spoločnosť GO4 pokračuje vo svojej firemnej stratégii MISIA BEZ EMISIE. Po ekologicky prospešnej kuriérskej službe Švihaj Šuhaj, prišla s prvou bezemisnou taxi službou. V júni 2017 sa im v spolupráci s aplikáciou HOPIN podarilo do obehu zaradiť 7 čisto elektrických e-taxíkov. V priebehu polroka sa podľa merateľných ukazovateľov naplnili pozitívne prínosy, ktoré si spoločnosť vytýčila. Taxíky najazdili takmer 200-tisíc kilometrov, čím odľahčili ovzdušie o približne 40 ton CO2 v porovnaní s inými taxi službami, ktoré využívajú vozidlá so spaľovacími motormi. Taktiež prispeli k zníženiu prachových častíc v ovzduší a zníženiu hluku v hlavnom meste. Ekologickejšiu formu prepravy privítala aj firemná klientela. Tá preferuje pre svoje jazdy práve „eko-voľbu“. Že tento variant je efektívny si všimli aj iné spoločnosti. O rozšírenie služieb prejavili záujem aj v iných, nielen slovenských mestách. 

IKEA Bratislava s projektom Druhý život nábytku

Spoločnosť IKEA Bratislava sa rozhodla dať nábytku druhú šancu. Cieľom je stať sa inšpiráciou pre milióny ľudí v oblasti šetrného bývania v rámci stratégie Dobré pre ľudí a pre planétu. V rámci projektu môžu zákazníci predať nevyužitý alebo nepotrebný IKEA nábytok späť spoločnosti. Tá ho následne ponúka za zníženú cenu v kútiku so zľavneným tovarom v rovnakej hodnote, za akú ho odkúpila. V prvých 2 mesiacoch fungovania projektu dostali takmer 300 ponúk, z ktorých zrealizovali až 111, pričom hodnota vykúpeného tovaru bola 4 500 eur. Takto by chceli docieliť minimalizovanie množstva nábytku, ktorý už zákazníci nepotrebujú a súčasne maximalizovať jeho životnosť. Okrem toho si spoločnosť IKEA v rámci svojej stratégie vytýčila do roku 2020 ponúkať chytré riešenia a produkty pre šetrnejší život v domácnostiach, využívať pri výrobe 100 % energií z obnoviteľných zdrojov a vytvárať podmienky pre lepší každodenný život ľudí i komunít.

Impact Futuristics s projektom Adoptuj úľ

Projekt Adoptuj úľ od spoločnosti Impact Futuristic pomáha včelárom z celého Slovenska. V roku 2017 si prostredníctvom tohto projektu adoptovalo svoj úľ vyše 238 ľudí, za čo boli odmenení 870 kilogramami medu. S ich pomocou spoločnosť postavila 260 nových úľov a podporila 11 včelárov. Výsledkom týchto aktivít je viac ako 13 miliónov nových opeľovačov. Včelárom tiež poskytujú finančnú pomoc v začiatkoch, ktoré môžu byť ťažké. Svoju pomoc firma zamerala na včely z dvoch dôvodov. Uvedomuje si ich dôležitú úlohu v ekosystéme a myslí na to, že ich množstvo každým rokom klesá. Snaží sa na Slovensku šíriť osvetu o včelárstve, najmä u mladšej generácie. Školám poskytujú zadarmo exkurzie priamo na včelnice a mimo sezónu zas navštevujú školy včelári. Cieľom je naučiť deti vážiť si prírodu, nebáť sa včiel a chápať ich význam pre celý svet. Taktiež, medzi včelármi a poľnohospodármi existuje dlhotrvajúce napätie týkajúce sa pesticídov. To sa spoločnosť Impact Futuristics snaží prelomiť práve spoluprácou, ktorá je výhodná pre obe strany.

Inšpiratívny projekt

Uznanie za inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma udelila hodnotiaca komisia spoločnosti PURE JUNK DESIGN s. r. o.  za šírenie osvety v oblasti recyklácie a ekologického prístupu k životu, podpore lokálneho trhu a lokálnych produktov. Firma prináša na trh alternatívu k bežným produktom. 75 % svojich produktov vyrába z odpadového materiálu a 25 % z recyklovateľných materiálov.

Skvelý zamestnávateľ

Accenture so Stratégiou inklúzie a diverzity pre LGBT zamestnancov

Rovnosť na pracovisku – to je cieľ, ktorý si spoločnosť Accenture zaumienila v rámci Plánu inklúzie a diverzity. Plán berie na vedomie, že rozmanitosť ľudí v tímoch napomáha stabilnejším, lepším výsledkom pre klientov. Jednou zo skupín, na ktoré sa spoločnosť zamerala, sú LGBT zamestnanci. Vo firme šíria informovanosť o LGBT, čím sa snažia zvýšiť mieru inklúzie. Aby k tomu dospeli, spoločnosť sa zaviazala k nulovej tolerancii akéhokoľvek prejavu neznášanlivosti voči menšinám. Na podporu tejto inklúzie vytvorili tiež Pride Network, ktorý poskytuje LGBT zamestnancom podporu. Zaviedli rovnoprávnosť v oblasti rodinných benefitov, ktoré platia ako pre LGBT zamestnancov, tak aj pre nevlastných rodičov či rodičov adoptívnych detí. Ide napríklad o sobášny príspevok či príspevok pri narodení dieťaťa. Firma svoju podporu vyjadruje aj účasťou na Pride Pochode, vytváraním školení pre LGBT manažérov či dúhovými šnúrkami, na ktorých môžu zamestnanci nosiť vstupnú kartu. Accenture si dalo za prioritu stať sa firmou, kde každý môže byť sám sebou vo svojom pracovnom aj osobnom rozmere. 

Lidl Slovenská republika s projektom Naše hodnoty v Lidli

„Dynamický tím, ktorý dáva tímovým hráčom stabilitu, a zároveň priestor na osobný rozvoj. Platí tu férová hra a dosiahnuté výsledky.“ Takto charakterizovali  Lidl zamestnanci na workshope, kde sa pýtali, ako vnímajú spoločnosť, v ktorej pracujú. Slogan sa ujal natoľko, že ho začali interne používať, či už v podobe nálepiek na dvere či ako nápis na hrnčekoch. Zamestnancov požiadali aj o to, aby sa stáli tvárami samotnej spoločnosti. Zo svojich radov vybrali 11 ľudí z rôznych pozícií, aby prezentovali Lidl na verejnosti, čím vznikla motivácia u iných byť jeho súčasťou. Tento projekt prispel k zvýšeniu lojality zamestnancov, zlepšeniu celkového imidžu a jeho výsledkom bolo heslo: „Aj ja som Lidl“. Ďalším projektom na posilnenie tímového ducha bol High 5. Ten prezentuje hodnoty zadefinované zamestnancami: komunikácia, rozvoj, výsledky, stabilita a férovosť. Na ich podporu zorganizovali niekoľko workshopov pre zamestnancov na vedúcich pozíciách, ktorých viedli k týmto záväzkom: viesť komunikáciu, rozvíjať zamestnancov, zostať dynamický a orientovaný na výsledky, vybudovať dôveru a jednať férovo, žiť zodpovedne a byť vzorom.

VSE Holding s projektom Dni diverzity

Zamestnanci sú pre spoločnosť VSE Holding na prvom mieste, bez ohľadu na ich vek, pohlavie či rasu. Podporujú rodovú a vekovú rovnováhu, vytvárajú prostredie pre lepšiu inklúziu, vzájomný networking a pochopenie predmetu podnikania v rôznych spoločnostiach patriacich do skupiny VSE Holding. Tieto hodnoty sa firma snaží podporiť prostredníctvom Dní diverzity, počas ktorých organizuje rôzne workshopy venujúce sa generačným rozdielom, IT novinkám na uľahčenie práce, záchrane života na pracovisku atď. Nezabúda ani na inklúziu, čo ukázali workshopy na témy zamestnávania Rómov či ľudí s hendikepom. Spoločnosť tiež interne vytvorila kampaň, ktorá zamestnancom ukázala dôležitosť diverzity. Pre zamestnancov boli pripravené napríklad aj exkurzie na rôzne pracoviská, vďaka čomu sa mohli viac spoznávať s prácou mimo svojho oddelenia. Spoločnosť okrem toho pristúpila aj k podpísaniu Charty diverzity, kde sa zaviazala dodržiavať rovnoprávnosť na pracovisku. 

V rámci tejto kategórie bude udelené aj špeciálne ocenenie v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. O špeciálne ocenenie sa uchádza sedem nominovaných firiem.

Inšpiratívny projekt

Uznanie za inšpiratívny projekt v kategórii Skvelý zamestnávateľ hodnotiacia komisia udelila spoločnosti O2 Slovakia za projekt Mindpark: Startup inkubátor vo firme. Ide o unikátny projekt, ktorý umožnil zamestnancom rozvíjať svoju kreativitu a zlepšovať sa v činnostiach, ktoré nesúvisia priamo s ich pracovnou náplňou. 

Sociálne inovácie 

Accenture s projektom SCODE

Digitálne zručnosti budú pre dnešné deti potrebné z hľadiska ich budúceho uplatnenia sa v pracovnom živote. Súčasné školy však v tejto oblasti zaostávajú a učitelia informatiky nemajú k dispozícii dostatočné nástroje pre kvalitnú výučbu. Veľa z nich nemá pre túto oblasť zodpovedajúcu kvalifikáciu a chýba im patričná podpora. Preto sa Accenture snaží podporovať zlepšenie výučby programovania na školách a motivuje učiteľov k výučbe programovania už od prvých ročníkov základných škôl. Firma školí učiteľov, ako atraktívnym a hravým spôsobom zakomponovať blokové programovanie do hodín informatiky. Prostredníctvom učiteľov sprostredkuje žiakom zaujímavé a inšpiratívne hodiny informatiky. Do projektu sa zapojilo 200 učiteľov zo 150 základných škôl, čo predstavuje 5% všetkých základných škôl na Slovensku a zasiahlo to viac ako 10% žiakov. Vyškolení učitelia doteraz zapojili viac ako 10 000 žiakov, pričom na základných školách sa darí zapájať v rovnakej miere dievčatá a chlapcov. Navyše, všetky školiace aktivity, ako aj ponúkané prostredie pre výučbu programovania a podporné materiály sú pre školy, učiteľov aj žiakov bezplatné. 

Niche s projektom Memonik

Podľa WHO približne 1,5 % svetovej populácie, čo je viac ako 100 miliónov ľudí, tvoria nevidiaci. Tí majú často veľmi obmedzený prístup k plnohodnotným hrám pre seba a svoje deti. Prvotnou motiváciou spoločnosti Niche bolo vytvoriť spoločenskú hru pre nevidiacich, no ukázalo sa, že Memonik je rovnako vhodný aj pre vidiacich ľudí. Ide o hmatové pexeso, ktoré môžu hrať rovnako a plnohodnotne vidiaci i nevidiaci, ľudia hovoriaci rôznou rečou, či seniori spoločne s deťmi. Memonik je vo svojej podstate jednoduchý, ale pritom variabilný a univerzálny nástroj, ktorým precvičujete aj svoju pozornosť, pamäť a jemnú motoriku. Hru firma projektuje tak, aby aj samotný proces výroby a predaja bol čo najviac spoločensky zodpovedný. Aj preto do výroby prizvali chránené dielne Srdcerváči a podporu Memoniku vyjadrila aj Únia nevidiacich a slabozrakých.

TESCO Stores s projektom Zníženie potravinového odpadu

Tesco, ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov potravín, si je vedomé svojej zodpovednosti a zaviazalo sa prispieť k zníženiu množstva potravinového odpadu. Spoločnosť zlepšila svoje procesy tak, aby v ich prevádzkach vznikalo čo najmenšie množstvo potravinového odpadu. Ako jediný reťazec je Tesco schopné darovať potravinové prebytky zo 100 svojich obchodov do všetkých okresov Slovenska. Na Slovensku v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska darovali 313 ton potravín. Navyše, ako prvý reťazec v strednej Európe v septembri 2017 zverejnil dáta o množstve potravinového odpadu, ktorý vyprodukuje vo svojich prevádzkach. V rámci unikátneho projektu „Dokonale, nedokonalé“ odoberá Tesco od dodávateľov aj zeleninu a ovocie, ktoré nespĺňajú bežné vizuálne štandardy, s cieľom znížiť množstvo odpadu na strane dodávateľov. Okrem toho firma povzbudzuje svojich zákazníkov, aby aj oni prispeli k snahe znížiť množstvo potravinového odpadu, keďže veľké množstvá potravinového odpadu vznikajú práve v domácnostiach.

Inšpiratívny projekt

Uznanie za inšpiratívny projekt v kategórii Sociálne inovácie hodnotiacia komisia udelili spoločnosti Slovak Telekom za projekt Inkluzívnej starostlivosti. Ide o komplexný a dlhodobý projekt na podporu vytvárania inkluzívneho firemného prostredia, prostredníctvom vzdelávania zamestnancov v oblasti hodnôt, boji s predsudkami, stereotypmi, spoznávaním potrieb ľudí so špecifickými potrebami a zraniteľných skupín. Špecifickým cieľom projektu je zvyšovanie zákazníckej skúsenosti ľudí so znevýhodnením.

Memonik sa dá použiť aj ako senzorická či výchovná pomôcka (napríklad pri Montessori výchove).

Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

PURE JUNK DESIGN

Spoločnosť Pure Junk Design prináša na trh alternatívu k masovo vyrábaným produktom. 75 % svojich produktov vyrába  z odpadového materiálu a 25 % z recyklovateľných materiálov. Firma, ktorá pôsobí v Žiline, spracováva lokálny odpad. Snaží sa ukázať, že recyklácia a upcycling neznižujú hodnotu produktu. Práve naopak, že recyklované produkty môžu byť dizajnovo aj funkčne zaujímavé a konkurencieschopné. V poslednom roku sa firme podarilo zrecyklovať viac ako 8 ton drevného odpadu a vytvoriť tak viac ako 700 produktov, od malých doplnkov, až po kompletné interiéry. Pure Junk chce nadviazať  spoluprácu medzi firmami, mestom, spracovateľskou jednotkou a školami zameranými na remeslo. Chcú totiž priniesť koncept, ktorý by bol fungujúci v každom meste, nielen na Slovensku. Ďalším cieľom firmy je šírenie osvety v oblasti recyklácie a ekologického prístupu k životu, podpore lokálneho trhu a lokálnych produktov. 

TESCO Stores

Boj proti plytvaniu potravinami je pre spoločnosť Tesco absolútnou prioritou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Ich cieľom je prispieť k napĺňaniu 12. cieľa udržateľného rozvoja (SDGs), zodpovednej spotrebe a výrobe. Tesco si uvedomuje nutnosť medzisektorovej spolupráce, aby mali potenciál dosiahnuť celospoločenskú zmenu. Usilovne preto spolupracuje s dodávateľmi a vytvára priestor na diskusiu. Zámerom spoločnosti je do roku 2030 pomôcť znížiť množstvo potravinového odpadu na globálnej úrovni na polovicu. Preto sa spoločnosť postavila do čela koalície lídrov Champions 12.3, ktorá spája odborníkov z verejného aj súkromného sektora, výskumné aj občianske združenia, s cieľom akcelerovať proces napĺňania cieľa udržateľného rozvoja.

WakiVaky

Značka WakiVaky sa zaoberá textilnou výrobou vakov na chrbát, tašiek, ľadviniek a ďalších doplnkov z recyklovaných materiálov. Firma vykupuje zvyšky či odpad z textilných prevádzok a recykluje textílie, ktoré už stratili svoje pôvodné využitie. Hlavným  cieľom je znižovanie odpadu, najmä textilného charakteru. Firma dáva materiálom druhú šancu na život a vytvára z neho praktické a obľúbené produkty. Pri výrobe sa snaží o minimálnu tvorbu odpadu, preto volí strihy, ktoré sú „zero waste“. Všetky ich produkty sú vyrábané ručne na Slovensku. Momentálne pre WakiVaky šije 7 žien. Dávajú teda prácu a profesionálne uplatnenie ľuďom z rôznych regiónov Slovenska, najmä ženám v neľahkej životnej situácii či znevýhodneným skupinám. V roku 2017 zrecyklovali takmer 200 kg textilného odpadu a predali približne 450 produktov. Vo svojom okolí tiež organizujú rôzne podujatia a aktivity na ochranu životného prostredia. 

Prínosom WakiVaky je aj to, že podporuje už takmer vymierajúce krajčírske remeslo a ručnú prácu.

Odovzdávanie cien Via Bona Slovakia sa uskutoční 10. apríla 2018 a slávnostný galavečer sa odvysiela naživo RTVS na Dvojke.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net