19. 11. 2015 Zodpovedné podnikanie

Tržný potenciál najnovších cieľov udržateľného rozvoja

Svetoví lídri sa 25. septembra 2015 zhodli na nových cieľoch udržateľného rozvoja. Ako sa zmení svet o 15 rokov?

Ban Ki-Moon označil nové SDGs ako nevyhnutný predpoklad pre uzdravenie planéty. ©Thomas Hawk/Flickr

Dňa 25. septembra 2015 bolo 193 členmi Organizácie spojených národov v New Yorku odsúhlasených 17 nových cieľov udržateľného rozvoja (z angl. SDGs – Sustainable Development Goals). Tieto ciele budú najbližších 15 rokov smerodajné pre kroky svetových lídrov na ceste k udržateľnému rozvoju.

Výzva národov k spolupráci za lepšiu budúcnosť

Aktuálnych 17 SDGs obsahuje 169 podcieľov spolu so sekciou implementácie, vytvorením globálnych partnerstiev a spôsobov kontroly a následníctva. Táto univerzálna agenda vyzýva všetky štáty na akomkoľvek stupni rozvoja, aby spojili svoje snahy k sociálnej inklúzii, environmentálnej ochrane a podpore ekonomického rozvoja. Všetky tieto kroky musia byť samozrejme sprevádzané správnymi a efektívnymi rozhodnutiami národných vlád.

Generálny tajomník Organizácie spojených národov Ban Ki-moon opísal agendu ako „naliehavú výzvu zdieľania prosperity, posilňovania živobytia ľudí, zabezpečovania mieru a uzdravenia našej planéty v prospech tejto i budúcich generácií“.

Podnikateľské príležitosti SDGs

SDGs sú hmatateľným spôsobom, ako môže biznis objaviť nové obchodné príležitosti v súvislosti s riešením konkrétnych sociálnych problémov. „Biznis sféra však musí vnímať sociálne problémy ako príležitosť pre inovácie a zvýšenie svojej konkurenčnej výhody. Zakomponovať Svetovú rozvojovú agendu do svojich vlastných stratégií a SDGs uchopiť ako komplex toho, čo robí a ako premýšľa o zdieľaných hodnotách a vlastných spotrebiteľoch,“ upresnila problematiku Lucie Mádlová z Národnej siete Global Compact Česká republika.

Ako prebieha implementácia?

Pre zoperatívnenie a dosiahnutie týchto 17 cieľov sa uskutočňujú dialógy na národnej i lokálnej úrovni. Medzi včasné opatrenia patria tri kritické príležitosti:

  1. Každá krajina musí zohľadniť všetkých 17 cieľov. Avšak ich prioritizácia musí zohľadňovať národný kontext. Otvoreným dialógom a seminármi medzi vládou a širokou škálou zúčastnených strán sa zaručí, že nikto nebude vynechaný.

V tejto agende zohrávajú svoju dôležitú úlohu mestá a siete:

Nakoľko 54 % svetovej populácie žije v mestách, ktoré generujú 70 % svetového HDP, úspech agendy 2030 spočíva na realizácii v mestách a mobilizácii urbánnej kreativity a v inovatívnych riešeniach. V tejto súvislosti sa svetové metropoly vyjadrili Záväzkom k agende pre trvalo udržateľný rozvoj v roku 2030.

Znalostné inštitúcie v spolupráci s biznisom hrajú kľúčovú rolu pre podporu realizácie SDGs. Sustainable solutions development network (SDSN) v tejto súvislosti zriadilo národné a regionálne siete, a finalizuje príručku “Začíname s SDGs” pre nápady ako začať proces implementácie agendy pre udržateľný rozvoj.

  1. Každá tematická komunita musí pracovať s kvantitatívnymi výsledkami dosahujúcimi ciele SDGs do 2030. Napríklad SDSN pomohlo v energetickej transformácii prostredníctvom projektu Deep Decarbonization Pathway Project, na ktorého princípe sa rozvíja aj projekt transformácie udržateľnej agrikultúry.
  1. Svetový progress musí byť meraný prostredníctvom spoločných Indikátorov a monitorovacej schémy pre SDGs. Vlády, biznis university, vedecké inštitúcie a verejná spoločnosť sa Globálnym partnerstvom pre dáta udržateľného rozvoja zhodli nad potrebou monitorovania nových, otvorených a použiteľných dát.

Na formulácii SDGs se podielala aj Global Compact, sieť firiem, ktoré sa rozhodli zjednotiť svoje poslanie a každodenné činnosti s princípmi spoločenskej zodpovednosti. V knižnici UN Global Compact možno nájsť zaujímavé zdroje pre firmy, ktoré sa touto cestou rozhodli rozšíriť svoj potenciál.

 

Článok pripravila Jana Mikudová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111