14. 02. 2017 Zodpovedné podnikanie

Vieme, ktoré firmy postúpili do finále Via Bona Slovakia

Do užšieho výberu posunula hodnotiaca komisia ocenenia Via Bona Slovakia 20 nominácií. Ktoré firmy bojujú o ocenenie?

Celkovo 71 malých, stredných i veľkých firiem z celého Slovenska sa v tomto roku uchádzalo o ocenenie Via Bona Slovakia. Po prvom kole zasadnutia hodnotiacich komisií postúpilo do druhého kola celkovo 20 nominácií firiem v 6 kategóriách a prvýkrát Nadácia Pontis udelí aj Cenu za sociálne inovácie. Prečítajte si viac o týchto inšpiratívnych firmách, ktoré sa snažia podnikať zodpovedne. 

O ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Zelená firma bojuje aj spoločnosť 2brothers

Zodpovedná veľká firma

dm drogerie markt

Medzi ťažiskové témy spoločnosti dm drogerie markt patria zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie a životné prostredie. V stredobode záujmu firmy je človek – či už ide o zákazníka, spolupracovníka alebo partnera. dm drogerie markt sa snaží pôsobiť vo svojom okolí príkladne a svojou ponukou produktov a služieb formovať svojich zákazníkov tak, aby získali uvedomelo nakupujúcu stálu klientelu. Firma prijala stratégiu zodpovedného podnikania a CSR aktivity realizuje už niekoľko rokov – napr. kampane zamerané na zdravý životný štýl detí v školskom veku, projekty Veselé zúbky, Pomôžme deťom, dm spoločne, Slniečkové deti, dm ženský beh atď. dm drogerie markt myslí nielen na svojich zákazníkov, ale aj na životné prostredie. Od júla 2016 zaviedla na svoje predajne dodávku z obnoviteľných zdrojov, tzv.zelenú energiu. Aktuálne je „zelená energia“ na 69 predajniach a plánujú ju rozšíriť. dm vo svojich predajniach vyčlenila priestor aj pre biopotraviny, eko sortiment a kontrolovanú prírodnú kozmetiku. Svojim zamestnancom poskytuje možnosti interného vzdelávania, každoročne si môžu vybrať z pestrej ponuky vzdelávacích a rozvojových aktivít. Spoločnosť tiež pravidelne realizuje prieskum spokojnosti svojich zamestnancov a poskytuje im jeden pracovný deň na dobrovoľníctvo. Firma má tiež silne vyvinutý systém protikorupčných opatrení a oznamovania nekalých praktík prostredníctvom samostatnej pozície ombudsmana. Každý zamestnanec, ktorý má podozrenie zo spáchania nečestného a škodlivého konania alebo porušenia predpisov spoločnosti, má možnosť obrátiť sa na ombudsmana. dm tiež spolupracuje s viacerými chránenými dielňami a s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živicou, s ktorou buduje komunitné záhrady, mestské úle pre včely a pomáhala zavádzať lokálnu menu živec v Bratislave a v Banskej Bystrici. 

Kia Motors Slovakia

Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa dlhodobo usiluje byť zodpovedným zamestnávateľom a producentom. Snaží sa vytvárať hodnoty a propagovať harmonický rast s dôrazom na environmentálne aspekty a rešpektovanie potrieb ľudstva. Strategickými oblasťami spoločnosti v rámci zodpovedného podnikania sú: zamestnanci, životné prostredie, trh, etika v podnikaní a komunita. Pre všetkých zamestnancov organizuje vzdelávacie a rozvojové aktivity. Poskytuje im tiež nadštandardný sociálny a odmeňovací program. Kia v roku 2016 získala ocenenie „Leading HR Organisation“ s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími praktikami v oblasti personálneho manažmentu. Neoddeliteľnou súčasťou personálnej politiky je starostlivosť o zamestnancov. Už viac ako desať rokov vo firme funguje jedinečný koncept poradenských miest, tzv. Harmony miestností, ktoré sú umiestnené priamo vo výrobných priestoroch. Zamestnanci tam majú možnosť aktívne sa zúčastňovať na zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku. Navyše, spoločnosť sa  zameriava na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu. Vďaka implementácii inovatívnych riešení sa zlepšila energetická efektívnosť pri využívaní elektrickej energie v hlavnom závode o 17 % a zároveň došlo k zníženiu spotreby zemného plynu, vďaka čomu bolo zredukované množstvo CO2 vyprodukované pri výrobe jedného automobilu o 13 %. Svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu potvrdila spoločnosť Kia aj vysadením 1 258 stromov v areáli svojho závodu v Tepličke nad Váhom. Kia má tiež svoj etický kódex, ktorý definuje základné pravidlá a usmernenia pre zamestnancov spoločnosti. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v podpore regiónu a rozvíja množstvo filantropických aktivít, podporuje dobrovoľníctvo svojich zamestnancov so zameraním sa hlavne na Žilinský kraj, odkiaľ sú ich  zamestnanci. Uvedomuje si potrebu podpory vzdelávania mladých ľudí, preto aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami.  Spoločnosť sa snaží zapájať do budovania a upravovania cyklotrás a spolupracuje s mestom Žilina v revitalizácií a rozširovaní parkov.

Slovenská sporiteľňa

Stratégia zodpovedného podnikania Slovenskej sporiteľne je založená na budovaní dlhodobých partnerstiev v oblastiach, ktoré si banka zvolila za strategické z pohľadu svojho pôsobenia, vplyvu a dosahovaných výsledkov. Slovenská sporiteľna rozvíja koncept „sociálnej banky“, ktorej zámerom je poskytovať bankové služby, finančné vzdelávanie a poradenstvo cieľovým skupinám, ktoré žiadna iná banka na Slovensku nepokrýva, t.j. začínajúci  podnikatelia, neziskové organizácie a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Jej cieľom je prispieť k riešeniu celospoločenských problémov, ako sú chudoba, nízka finančná gramotnosť, či obmedzenia pre začínajúcich drobných podnikateľov. Spoločnosť tiež rozvíja aktivity pre začínajúcich podnikateľov a pre neziskový sektor, ktorému poskytuje vzdelávanie a bankové služby, vrátane financovania. Banka prijala významné opatrenia aj v oblasti ochrany životného prostredia. Označuje sa ako „zelená banka“, má implementovanú environmentálnu politiku, za ktorú zodpovedá Chief Environmental Officer. Banka monitoruje a vyhodnocuje spotrebu kancelárskeho papiera, má automatické vypínanie osvetlenia, počítačov a telefónov v kancelárskych priestoroch, ako aj väčšiny elektrických okruhov. Podporuje navyše aj výrazné a zmysluplné projekty a do rozhodovacích procesov v oblasti podpory nezriedka zapája svojich zamestnancov, či komunitu. Vzdelávanie je v Slovenskej sporiteľni dostupné pre všetky cieľové skupiny zamestnancov. Už desať rokov pracuje so svojimi talentovými zamestnancami v rámci Rozvojového programu. V budove ústredia v Bratislave a v budove Central Bank Office v Banskej Bystrici banka zriadila špeciálnu „klubovňu“ HydePark, kde je k dispozícii bezplatná knižnica a pravidelne organizované debaty a krúžky. Finančné vzdelávanie je jednou z najvýznamnejších oblastí podpory banky. Aj preto v roku 2016 pokračoval siedmy ročník úspešného projektu Poznaj svoje peniaze v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, ktorý je zameraný na rozvíjanie finančnej gramotnosti detí a študentov.

dm drogerie markt sa riadi zásadami voči zákazníkom s názvom

Zodpovedná malá/stredná firma

LEDeco solution

Spoločnosť LEDeco solution ponúka komplexné služby v oblasti návrhu, dizajnu, výroby a dodávky osvetlenia na báze inovatívnych technológií LED a optických vlákien. Záujmom spoločnosti je svietiť veľa a pekne, no nemať pritom veľkú spotrebu a nezaťažovať tým životné prostredie. LEDeco investuje čas do inovovania, znižovania elektrických príkonov pri zachovaní dobrých svetelných parametrov a zmenšuje svetelné zdroje. Okrem toho spolupracuje s firmami, ktoré majú zavedené normy ISO, a zároveň aj dbajú o svoju CSR politiku. Spoločnosť si buduje okolo seba vlastnú komunitu firiem a osôb, ktoré sú stotožnené s rovnakou filozofiou a nadšením pre ekologické produkty. Zákazníkom sa snaží ponúkať lepšie riešenia, aby klienti benefitovali z kvalitnejšieho osvetlenia, pričom menej zaťažovali prírodu. Vedenie firmy sa tiež usiluje o férovú predajnú filozofiu, ktorú rovnako prenáša aj do inovácií a vylepšovania pracovných podmienok spoločnosti. Spoločne so zamestnancami zvyšuje štandardy nielen svojich výrobkov, ale aj služieb, ktoré poskytujú za férové ceny. Svojim zamestnancom spoločnosť poskytuje viaceré výhody, okrem iného zaviedla transparentné finančné ohodnotenie, kde každý zamestnanec svojím prístupom k práci, šikovnosťou a ochotou ovplyvňuje výšku svojej mzdy a odmien. Zamestnancom spoločnosť poskytuje možnosť interného vzdelávania, dostávajú priestor realizovať sa a prezentovať prácu, ktorú robia a odovzdávať svoje vedomosti smerom ku klientom, čo im pomáha v zlepšovaní svojich komunikačných vlastností, ale aj v rastúcom zdravom sebavedomí.

Ošetrovateľské centrum

Ošetrovateľské centrum poskytuje rôzne spôsoby ošetrovateľskej a sociálnej  pomoci chorým občanom. Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. – posúvajú legislatívou určené hranice a starajú sa o veľmi vážne, dlhodobo chorých ľudí, ktorí sú doslova závislí od kvalitnej starostlivosti. Ošetrovateľské centrum má proklientsky orientovanú stratégiu s dôrazom na kvalitu služieb a princípy etiky. Snaží sa tiež iniciovať národný projekt pre podporu a rozvoj kvality v dlhodobej starostlivosti, vniesť viac svetla do zariadení sociálnych služieb prostredníctvom sestier. Ošetrovateľské centrum iniciovalo verejnoprospešný projekt – Senior boxy, ktoré obsahujú osvetový a edukačný balíček pre celú rodinu. Ich úlohou je pomôcť nielen pacientom, ale aj celej rodine pripraviť blízkych na starostlivosť o vážne a dlhodobo chorých v domácom prostredí. Spoločnosť dbá nielen o svojich klientov, ale aj o zamestnancov. Roky rozvíja Stratégiu k trvalej spokojnosti zamestnanca a príjemnému pracovisku, zaviedla tiež systém osobného rozvoja na základe sebahodnotenia zamestnancov a koučingov či Program individuálnych motivačných rozhovorov vedenia so zamestnancami. Spoločnosť buduje tradíciu v každoročnom oceňovaní najlepších zamestnancov (Osobnosť, Sovička, Najlepší opatrovateľ) a preukázateľne zapracováva podnety zo strany zamestnancov v rámci akčných plánov, čoho výsledkom sú výnimočné výsledky spokojnosti zamestnancov v rámci individuálnych rozhovorov. Zamestnanci tiež získavajú výnimočné bonusy a majú možnosť privyrobenia si v zahraničí bez rizika straty trvalého pracovného miesta.

Visibility

Visibility je internetová marketingová agentúra, ktorá vznikla v roku 2009. Jej hlavným poslaním je vzdelávanie trhu, klientov a zamestnancov. Agentúra publikuje veľké množstvo užitočných informácií a odborných článkov, ktoré sú zadarmo k dispozícii v podobe blogov, videoblogov, webinárov, seminárov či e-kníh. Snahou agentúry je okrem iného aj dostať digitálny marketing do študijných plánov vysokých škôl. Pre svojich klientov aj zamestnancov vytvára priateľskú a motivujúcu atmosféru. Každý zamestnanec Visibility má možnosť prispievať na firemný blog a tvoriť články, ktoré vedenie oceňuje. Svojich zamestnancov motivujú vyhlasovaním zamestnanca mesiaca či obchodníka mesiaca, s finančnou alebo vecnou odmenou. Agentúra sa stará aj o zdravie svojich zamestnancov. Majú možnosť využívať saunu priamo v kancelárii alebo služby masérky. Okrem toho poskytujú zamestnancom možnosť využiť jazykové a odborné vzdelávanie. Vzdelávanie je pre spoločnosť kľúčové, práve preto vysiela zamestnancov na konferencie a workshopy podľa ich špecializácie. Zamestnancom tiež dávajú možnosť pracovať na 3 mesiace zo zahraničia a rôzne ďalšie benefity v podobe dovolenky navyše či odmeny pre rodinu. Firma sa snaží aj o šetrný prístup k životnému prostrediu – spoločnosť nekupuje balené vody, ale filtruje vodu a snaží sa eliminovať tlač. Pre zamestnancov poskytuje firemný bicykel. Visibility tiež úzko spolupracuje s neziskovkami, ktorým poskytuje svoje know-how. 

Inšpiratívny projekt 

Uznanie za inšpiratívny projekt v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma hodnotiaca komisia udelila výrobcovi a predajcovi čokolády z Nitry, LYRA CHOCOLATE, ktorý funguje na férovom prístupe vo vnútri firmy, k odberateľom a dodávateľom. Firma spolupracuje s miestnymi farmármi v Južnej Amerike, kde sa snaží dosiahnuť udržateľnosť poľnohospodárstva a podporuje miestne kmene. Okrem toho ašpiruje na certifikat eko firma, svojim zamestnancom poskytuje rôzne benefity a podporuje komunitu znevýhodnených na Slovensku. 

Kategória Dobrý partner komunity

Dôvera, zdravotná poisťovňa s projektom Dôstojne a ľudsky až do konca  internetový portál – www.zomieranie.sk

Na Slovensku dlhodobo chýbal záchytný bod, pomocný priestor, kam by sa mohli obrátiť ľudia konfrontovaní s umieraním alebo smrťou z rôznych uhlov pohľadu – tí, ktorým diagnostikovali vážne ochorenie, alebo blízki príbuzní, či priatelia ťažko chorého človeka. V roku 2016 zdravotná poisťovňa Dôvera podporila vytvorenie informačného portálu. Nezisková organizácia Viaticus na ňom zverejňuje medicínske, sociálne, psychologické i úradné informácie, ktoré pomôžu čeliť ťažkej situácii a robiť rozhodnutia, ktoré povedú k čo najvyššej kvalite a dôstojnosti života až do jeho konca. Dôvera poskytla finančné prostriedky na prevádzku portálu, ako aj odborný vklad svojich zamestnancov pri spracovaní relevantných štatistík. Pokračovaním projektu je vytváranie adresára inštitúcií, kde sa človek môže obrátiť so žiadosťou o pomoc. Vďaka tomu sa postupne začína budovať spolupracujúca komunita rôznych profesií (zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, terapeutov, dobrovoľníkov, psychológov a ďalších), ktorá dokáže prispieť k odtabuizovaniu tejto témy, nastoliť ju ako normálnu súčasť našich životov, ktorú treba rešpektovať. Neskôr vďaka tomuto projektu vznikli aj ďalšie doplňujúce iniciatívy – napríklad spolupráca s Detským fondom SR na vytvorení príručky pre školy, ktorá by pomohla pedagógom zvládať krízovú situáciu v škole, pokiaľ dôjde k úmrtiu alebo tragédii. 

NOSENE s projektom Nákup, ktorý pomáha – pomoc týraným ženám

Firma NOSENE reaguje hneď na niekoľko spoločenských problémov. Prvým z nich je aktuálny trend „fastfashion“. Okrem predaja použitého oblečenia upravujú menej vhodné kúsky oblečenia do úplne nových výrobkov. Z veľkej pánskej košele je blúzka, zo závesov šaty. Zákazník tak získava nielen pekný a unikátny kúsok oblečenia, ale aj uvažuje ekologicky a nezaťažuje životné prostredie. Navyše svojim nákupom pomáha týraným ženám, pretože 15 % z ceny každého predaného výrobku putuje občianskemu združeniu My Mamy v Prešove. Občianske združenie poskytuje bezpečný dom pre týrané ženy, kam im pomáhajú odísť spolu s ich deťmi mimo dosahu trýzniteľa. Firma NOSENE sa rozhodla podporovať toto občianske združenie, pretože táto téma je ešte stále tabu, o ktorom sa samotným ženám ťažko hovorí a ešte ťažšie sa z tejto situácie dostáva. V roku 2016 smerovala podpora tejto firmy aj nadaným rómskym deťom a psom v núdzi. 

Squire Patton Boggs a bnt attorneys-at-law s projektom Zmena pravidiel pre osobný bankrot – šanca na nový štart

Advokáti z oboch právnych kancelárií sa v spolupráci s OZ Proti prúdu (vydavateľom časopisu Nota Bene) aktívne podieľali na príprave novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii s cieľom zmeniť podmienky a proces osobného konkurzu tak, aby bol dostupný aj pre tzv. skupinu dlžníkov NINA (No Income No Assets). Cieľom tejto snahy bolo, aby tento postup nebol taký nákladný a aby obsahoval určité mechanizmy na prevenciu vzniku bezdomovectva. Táto pro bono iniciatíva priniesla zmenu, ktorá môže zlepšiť život možno aj stovkám ľudí, ktorí sa dnes nemôžu zbaviť svojich dlhov a žijú v začarovanom kruhu. Novela zákona s účinnosťou od 1. marca 2017 nastavila kritéria vstupu do procesu oddlženia (formou konkurzu, či splátkového kalendára) tak, že do neho môže vstúpiť veľká väčšina ľudí bez domova. Povinné zastupovanie dlžníkov Centrom právnej pomoci zároveň vytvára možnosť nadviazania dlhodobejšej sociálnej spolupráce s dlžníkmi. Obe firmy dlhodobo poskytujú právne poradenstvo pro bono a svojou supervíziou študentov práva podporujú praktické vzdelávanie na univerzitách.

Inšpiratívny projekt

Ocenenie inšpiratívny projekt v kategórii Dobrý partner komunity hodnotiaca komisia udelila firme  Jem iné SK za projekt Revolúcia v stravovaní, ktorá sa snaží zmeniť povedomie o dôležitosti správneho a pravidelného stravovania.  Cieľom projektu je, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá a boli tak vytvorené základy príjemnej a zdravej kultúry stravovania.  

Firma NOSENE sa zaoberá predájom obnoseného oblečenia a doplnkov

Kategória Férový hráč na trhu 

METRO Cash&Carry SR s projektom Bez zákazníkov a dodávateľov sme nič

Cieľovou skupinou veľkoobchodu s potravinami sú podnikatelia v maloobchode a v gastronomických službách. V rámci korporátnej vízie „Pomáhame  podnikateľom rásť“ preto v METRO Cash&Carry SR založili tradíciu oslavy všetkých drobných podnikateľov (nielen svojich zákazníkov). Umožnili im prihlásiť do projektu prozákaznícku akciu, ktorú im následne pomohli spropagovať. Cez špeciálnu aplikáciu si tak záujemcovia mohli pozrieť zaujímavé ponuky vo svojom okolí a reagovať na ne. Projekt podporila aj masívna investícia do reklamnej kampane, ktorá podporovala a oslavovala drobných podnikateľov. Firma svojich zákazníkov, podnikateľov, podporuje rôznymi spôsobmi – od špeciálnych školení poradenstva, služieb až po marketingovú podporu, napríklad vyrába pre drobných podnikateľov letáky a roznáša ich do schránok v ich mene. Systematicky vyhľadáva a podporuje lokálnych výrobcov potravín, pravidelne organizuje konferenciu, kde s dodávateľmi hľadá cesty, ako spoločne využiť aktuálnu situáciu na trhu. 

VO SK: s projektom Firemnýnákup.sk – Šetríme náklady

Firmy sa často zameriavajú na zvyšovanie predaja svojich produktov a menší dôraz kladú na úspory v nákladoch. Spoločnosť VO SK preto prišla so službou Firemnýnákup.sk, ktorý firmám pomáha vybrať si transparentne ideálnu ponuku na trhu vďaka dôkladnému popisu požadovanej kvality za najlepšiu cenu. Nakupuje pre ne rôzne komodity od energií (elektrina, plyn), cez tonery, kancelársky papier, pohonné hmoty, telekomunikačné služby, poistenie, upratovanie, tlač až po stavebné práce. Za obdobie od roku 2015 presiahla úspora nákladov vo firmách, ktoré využili túto nákupnú službu, 22 %. Každému zákazníkovi VO SK poskytuje bezplatnú analýzu jeho požiadavky. Najčastejšia odmena pre VO SK je podiel na dosiahnutej úspore. Ak by pre klienta nedosiahli žiadnu úsporu, nedostanú ani odmenu.

ZOOT SK s projektom Výdajne radosti

ZOOT vznikol v roku 2010 ako český start-up s cieľom nabúrať bariéru strachu ľudí z online nakupovania. Zriadili preto Výdajne radosti, kde si môžu ľudia v pokojnej atmosfére oblečenie vyskúšať predtým, než ho kúpia. Pokiaľ si zákazník objedná doručenie tovaru domov, môže ho taktiež vrátiť na ktorejkoľvek výdajni a nemusí ho vracať poštou. Firme záleží na tom, aby si ľudia okrem nákupu odniesli aj dobrú náladu. Na Výdajniach radosti robí pre zákazníkov rôzne spoločenské podujatia, ponúka drobné darčeky, občerstvenie a wifi zdarma. Firma sa stará aj o svojich zamestnanov. Poskytuje im rôzne benefity, napr. rôzne spoločné aktivity, súťaže, zľavy, vďaka ktorým dokážu presúvať ďalej pozitívnu náladu na zákazníkov. V rámci projektu ZOOT lokal dáva firma priestor miestnym kreatívnym ľuďom predávať svoje výrobky cez e-shop, vďaka čomu im pomáhajú zviditeľniť sa. V deň známy ako Black Friday zamestnanci vypredávali na Výdajniach radosti vlastné šatníky a z výťažku podporili viaceré neziskové organizácie a občianske združenia. 

Zelená firma

2brothers s projektom Zelený bicykel

Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov, ktorý rieši viacero problémov súčasnej doby. Znižuje ekologický dopad motorizovaných dopravných prostriedkov, vytvára zdravé návyky u ľudí a znižuje premávku v meste. Pilotný projekt bol spustený v meste Prievidza, za ktorý mesto získalo ocenenie „Efektívne trvalé opatrenia“ od Ministerstva životného prostredia. Cieľom projektu je dlhodobo budovať nielen povedomie o alternatívnom, zdravšom, ekologickejšom spôsobe prepravy na krátke trasy, ale aj aktívne komunikovať s mestami a spolu s nimi tieto možnosti budovať. Zámerom je pridať sa k vyspelým krajinám, ktoré pochopili, že budúcnosť zdravej štruktúry miest je v budovaní mestských cyklotrás a bike sharingových systémov.

Adoptuj úľ s projektom Adoptuj si úľ 

Projekt Adoptuj úľ sa snaží prispieť k zlepšeniu aktuálneho stavu včelárstva na Slovensku. Prostredníctvom webovej stránky umožňuje komukoľvek adoptovať si vlastný úľ, čím podporuje lokálnych včelárov, ktorí pre nedostatok prostriedkov včelárstvo často zanechajú. Ľudia, ktorí si adoptujú úľ, k nemu majú prístup, môžu dostať prednášku o včelárstve a môžu si včelárske remeslo aj vyskúšať. Projekt prispieva k tomu, aby sa ľudia nebáli včiel a uvedomili si, ako pozitívne vplývajú včely na ich život. Cieľom je tiež zviditeľniť a podporiť včelárov, ktorí pracujú so včelami bez tvrdej chémie a ich včely sa pasú na kvetoch bez pesticídov. Zároveň chce dosiahnuť, aby si ľudia prestali kupovať falšované medy zo zahraničia a radšej podporili lokálnych včelárov. Víziou projektu je ľuďom pripomenúť, prečo je včelárstvo tak nevyhnutnou súčasťou krajiny a vytvoriť množstvo nových úľov. 

BRAIN:IT s projektom Sensoneo

Heslo projektu Sensoneo „Vyvážajme odpad, nie kontajnery“ vyjadruje zámer docieliť, aby sa odpad vyvážal vtedy, keď je to naozaj potrebné a nielen v určité dni. Ide o inteligentné riešenie, ktoré zabezpečuje nepretržité monitorovanie stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom zabudovaných senzorov. Senzory je možné jednoduchým spôsobom zabudovať do kontajnerov rôznych veľkostí a merať nimi výšku odpadu rôznorodého pôvodu. Sensoneo nielenže monitoruje aktuálny stav kontajnerov, ale aj efektívne a rýchlo plánuje odvoz odpadu.  Prispieva tak k zníženiu emisií a hlučnosti, šetrenia životného prostredia a času. Autorom projektu je firma BRAIN:IT, ktorá sa zaoberá vedením komplexných IT projektov a ktorá chcela prepojiť biznis odpadov s modernými technológiami tak, aby sa do celého procesu dostalo viac logiky a odpad sa začal vyvážať racionálne a efektívne.

Inšpiratívny projekt

Uznanie za inšpiratívny projekt v kategórii Zelená firma hodnotiaca komisia udelila udržateľnej odevnej značke CILA za projekt Fashion Revolution Day, v rámci ktorého týždeň vyzývala verejnosť, aby sa zamyslela nad tým, z čoho a v akých podmienkach bolo naše oblečenie vyrobené.  Myšlienka neférovosti v odevnom priemysle priviedla firmu CILA ku zmenám vo firme, ako napríklad triedenie odpadu, znižovanie odevného odpadu, riešenie strihov, tak aby zákazníkom dlhšie vydržali, či využívanie upcyklingu.

Jedným z cieľom projektu Adoptuj úľ je dosiahnuť, aby sa ľudia nebáli včiel

Kategória Skvelý zamestnávateľ

IKEA Bratislava s projektom Týždeň talentov v IKEA

V apríli 2016 IKEA Bratislava zorganizovala špeciálne podujatie zamerané na podporu osobnostného rozvoja a individuálneho talentu svojich zamestnancov. Na 26 interaktívnych prednáškach a workshopoch pomocou online nástrojov, alebo face to face rozhovorov, mali zamestnanci možnosť dozvedieť sa viac o sebe, ako aj o možnostiach svojho rastu, ktoré im IKEA ponúka na Slovensku i vo svete. Do stretnutí sa zapojili, alebo ich viedli manažéri a lídri IKEA, aby boli témy autentické a z praxe. Prebiehali interaktívnou formou, aby sa účastníci mohli aktívne zapájať do tém a priebehu. Dôležitým pilierom bolo tiež zdieľanie kariérnych príbehov kolegov z IKEA, ktoré inšpirovali ostatných. Na podujatie nadviazal externý Týždeň talentov, kde sa mohli prihlásiť ľudia, ktorí majú záujem pracovať v IKEA. Zároveň to bola príležitosť pre zamestnancov IKEA zdokonaliť sa v prezentačných a komunikačných schopnostiach, ktoré pozitívnou spätnou väzbou ocenili aj účastníci z externého publika. Zamestnanci firmy môžu ďalej pokračovať v tzv. rozvojovom centre, odkiaľ dostanú objektívnu spätnú väzbu, s ktorou budú pracovať počas celého roka so svojim nadriadeným. Medzi zaujímavé benefity, ktoré firma ponúka svojim zamestnancom, patrí 5 dní dovolenky ročne navyše, či špeciálny projekt, v ktorom mali vybraní pracovníci možnosť vyskúšať IKEA výrobky priamo doma a zistiť, koľko s nimi dokážu ušetriť.

Soitron s projektom SOITRONx – interná konferencia

Spoločnosť Soitron pre svojich zamestnacov zorganizovala internú konferenciu, inšpirovanú formátom známym ako TEDx. Cieľom konferencie SOTRONx bolo dať priestor zamestnancom, ich inšpiratívnym príbehom a vytvoriť platformu na zdieľanie zážitkov a skúseností, ktoré sú z inej, ako pracovnej oblasti.  Toto dobrovoľnícke podujatie od zamestnancov pre zamestnancov dalo organizátorom jedinečnú možnosť vyskúšať si iné úlohy, ako je ich štandardná pracovná náplň. Rečníci, prevažne z radov nemanažérov, si zase pod vedením externých koučov z tímu TEDx Bratislava zdokonalili svoje prezentačné zručnosti a kolegov prekvapili svojimi fascinujúcimi koníčkami, nečakanými tipmi na výchovu, či dobrovoľníckymi projektmi. Soitron dlhodobo podporuje nielen odborné, ale aj soft-skillové či jazykové vzdelávanie. Systematicky zbiera spätnú väzbu od zamestnancov a snaží sa reagovať na ich podnety – tak vzniklo i multifunkčné ihrisko pred hlavnou budovou Soitronu, ktoré môžu zamestnanci využiť počas pracovnej doby i vo svojom voľnom čase.

Cena za sociálne inovácie

Jem iné SK s projektom Revolúcia v stravovaní

Cieľom spoločnosti Jem iné SK je zmeniť povedomie o dôležitosti správneho a pravidelného stravovania. Zakladateľky Jem iné sú zároveň ambasádorkami Food Foundation Jamieho Olivera a projektu Skutočne zdravá škola, ktorých zámerom je vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do školských osnov. V roku 2016 Jem iné zorganizovalo 4. ročník Food Revolution Day na Slovensku,  ktorý zahŕňal niekoľko aktivít pre verejnosť. Súčasťou bol potravinový farmársky trh, interaktívne edukačné stanovištia, Škola varenia, športové aktivity pre deti či celodenný panelový diskusný blok na aktuálne témy. Najdôležitejšou skupinou, ktorej sa Jem iné denne venuje, sú deti. Vlastnia prevádzku „prvej súkromnej školskej jedálne“ a tiež Školu varenia, kde deti nielen vzdelávajú, ale im aj stravu pripravujú. Denne obslúžia zdravým jedlom 20 súkromných materských škôl a v Škole varenia vyškolia desiatky detí. Zlepšenie kultúry stravovania sa snažia dosiahnuť plošne na všetkých slovenských školách, nielen súkromných, ale aj štátnych. Cieľom je, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá a boli tak vytvorené základy príjemnej a zdravej kultúry stravovania. Školy, ktoré sa do projektu zapoja, nakupujú do svojej kuchyne suroviny od miestnych farmárov a producentov, pekárov či mäsiarov a v jedálni poskytujú pokrmy pripravené z čerstvých surovín.

NOSENE s projektom Nákup, ktorý pomáha – pomoc týraným ženám 

Firma NOSENE reaguje hneď na niekoľko spoločenských problémov. Prvým z nich je aktuálny trend „fastfashion“. Okrem predaja použitého oblečenia upravujú menej vhodné kúsky oblečenia do úplne nových výrobkov. Z veľkej pánskej košele je blúzka, zo závesov šaty. Zákazník tak získava nielen pekný a unikátny kúsok oblečenia, ale aj uvažuje ekologicky a nezaťažuje životné prostredie. Navyše svojim nákupom pomáha týraným ženám, pretože 15 % z ceny každého predaného výrobku putuje občianskemu združeniu My Mamy v Prešove. Občianske združenie poskytuje  bezpečný dom pre týrané ženy, kam im pomáhajú odísť spolu s ich deťmi mimo dosahu trýzniteľa. Firma NOSENE sa rozhodla podporovať  občianske združenie, pretože táto téma je ešte stále tabu, o ktorom sa samotným ženám ťažko hovorí a ešte ťažšie sa z tejto situácie dostáva. V roku 2016 smerovala podpora NOSENE aj nadaným rómskym deťom a psom v núdzi. 

Slovenská sporiteľňa s projektom sociálnej banky

V roku 2014 začala Slovenská sporiteľňa rozvíjať projekt „sociálnej banky“.  Jej zámerom je poskytovať bankové služby, finančné vzdelávanie a poradenstvo cieľovým skupinám, ktoré žiadna iná banka na Slovensku nepokrýva, t.j. začínajúci podnikatelia, neziskové organizácie, nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Jej cieľom je prispieť k riešeniu celospoločenských problémov, ako sú chudoba, nízka finančná gramotnosť, či obmedzenia pre začínajúcich drobných podnikateľov. Začínajúcich podnikateľov Slovenská sporiteľna podporuje vzdelávaním, v rámci ktorého preveruje klientom aj finančný a obchodný plán,  bankovými službami vrátane financovania, ktoré je štandardne na Slovensku pre začínajúcich podnikateľov ťažko dostupné ale aj mentoringom. Snaží sa pomôcť im uľahčiť tradične ťažké podnikateľské začiatky a vytvoriť tak ekonomicky udržateľný model, ktorý poskytuje prácu podnikateľovi a zároveň prispieva k vytváraniu nových pracovných miest. Vzdelávanie, bankové služby, vrátane financovania, a mentoring ponúka Slovenská sporiteľňa aj neziskovkám. Snaží sa podporovať ich rast, dopad na spoločnosť a pomáha im s nájdením dlhodobo ekonomicky udržateľných modelov. Pri práci s neziskovými organizáciami sa zameriava aj na vzdelávanie. Okrem začínajúcich podnikateľov a neziskoviek Slovenská sporiteľňa pomáha aj ľuďom, ktorí sa dostali počas splácania úveru do ťažkej životnej situácie kvôli objektívnym príčinám, akými sú napr. úmrtie v rodine, choroba partnera alebo detí a pod. Popri hľadaní riešenia pre týchto klientov, sa snažia venovať aj ich finančnému vzdelávaniu, aby sa naučili správne riadiť svoj rodinný rozpočet a vytvárať rezervu formou sporenia pre prípad nepredvídaných výdavkov.

Jem iné sa snaží, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá

Odovzdávanie cien sa uskutoční 4. apríla 2017 v Starej tržnici. Slávnostný galavečer odvysiela naživo RTVS na Dvojke.


Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.