12. 09. 2017 Sociálne inovácie

Víťazné projekty cez prázdniny neoddychovali. Pripravovali sa na meranie

S novým školským rokom začínajú víťazi s meraním efektívnosti svojich projektov.

S jeho nastavením im pomáhajú uznávaní výskumníci z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského.

Predstavitelia víťazných projektov nevyužívali letné mesiace iba na oddych. Spolu so špičkovými slovenskými odborníkmi na meranie nastavovali kritériá, ktoré budú spoločne sledovať počas nadchádzajúceho školského roka. Stretnutia výskumníkov a víťazov ceny koordinuje a zastrešuje Nadácia Pontis.

„Výskumníci a zástupcovia projektov sa už niekoľkokrát stretli, aby sa dohodli  na  detailoch plánovaných meraní. Výstupom bude projekt, ktorý vypracujú samotní odborníci. Bude obsahovať konkrétne ciele, výskumné metódy a časový harmonogram,“ vysvetľuje Norbert Maur, projektový manažér Generácie 3.0.

Pomôže k lepšiemu nastaveniu

Zber materiálu sa začne v septembri. Počas roka ho budú výskumníci a predstavitelia projektov analyzovať a spisovať do výskumnej správy.

 „Vďaka získaným výsledkom budeme môcť lepšie nastaviť projekty a pripraviť ich na šírenie do ďalších škôl po celom Slovensku,“ objasnil N. Maur.

Tím výskumníkov tvoria:

Ivan Lukšík

Ivan Lukšík je sociálny a pedagogický psychológ a pedagóg. Zaoberá sa výskumom vzdelávania a starostlivosti o marginalizované deti a deti v ťažkých životných situáciách. Podieľa sa na realizácii výskumných a aplikačných projektov zameraných na ústavnú starostlivosť, chudobu a marginalizáciu detí, sexuálne a reprodukčné zdravia v spolupráci s WHO, IOM a ďalšími organizáciami. Je členom redakčnej rady časopisu Human Affairs.

(Zdroj: Trnavská univerzita)

 

Romana Kanovská

Romana Kanovská je riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý sa zaoberá najmä meraniami výsledkov vzdelávania žiakov základných a stredných škôl na národnej i medzinárodnej úrovni. Je hlavnou manažérkou projektu spolufinancovaného zo zdrojov ESF pod názvom Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. Od roku 2008 riadi v súčinnosti s ďalšími organizáciami MŠVVaŠ SR aj pilotný projekt Maturita on-line, ktorý zavádza elektronické testovanie na stredné školy v SR.

(Zdroj: ITAPA)

 

Martin Kuruc

Martin Kuruc pôsobí na Ústave pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameriava na témy rozvoja motivácie a sebaregulácie vo vzdelávacom procese, pedagogická diagnostika, prevencia sociálno-patologických javov v edukačnom procese a negatívnych vplyvov sociálneho prostredia na formovanie morálnych postojov dieťaťa.

(Zdroj: fedu.uniba.sk)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.