22. 01. 2018 Zodpovedné podnikanie

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť už čoskoro. Viete čo to pre vašu mimovládku znamená?

V máji 2018 vstúpi do platnosti nové nariadenie EÚ s názvom GDPR (General Data Protection Regulation). Nariadenie upravuje spracovanie osobných údajov firmami, ale aj neziskovkami a nastavuje prísnejšie pravidlá pre ochranu dotknutých osôb.

Cieľom školenia je priblížiť vám toto nariadenie tak, aby ste vedeli nové pravidlá efektívne aplikovať v praxi a zorientovať sa v pripravovaných zmenách. Keďže dosah nariadenia je široký, prosíme vás o čo najpresnejšie odpovede na otázky, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. Vaše odpovede pomôžu školiteľom prispôsobiť prednášku na mieru tak, aby bol jej obsah čo najrelevantnejší pre vaše potreby. Vzhľadom na vysoký predpokladaný záujem zo strany mimovládiek, organizujeme k tejto téme 2 školenia. Tréningy sa uskutočnia v iný deň a majú rozličnú dĺžku trvania. Prosím zaznačte vo formulári nižšie, ktorého tréningu sa chcete zúčastniť.

1. Školenie advokátskej kancelárie Konečná & Zacha

Dátum: pondelok 19.2.2018

Čas: 9:00 – 12:00

Miesto: Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava

Školitelia: Mgr. Simon Šufliarsky

Kapacita: 13 miest

Profil školiteľa 

  • Simon Šufliarsky získal vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a je spolupracujúcim advokátom v advokátskej kancelárii Konečná&Zacha v Bratislave. Hovorí slovensky, anglicky a nemecky.
  • V rámci výkonu svojej praxe sa zameriava na právo akvizícií, autorské právo v kontexte informačno-komunikačných technológií, ochranu osobných údajov a zdravotnícke právo. Podieľa sa na právnych auditoch, príprave akvizičnej dokumentácie a súvisiacich negociáciách v rôznych odvetviach. Simon má skúsenosti v oblasti korporátnych reštrukturalizácií a tiež skúsenosti s procesom získavania povolení na poskytovanie investičných služieb pre obchodníkov s cennými papiermi. Rovnako sa zúčastňoval na príprave postupov v súvislosti s Anti-Money Laundering reguláciami.
  • Simon poskytuje klientom poradenstvo a školenia v oblasti ochrany osobných údajov, pomáha im zosúladiť vnútorné predpisy a pravidlá tak, aby boli pripravení spĺňať zákonné podmienky, ktoré sa na nich budú vzťahovať po tom, ako Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) nadobudne účinnosť.

2. Školenie advokátskej kancelárie White & Case

Dátum: štvrtok 1.3.2018

Čas: 9:00 – 15:00

Miesto: Advokátska kancelária White & Case, Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava

Školitelia: Mgr. Michal Pališin, LL.M., JUDr. Barbora Hrabčáková

Kapacita: 14 miest

Program školenia

9:00 – 9:15 / Privítanie a predstavenie prítomných
9:15 – 12:00
     – Aktuálny legislatívny vývoj – aktuálna právna úprava, Nariadenie a plánované legislatívne zmeny
     – Predstavenie nového Nariadenia – základné princípy novej úpravy a základné zmeny
     – Zdroje ďalších informácií – stanoviská regulačných orgánov, FAQs a pod.
     – Základné pravidlá pri spracovaní osobných údajov z pohľadu aktuálnej úpravy a Nariadenia
12:00 – 12:30 / Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00
     – Praktické rady v súvislosti s uplatniteľnosťou Nariadenia
     – Získavanie osobných údajov – súhlas a predchádzajúce informovanie dotknutej osoby + ďalšie právne základy spracúvania osobných údajov
     – Interné dokumenty a procesy súvisiace so spracúvaním osobných údajov
     – Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov a kontrolné právomoci dozorných orgánov
     – Zodpovedanie položených otázok a diskusia
     – Záver

Profily školiteľov 

  • Michal Pališin pôsobí ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii White & Case už 11 rokov. Svoje právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul LL.M. na Právnickej fakulte Univerzity v Gente v Belgicku.
  • Počas svojej právnej praxe sa predovšetkým špecializuje na otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov a v tejto súvislosti poskytoval poradenstvo viacerým finančným inštitúciám a ďalším spoločnostiam vrátane poradenstva o implementácii mnohých programov na spracovanie osobných údajov a cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EÚ a do tretích krajín.
  • Barbora Hrabčáková pôsobí ako advokátka vo White & Case už 2 roky. Magisterský titul v odbore práva získala na Karlovej univerzite v Prahe a následne pokračovala v štúdiu na Masarykovej univerzite, kde získala titul JUDr.
  • Momentálne sa špecializuje na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a spoluorganizuje školenia na túto tému pre významné slovenské firmy a inštitúcie.

Prihlasovací formulár

Kapacita tréningu je 13 a 14 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme Vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do stredy 13.2.2018. Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

Pro Bono partner tohto školenia

Organizátor aktivity Pro Bono Tréningy

 

Partner aktivity Pro Bono Tréningy

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.