30. 09. 2020 Sociálne inovácie

Vychovávajú novú generáciu lídrov, aby ovplyvnili šance detí po celom Slovensku

Cieľom a víziou občianskeho združenia Manageria je lepšie Slovensko pre budúcnosť našich detí. Jeho poslaním je budovať komunitu ľudí, ktorí sa chcú stať motorom zlepšenia budúcnosti Slovenska cez vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí a realizovať dlhodobé programy, ktoré môžu výrazne prispieť k príprave slušnej a schopnej novej generácie.

Nadačný fond Accenture prostredníctvom grantového programu Strategické projekty podporil ich vzdelávací projekt Teach for Slovakia. O projekte, o tom ako im prostriedky fondu pomohli, ale aj čo plánujú do budúcnosti, sme sa porozprávali s Vierou Kočtúchovou, programovou manažérkou.

Predstavte nám váš program Teach for Slovakia.

Deti a ich šanca v živote uspieť sú hlavným zmyslom toho, prečo robíme to, čo robíme. Sme tu, pretože sa snažíme nájsť riešenia na problémy spojené s nízkou kvalitou vzdelávania na Slovensku – najmä s nerovnosťou vo vzdelávaní, ktoré nedávajú všetkým deťom rovnaké možnosti. Pre tento cieľ budujeme komunitu ľudí, ktorí sú motivovaní, schopní prevziať zodpovednosť a spoločne pracovať na zmenách v školách i mimo nich. Každoročne vyhľadávame nových ľudí s takýmto líderským potenciálom.

Prostredníctvom dvojročného programu ich zapájame priamo do školstva, kde pôsobia ako učitelia na našich partnerských základných a stredných školách. Počas týchto dvoch rokov spolupracujú s mentorom a Teach for Slovakia pre nich pravidelne pripravuje školenia a tréningy na rozvoj učiteľských aj líderských kompetencií.

Približne štvrtina absolventov líderského programu Teach for Slovakia ďalej pôsobí v školstve, či už na ministerstve školstva a jeho inštitúciách alebo priamo v školách.

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť do grantového programu Strategické projekty?

Deti zo sociálne vylúčených komunít sa ku kvalitnému vzdelaniu vedia dostať len s veľkými prekážkami, ak teda vôbec. Ukazujú to medzinárodné analýzy PISA, ale aj slovenské dáta, napríklad o podiele prvákov opakujúcich ročník. Bez vzdelania sa ich šanca opustiť začarovaný kruh chudoby a sociálneho vylúčenia minimalizuje. Ak deťom nevytvoríme vhodné podmienky v školách, tak nenapĺňame ich základné ľudské právo.

Vzdelanie je nevyhnutným predpokladom pre možnosť sa uplatniť v pracovnom svete, pre sociálne začlenenie a pre úspech v živote. Podpora detí zo sociálne vylúčených komunít si vyžaduje dlhodobé úsilie. Veríme, že náš prístup a snaha o nachádzanie nových talentov a lídrov pre vzdelávanie, sú strategickou podporou, akú náš vzdelávací systém na Slovensku potrebuje.

Ako ste využili získaný grant?

Finančné prostriedky Accenture grantu sme využili na pokrytie nákladov súvisiacich s vedením organizácie, podporu fundraisingového programu Change for Slovakia a rozvoj partnerstiev na úrovni škôl a ich zriaďovateľov.

Splnili sa vaše predpokladané ciele projektu? Čo sa zlepšilo?

Krátkodobým cieľom je nasmerovať talent najlepších absolventov vysokých škôl a ľudí s líderským potenciálom do škôl, ktoré navštevujú deti z náročného prostredia. Tu ich v spolupráci s mentormi vedieme k tomu, aby dokázali pozitívne ovplyvniť životné šance detí v triedach. Do nášho dvojročného líderského programu Teach for Slovakia sa nám pre školský rok 20/21 podarilo zapojiť 25 kvalitných a odvážnych ľudí, ktorí od septembra začali pôsobiť na partnerských základných a stredných školách po Slovensku.

V tomto školskom roku tiež otvárame dva nové regióny: začíname pôsobiť na Gemeri (región, ktorý skutočne potrebuje správne stimuly pre rozvoj) a v Nitre, na školách, ktoré prevažne slúžia chudobným komunitám (samospráva sa rozhodla osloviť nás pre spoluprácu v rámci koncepcie rozvoja mesta a práce so sociálne slabšími skupinami).

Dlhodobým cieľom je, aby sa ľudia po absolvovaní nášho líderského programu, stali ambasádormi zmien na rôznych kľúčových pozíciách v školstve, neziskovom sektore, biznise. Tento rok sa naši absolventi uplatnili napríklad vo vzdelávacích inštitúciách, na školách, v obhajobe práv a pod. Mnohí z nich sa rozhodli doplniť si vzdelanie, aby mohli ostať pôsobiť v rolách učiteľov.

Máte aj konkrétny príklad z praxe?

Konkrétnym príkladom je vznik prvej rómsko-slovenskej čítanky pre prvý stupeň, na ktorom spolupracuje aj naša ambasádorka Zuzana Laurincová. Počas obdobia prvej vlny koronakrízy spustili naši účastníci zbierku mobilov, ktoré vybavili špeciálnym softvérom, aby mohli ďalej pracovať so svojimi žiakmi. Ďalší ambasádori, ktorí pôsobia na ministerstve školstva pripravovali analýzy o tom, ako čo najefektívnejšie pomôcť deťom, ktoré kvôli chudobe zostali odrezané od internetu.

Čo plánujete ďalej po projekte?

Jedná sa o dlhodobý program s hlavnými prínosmi o 10 až 20 rokov, keď nová generácia lídrov pre školstvo, ktorú pripravujeme, začne mať vplyv na chod školstva z rôznych pozícií. Program v krajine vzniku, USA, funguje už viac ako 25 rokov, a na Slovensku tiež plánujeme jeho dlhoročnú realizáciu. Projekt buduje dlhodobé partnerstvá s významnými organizáciami z verejnej správy, biznisu, neziskového sektora, vzdelávania a pod. Tento rok, ktorý je poznačený najmä celosvetovou pandémiou ochorenia COVID19, sa budeme snažiť najmä podporiť našich účastníkov na školách pri rôznych formách výučby, ktoré táto situácia prináša a naďalej rozvíjať našu organizáciu.

Filozofia programu TfS je postavená na pritiahnutí tých najlepších absolventov univerzít. Pre zmeny v systéme vzdelávania ste zapojili už 90 ľudí. Viete popísať, ktorý ročník TfS bol najviac prelomový, respektíve, ktorý účastník či účastníčka najviac zarezonovali v pamäti?

Príkladov hodných nasledovania je určite viacero: Napríklad Lucia Ivicová, ktorá sa ako prvá pustila do kariéry v štátnej správe a rozhodla sa byť pri zmenách na celonárodnej úrovni. Bola inšpiráciou pre ďalších, ktorí sa po dvoch rokoch rozhodli ísť podobnou cestou ako napríklad Juraj Čokyna. Ďalej je to napríklad Arnold Kiss, ktorý pôsobí ako biznis konzultant v súkromnej spoločnosti, kde pro bono robia aj školenia pre učiteľov. Arnold popri tom pracuje na projekte Greenpower Slovensko, ktorý rozvíja technické zručnosti žiakov. Dnes vedie skupinu ambasádorov nášho programu, ktorí sa venujú sociálnym inováciám. V neposlednom rade rezonuje aj Rebecca Murray, ktorá sa rozhodla pokračovať ako učiteľka na ZŠ vo Veľkých Levároch, svojich žiakov vedie k uvedomelému občianstvu, starostlivosti o svoje okolie a popri tom ďalej pracuje na svojom rozvoji v Komenského inštitúte.

Vaša práca mala dopad na 10 000 detí. Podľa čoho viete určiť, že ste mali taký dosah?

Dosah našich aktivít bude pravdepodobne oveľa širší. K tomuto číslu sme dospeli veľmi jednoduchou matematikou, keď sme spočítali žiakov, ktorých na základných a stredných školách učia/učili účastníci nášho líderského programu alebo naši ambasádori. Ambasádor je každý účastník, ktorý úspešne absolvoval dvojročný líderský program Teach for Slovakia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111