16. 06. 2014 Sociálne inovácie

Vyhlásili sme Call for Papers

Prihláste sa na medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia so svojim príspevkom.

Nadácia Pontis vyhlasuje výzvu na nasledovné témy:

TÉMY:

 1. Partneri V4 v rozvojovej spolupráci
 2. Budúcnosť globálneho vzdelávania: zmeny v paradigme a chápaní globálnych tém
 3. Koherencia politík pre rozvoj – nové výzvy pre V4 krajiny
 4. Efektívne nástroje občianskej participácie na zapojenie sa do verejnej politiky na západnom Balkáne
 5. Zodpovedné podnikanie a ekonomický rozvoj
 6. V4 a Východné partnerstvo: Ako môžu malým krajinám pomôcť malé objemy ODA?
 7. Demokratizácia: Ako zabezpečiť, aby EÚ zohrávala aktívnejšiu a zásadnejšiu rolu v podpore demokracie, slobody a ľudských práv v meniacej sa geopolitickej klíme?

PUBLIKOVANIE V ZBORNÍKU

Zaregistrované príspevky bude Nadácia Pontis publikovať v konferenčnom zborníku, ktoré obsahuje ISBN číslo. Záujemcovia o publikovanie svojich príspevkov musia vyplniť Registračný formulár na Konferenciu Rozvoj a demokracia.

PODROBNOSTI O REGISTRÁCII PRÍSPEVKOV

Na konferenciu sa môžu prihlásiť:

LOT A: Akademické príspevky LOT B: Iné typy príspevkov
 Napr.: výskumné práce                                                                                                                     Napr.: neakademické príspevky, prípadové štúdie, ukážky projektov, resp. produktov, krátke poznámky

 

LOT A: AKADEMICKÉ PRÍSPEVKY

Všetky zaregistrované príspevky bude hodnotiť hodnotiaca komisia zostavená z akademických pracovníkov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity a Nadácie Pontis. Nadácia Pontis odošle recenzie autorom, ktorí budú mať možnosť upraviť svoje príspevky do 14 dní odo dňa získania hodnotenia. Príspevky schválené hodnotiacou komisiou budú uverejnené v recenzovanej časti zborníka.

Požadovaný rozsah práce je 10 – 15 normostrán (18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier).

Predkladané práce by mali obsahovať nasledovné časti:

 • Názov
 • Abstrakt: 100 – 150 slov
 • Kľúčové slová: 3 – 5 slov
 • Úvod
 • Záver/Odporúčania
 • Bibliografia

Autori môžu svoje príspevky posielať na e-mailovú adresu conference@nadaciapontis.sk v elektronickej forme (akceptované budú len súbory vo formáte DOC.). Uzávierka na zaslanie príspevkov je 7.9. 2014.

LOT B: INÉ TYPY PRÍSPEVKOV

Všetky registrované neakademické príspevky bude hodnotiť prípravný výbor konferencie. Príspevky schválené prípravným výborom budú uverejnené v nerecenzovanej časti zborníka.

Prípadové štúdie, neakademické príspevky, produkty / projekty a krátke poznámky môžu autori zasielať na e-mailovú adresu conference@nadaciapontis.sk v elektronickej forme (akceptované budú len súbory vo formáte DOC.). Deadline na prihlasovanie príspevkov je 7.9. 2014. Odporúčaný rozsah je max. 6 normostrán (10 800 znakov vrátane medzier). Na tieto typy príspevkov nie sú zadané žiadne ďalšie požiadavky. 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY 

Deadline na prihlasovanie príspevkov: 7. 9. 2014
Dodanie recenzií autorom: 30. 9. 2014
Medzinárodná konferencia:    15. 10. 2014
Publikácia zborníka:    20. 12. 2014

  

REGISTRÁCIA

Autori, ktorí majú záujem o publikovanie svojich prác, sa môžu zaregistrovať do 7.9. 2014.

Registračný formulár nájdete aj tu.

Poplatky: Konferencia je vďaka finančnej podpore SlovakAid bezplatná.
Nadácia Pontis bude účastníkom konferencie, ktorí budú publikovať svoje príspevky v zborníku, čiastočne preplácať cestovné a ubytovacie náklady.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.