20. 04. 2018 Filantropia

Vyhlasujeme grantovú výzvu pre nemocnice

Podporíme nemocnice, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť detským pacientom.

Denník Nový Čas v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje grantovú výzvu určenú nemocniciam.

Kto sa môže žiadať uchádzať o grant?

O grant môže žiadať nemocnica poskytujúca verejnú zdravotnú starostlivosť pre deti do 18 rokov, zastúpená svojím štatutárnym zástupcom, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo zdravotníctva, samosprávny kraj, obec, účelové zariadenia cirkvi alebo nezisková organizácia.

Na čo je grant určený?

Grant je určený na zabezpečenie a nákup zdravotníckych prístrojov, rehabilitačnej techniky pre nemocnice, ktoré prispejú k zlepšeniu diagnostickej, operačnej, liečebnej alebo rehabilitačnej starostlivosti o detských pacientov s ochoreniami centrálneho, nervového systému a svalov, porúch sluchu alebo zraku.

Celkovo bude prerozdelených 60 000 eur, maximálna výška podpory jedného projektu je 10 000 eur, minimálna výška grantu je 2 000 eur.

Časový harmonogram

19. 4. 2018                                      Vyhlásenie grantovej výzvy

11. 5. 2018                                      Uzávierka príjimania žiadosti

14. 5. 2018 – 21. 5. 2018                Triedenie a kontrola žiadosti,

23. 5. 2018                                      Hodnotenie žiadosti

25. 5. 2018                                      Vyhlásenie výsledkov grantového programu

28. 5. 2018 – 01. 6. 2018                 Podpisovanie zmlúv a vyplatenie prvej splátky grantu

04. 6. 2018 – 31.8. 2018                  Realizácia projektov, monitoring

14.9.2018                                        Uzávierka pre záverečné správy

Hodnotenie projektov

Žiadosti posúdi odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie Pontis, Ringier Axel Springier a nezávislých expertov.

V hodnotení sa prihliadne na:

 • potrebu prístroja pre diagnostiku/liečenie/rehabilitáciu detských diagnóz,
 •  potrebu zakúpenia prístroja do daného zariadenia ( ako prispeje k zlepšeniu starostlivosti o detských pacientov),
 • počet detských pacientov, ktorí prístroj potrebujú a budú využívať,
 • podporu riešenia komplexnej zdravotnej problematiky v danom zariadení. 

V prípade, že projekt bude hodnotiacou komísiou vybraný, požadujeme zrealizovanie obstarávania na nákup zdravotníckych prístrojov/rehabilitačnej techniky, pričom proces obstarávania musí byť preukázateľne transparentný.Účelom obstarávania je získať čo najvyššiu hodnotu za peniaze.

Obdobie realizácie projektov

Projekty môžu byť realizované v období od 4. 6. 2018 do 31. 8.2018. V tomto období je možné čerpať finančné prostriedky.Schválené granty budú vyplatené v dvoch splátkach. Prvú splátku uhradíme vo výške 60 % schváleného grantu po podpise zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 40 % formou refundácie po predložení záverečnej správy.

Prijímanie projektov

Projekt je potrebné poslať najneskôr do 11. 05. 2018 prostredníctvom elektronického na stránke www.darca.sk.Postup:

 1. Registrujte sa na www.darca.sk
 2. Pri registrácii je treba vybrať darcu Srdce pre deti a program Srdce pre deti pomáha aj v nemocniciach.Pre dokončenie registrácie je potrebné kliknúť na link, ktorý vám príde do emailu uvedeného pri registrácii a následne sa môžete prihlásiť.
 3. Pred vyplnením formulára si pozorne prečítajte pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky resp. v časti Informácie o programe.

   

Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca je povinný po ukončení projektu predložiť záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne poslať kópie účtovných dokladov na adresu Nadácie Pontis – Zelinárska 2, 821 08  Bratislava,
 • súčasťou záverečnej správy bude zápis z výberu dodávateľa schválený osobou zodpovednou za obstarávanie
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely,
 • podpisom zmluvy žiadateľ súhlasí s medializáciou schváleného projektu v médiách denníka Nový Čas, www.cas.sk, v magazínoch Eva, Madam Eva a na www.srdcepredeti.sk.

Zástupcovia Nadácie Pontis, ako administrátor grantového programu, budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

Kontakt

Otázky ohľadom grantovej výzvy adresujte programovej manažérke Srdca pre deti Adriane Jančulovej: adriana.janculova@nadaciapontis.sk alebo na tel. č.: 0911 571 081

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.