12. 12. 2022 Zodpovedné podnikanie

Vyhlasujeme súťaž o umelecký návrh ocenenia Via Bona Slovakia

Ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré zviditeľňuje príklady spoločensky zodpovedných firiem, vstupuje do 23. ročníka. Pri tejto príležitosti sa Nadácia Pontis rozhodla inovovať umelecké dielo, ktoré odovzdáva ako cenu víťazným firmám. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti a pedagógovia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Dňa 12. 12. 2022 bola na webovej stránke Nadácie Pontis zverejnená obchodná verejná súťaž o umelecký návrh ocenenia Via Bona Slovakia. Vyhlasovateľ si v pravidlách vyhradil právo obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Nadácia Pontis týmto obchodnú verejnú súťaž ruší. Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do 1. kola zaslaním skice. Druhé kolo sa nebude konať z dôvodu nízkeho počtu prihlášok.


Téma zodpovedného podnikania (CSR/ESG) prešla počas uplynulých 20 rokov prirodzeným vývojom. Z pôvodne okrajovej aktivity, zameranej predovšetkým na charitu, sa stala dôležitou súčasťou podnikania firiem. Nová podoba ocenenia pre tie najlepšie firmy na Slovensku by preto mala symbolicky odrzkadľovať aktuálne vnímanie tejto témy.

Čo by mala vyjadrovať nová cena?

Konkrétny symbolický význam novej ceny môže definovať umelec podľa svojho videnia. Všeobecne by však cena mala odzrkadľovať nasledovné hodnoty:

 • odvaha otvárať nové témy, ísť proti prúdu a byť inovatívny;
 • zodpovednosť firmy dovnútra i navonok, a to voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite a životnému prostrediu;
 • vernosť hodnotám zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
 • prepájať komunity a partnerov so snahou o vytvorenie novej myšlienky, prístupu, produktu či projektu prinášajúcich zlepšenie v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
 • inšpirovať ostatných k pozitívnej zmene a trvalej udržateľnosti.

Ako by mala cena Via Bona Slovakia vyzerať?

 • 3-rozmerné dielo,
 • voľne stojaca (víťazi ju mávajú vystavenú v reprezentatívnych priestoroch),
 • s priestorom na vygravírovanie názvu Via Bona Slovakia 2022 vrátane názvu konkrétnej kategórie,
 • v dvoch veľkostných prevedeniach (2 väčšie ceny a 5 menších).

Ceny Via Bona Slovakia pre ročníky 2014 – 2018 vytvoril Mikuláš Zahatňanský, ktorý sa venuje úžitkovému umeniu, dizajnu a voľným umeleckým objektom z dreva.

Podmienky súťaže a časový harmonogram

 • 12. december 2022 – otvorenie súťaže o umelecký návrh ocenenia Via Bona Slovakia.
 • 20. január 2023 – termín na doručenie záväznej prihlášky e-mailom na viabona@nadaciapontis.sk alebo poštou na adresu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava (označiť obálku „Via Bona Slovakia“). Podklady musia obsahovať skice, popis idey.
 • 24. január 2023 – 1. kolo hodnotenia, výber 3 finalistov
 • Do 26. januára 2023 – po prvom zasadnutí hodnotiacej komisie zverejní Nadácia Pontis informácie o umelcoch/umelkyniach postupujúcich do druhého kola súťaže na nadaciapontis.sk a všetkých prihlásených upovedomí o výsledku 1. kola.
 • 3. február 2023 – odovzdanie finálnych 3D grafických návrhov na realizáciu 2 hlavných a 5 menších cien spolu s rozpočtom na 3 ročníky cien. Rozpočet na výrobu cien nesmie prekročiť maximálne sumy uvedené v časti Finančná odmena. Podklady je potrebné doručiť do Nadácie Pontis – a to buď osobne/poštou na adresu Zelinárska 2, 821 08 Bratislava do 17:00 h., alebo e-mailom na adresu viabona@nadaciapontis.sk. Odborná komisia následne z predložených návrhov vyberie víťaza súťaže.
 • 8. február 2023 – 2. kolo hodnotenia, výber víťaza. Finalisti, ktorí sa nestanú víťazmi, získajú za účasť v súťaži odmenu vo výške 200 eur (skicovné).
 • 10. február 2023 – oficiálne vyhlásenie víťaza súťaže o návrh ceny Via Bona Slovakia 2022 (na webe Nadácie Pontis www.nadaciapontis.sk a jej ďalších komunikačných kanáloch)
 • Február 2023 – uzavretie zmluvy o vytvorení diela s víťazom/víťazkou súťaže
 • 28. apríla 2023 – odovzdanie zhotovených diel
 • 11. máj 2023 – slávnostné odovzdávanie ocenení Via Bona Slovakia 2022

Finančná odmena

 • Za návrh, výrobu a licenciu spojenú s hlavnou cenou môže víťaz/ka získať maximálnu odmenu vo výške 600 eur/ kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2022 budú odovzdané 2 hlavné ceny, čiže za výrobu 2 hlavných cien je maximálna odmena 1 200 eur.
 • Za návrh, výrobu a licenciu spojenú s menšou cenou pre ostatné kategórie môže víťaz/ka získať maximálnu odmenu vo výške 400 eur/kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2022 bude odovzdaných 5 menších cien, čiže za výrobu 5 menších cien je maximálna odmena 2000 eur.
 • Súčasťou odmeny sú všetky poplatky, náklady autora a výhradné právo na použitie diela, ktoré bude časovo, vecne a územne neobmedzené.

 

Stiahnite si prihlášku
Pozrite si kompletné pravidlá súťaže

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111