09. 02. 2017 Inklúzia

Výzva: Viem ti povedať

CIELE PROGRAMU

Deťom a mladým ľuďom s autizmom, ktorí nedokážu rozprávať a z hľadiska svojej diagnózy a prognózy majú obmedzené možnosti inej formy komunikácie (napr. posunkovej reči), poskytneme náhradnú komunikačnú pomôcku – tablety s aplikáciou Lentalk. Prostredníctvom tejto pomôcky chceme dosiahnuť, aby dokázali úspešnejšie komunikovať so svojím okolím – s rodinou, priateľmi, osobným asistentom v autistickom centre či v škole a mohli sprostredkovávať okoliu svoje potreby, emócie a základné informácie nevyhnutné v každodennom živote.

Práca s aplikáciou musí prebiehať pod vedením  špeciálneho pedagóga, psychológa, terapeuta. Na úspešný priebeh výuky je nevyhnutné absolvovať školenie.

FORMA POMOCI

Ponúkame nefinančný dar v podobe IT techniky – tabletov značky Lenovo (Lenovo Tablet Yoga 2).

Jednému žiadateľovi je možné darovať max. 5 tabletov s aplikáciou.

V spolupráci so spoločnosťou Lenovo poskytneme obdarovaným subjektom zároveň technickú podporu – IT školenie k aplikácii + konzultácie s odborníkmi testujúcimi aplikácie u svojich klientov.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O NEFINANČNÝ DAR

 • Mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) venujúce sa klientom s diagnózou poruchy autistického spektra  na dennej báze.  
 • Príspevkové a rozpočtové organizácie (školy, škôlky, domovy sociálnych služieb) poskytujúce špeciálne denné vzdelávanie deťom a mladistvým osobám s autizmom.
 • O dar sa nemôžu uchádzať fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.
 • Organizácie sa môžu uchádzať o dar len pre konkrétnych klientov, ktorým aktuálne poskytujú dlhodobú starostlivosť  – a to deťom, mládeži  a mladým dospelým.
 • akceptujeme žiadosti pre pomoc klientom  vo veku 3 –  25 rokov, s vážnejšou poruchou hovorenej formy reči a obmedzenou schopnosťou komunikácie formou posunkovej reči,u ktorých je predpoklad dobrej spolupráce s tabletom a jeho efektívneho využitia ako náhradnej komunikačnej pomôcky v zmysle zlepšenia komunikácie s okolím.  Organizácie musia vzhľadom na špecifický charakter diagnózy zvážiť vhodnosť výberu klientov – porucha je ťažká a predpoklad postupného zlepšenia hovorenej formy komunikácie inými terapiami je minimálny.

AKOU FORMOU JE MOŽNÉ UCHÁDZAŤ SA O DAR

Organizácie sa o dar môžu uchádzať vyplnením formuláru Žiadosť o podporu (excel formát) a dvoch povinných príloh.

Povinnými prílohami k žiadosti sú:

Príloha č. 1: Zoznam klientov, pre ktorých je pomoc určená, popis úrovne komunikácie (reči/ čítania) u klienta

Príloha č. 2: Súhlas kompetentných osôb – súhlas osobného asistenta so spoluprácou; odporučenie psychológa; súhlas zákonných zástupcov klienta s jeho zaradením do programu Viem ti povedať.

Žiadosť a prílohy v elektronickej forme nájdete na stiahnutie nižšie.

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ

Kompletne vyplnenú Žiadosť o podporu a Prílohu č. 1 musia žiadatelia poslať najneskôr do 3. marca do 15.00 hod. elektronicky na mailovú adresu veronika.gilanova@nadaciapontis.sk.

Vyplnenú Prílohu č. 2 s potrebnými podpismi musia žiadatelia poslať poštou (alebo naskenovanú mailom) taktiež do toho istého termínu na adresu: Veronika Gilanová, Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 831 02 Bratislava, alebo naskenovanú (čitateľnú) na uvedenú mailovú adresu.

Žiadateľom bude do 48 hodín e-mailom zaslané potvrdenie prijatia žiadosti. Zo schvaľovacieho procesu budú vylúčené žiadosti nekompletné, žiadosti predložené neoprávneným subjektom alebo zaslané spolu s prílohami po uzávierke.

HODNOTENIE A SCHVÁLENIE ŽIADOSTI

V prípade, že žiadosť spĺňa všetky povinné náležitosti a podmienky, Nadácia Pontis pristúpi k jej schváleniu a so žiadateľom podpíše Zmluvu o spolupráci a darovaní.

Na základe podpísaného Preberacieho protokolu žiadateľ dostane tablety s príslušenstvom a užívateľským manuálom k aplikácii Lentalk.

V prípade väčšieho počtu žiadateľov sa budú uprednostňovať žiadosti podľa dátumu prijatia a  urgentnosti potreby. V takom prípade žiadosti zhodnotí výberová komisia zložená z dvoch zástupcov spoločnosti Lenovo a jedného zástupcu Nadácie Pontis. Nadácia Pontis si vyhradzuje právo znížiť počet schválených tabletov oproti požiadavke v žiadosti.

V prípade schválenia žiadosti sa žiadateľ zaväzuje k nasledovným bodom:

 1. Bude využívať tablet výlučne pre potreby klienta, pre ktorého tablet žiada.
 2. Zabezpečí aktívnu spoluprácu osobného asistenta/špeciálneho pedagóga klienta, ktorého záväzkom bude absolvovať technické školenie pre získanie užívateľských zručností aplikácie a pomáhať klientovi zvládnuť používanie tabletu a aplikácie.
 3. Nebude poskytovať tablet pre užívanie inej osobe, ako je vybratý klient, jeho osobný asistent a zákonný zástupca klienta (rodič).
 4. Nebude používať tablet pre komerčné či podnikateľské účely.
 5. Zaväzuje sa v 8. mesiaci od darovania tabletu zaslať koordinátorovi Záverečnú správu o využívaní tabletu a priebežných výsledkoch práce s klientom – zhodnotenie posunu v komunikácii; v rozvoji reči, vrátane krátkeho videa dokumentujúceho využívanie tabletu aspoň jedného z klientov (len pre interné potreby Nadácie Pontis).
 6. Žiadateľ sa zaväzuje ponechať si vlastnícke práva k darovanej technike minimálne jeden rok od podpísania Zmluvy a po tejto dobe sa zaväzuje, buď ho naďalej využívať pre potreby klienta alebo darovať tablet rodine klienta, pre ktorého bol tablet personifikovaný.

ODOVZDÁVANIE TABLETOV

Tablety budú odovzdávané v priestoroch spoločnosti Lenovo v rámci jedného alebo dvoch vopred avizovaných termínov (v priebehu marca). Na stretnutí poskytnú pracovníci Lenovo školenie k práci s aplikáciou a ich nastaveniu pre klienta. Nie je možné poskytnúť úvodné školenie k aplikáciám individuálne, preto je účasť na tomto školení nevyhnutná.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

9. február 2017 – vyhlásenie programu

3. marec 2017 – ukončenie prijímania žiadostí do 15.00 h.

3.-10. marec 2017 – hodnotenie a schvaľovanie žiadostí, príprava a zasielanie zmlúv

Do konca marca 2017 – odovzdávanie tabletov, školenie (v sídle spol. Lenovo, Bratislava)

október 2017 – zasielanie záverečných správ

V rámci používania umožnímeaj individuálne technické konzultácie k  aplikácii.  Školenia a konzultácie budú špecialisti zo spol. Lenovo poskytovať formou dobrovoľníckej činnosti v prospech obdarovaného subjektu.

 

KONTAKT:

Koordinátorka programu: Veronika Gilanová, 0918 885 001, veronika.gilanova@nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, www.nadaciapontis.sk

Formuláre na stiahnutie:

Žiadost o podporu – TU

Príloha č. 1 – Zoznam klientov – TU

Príloha č. 2 – Súhlas zákonného zástupcu, osobného asistenta, psychológa  – TU

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6e5574f53e59030913fe1ef412f99eb3/5D1C54A3/t51.2885-15/sh0.08/e35/c93.0.894.894a/s640x640/52862846_2375458806011157_4696880114045977974_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ac61bf831eadae6a9c36606582ab44a2/5D10B53E/t51.2885-15/sh0.08/e35/c33.0.1013.1013/s640x640/52987463_308532119854286_2734008669732239946_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9e4945463573fe89f96ac43df79b894e/5D16AE03/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/53727096_424406908101978_5633214386096877140_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cd11fa7f60e8edfe68279b6f5dc825df/5D0D4348/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51957872_2012378798879089_8526679229970471933_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5140a9f2b455a9afafb2beb20d2cbb6e/5D1D039D/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51628725_581991898878560_4677920732019372188_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/63f01298fe3e8425e4020b0eb3c82d6a/5D2BC2B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/d06a531797c4933574f8eeae31b83568/5D094FB4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/523afcaac4cce40e35c57e9a9462b7ea/5D4D82CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3001d8dde188dbcf7607c99932e4b0ef/5D09EF0C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/72c9439704b50c05e3ccd85671785f29/5D297537/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/802ab339170bfd29cdcaa0b19535a19f/5D1A9141/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net