12. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Za šesť rokov svojej existencie podporila Nadácia Volkswagen Slovakia 260 projektov

Nadácia Volkswagen Slovakia už 6 rokov podporuje technické vzdelávanie, dvojjazyčnosť či bezpečnosť na cestách.

Viac ako 1,5 mil. eur prerozdelených medzi 260 projektov, technické a dvojjazyčné vzdelávanie či podpora znevýhodnených detí. To je bilancia pôsobenia Nadácie Volkswagen Slovakia za uplynulých šesť rokov.

„Nadácia Volkswagen Slovakia sa zameriava na štyri oblasti – technické vzdelávanie, dvojjazyčnosť, dopravnú výchovu a podporu detí z detských domovov či inak znevýhodnených detí. Chceme zmeniť prostredie a vytvoriť pre deti lepšiu budúcnosť,“ hovorí Eric Reuting, predseda Správnej rady Nadácie. Od vzniku v roku 2008 podporila Nadácia grantovými programami filantropické projekty rôznorodého zamerania, od všeobecne prospešných projektov skrášľovania okolia až po výchovno-vzdelávacie projekty na všetkých úrovniach vzdelania zamerané nielen na deti, žiakov a študentov, ale aj na podporu pedagógov.

Jedným zo základných pilierov činnosti Nadácie je podpora technického vzdelávania, do ktorého investovala 44 % všetkých vynaložených prostriedkov. Učiteľom materských škôl je určené akreditované školenie na rozvoj technického myslenia detí v predškolskom veku „Technika hrou od materských škôl“.  Žiaci základných a stredných škôl sa môžu zapojiť do online súťaže „Labák“. Na podporu stredných odborných škôl je určený grantový program „Stredné školy a technika“. Inovatívne projekty vysokoškolských pedagógov a študentov zamerané na rozvoj techniky Nadácia podporuje programom „Rozvíjať technik(o)u“.

Nadácia rozvíja kontinuálnu výučbu nemeckého jazyka. Na tieto účely venovala vyše 600-tisíc eur. Od uvedenia projektu sa dvojjazyčnej výučby zúčastnilo 175 detí, z troch tried v Materskej škole Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi a jednej triedy v Materskej škole na Družstevnej ulici v Martine. Školopovinné deti pokračujú v dvojjazyčnej výučbe na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Je obohatená o technický koncept, ktorý je na Slovensku jedinečný a v deťoch vzbudzuje a rozvíja záujem o techniku.

Grantovým programom „Bezpečne na cestách“, určeným na rozvoj dopravnej výchovy podporila Nadácia materské a základné školy sumou 53-tisíc eur.

Nadácia podporuje dobrovoľníctvo zamestnancov Volkswagen Slovakia. Na 149 vzdelávacích a filantropických “Projektov zamestnancov“ vyčlenila sumu 143-tisíc eur.

Nadácia myslí aj na tých, ktorí nemali v živote toľko šťastia. Deti z detských domovov, siroty po zosnulých zamestnancoch firmy a iným spôsobom znevýhodnené deti podporila sumou takmer 120-tisíc eur.

Zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111