13. 10. 2014 Zodpovedné podnikanie

Zákony na Slovensku nedávajú ľuďom bez domova šancu na návrat

Advokáti spolu so sociálnymi pracovníkmi navrhujú legislatívne zmeny, ktoré odstránia systémové prekážky brániace ľuďom v núdzi riešiť ich situáciu.

Keď človek žije na ulici dlhšie ako 60 dní, akú má šancu zamestnať sa? Čo potrebuje, aby získal alebo znovunadobudol pracovné zručnosti? Väčšina ľudí bez domova a obrovské množstvo ľudí žijúcich na hranici chudoby má na krku dlhy a exekúcie, ako môžu riešiť svoju situáciu, keď inštitút oddlžovania fyzických osôb na Slovensku nefunguje? Prečo o možnosti nahlásenia trvalého pobytu na obec u človeka bez domova rozhoduje tretia osoba? Ako súvisí tento registračný úkon s narastaním dlhov u ľudí bez domova? Aký je vlastne reálny počet ľudí bez domova, koľkým ďalším hrozí strata bývania v dôsledku exekúcií a ktoré zákony majú na riešenie tohto problému zásadný vplyv?

Aj týmito otázkami sa zaoberajú sociálni pracovníci z neziskových organizácií OZ Vagus, OZ Proti Prúdu a Depaul Slovensko, spolu s advokátmi z advokátskych kancelárií bnt attorneys-at-law, White & Case, Krivak & Co. a Hillbridges, zapojených do programu Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis. Spolupráca týchto odborníkov prebieha od apríla tohto roku, kedy v rámci programu vznikla pracovná skupina zameraná na systémové riešenia bezdomovectva na Slovensku. “Chcem sa zapojiť do zmysluplnej aktivity, ktorá môže pomôcť zlepšeniu systému v oblastiach, ktoré sú na okraji záujmu spoločnosti,“ zdôvodňuje svoju motiváciu zapojiť sa do pracovnej skupiny Janka Štulrajterová z advokátskej kancelárie Krivak & Co.

Skupina sa v prvom roku svojho fungovania zameriava na tri kľúčové témy, ktoré ostávajú pri riešení bezdomovectva z pohľadu celospoločenskej diskusie bokom – oddlžovanie a zamestnávanie ľudí bez domova, ako aj s týmito témami úzko spätá problematika nahlasovania trvalého pobytu na obec. Martin Provazník z advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law vníma ako zásadný prístup k úradom:Čím viac pracujem na problematike pobytu ľudí bez domova zisťujem, že tu ide o úplné základy riešenia životnej situácie tejto skupiny obyvateľstva. Dnes je úplne bežné, že občan bez domova s pôvodným trvalým pobytom z druhej strany Slovenska, sa trvalo zdržiava v niektorom z väčších miest na Slovensku, stratí občiansky preukaz a nielen že sa nevie dostať k novému, ale na odhlásenie zo svojho pôvodného bydliska potrebuje úkon druhej osoby – aktuálneho majiteľa nehnuteľnosti. Takto „zmizne“ z evidencie a jeho ďalší osud prestane kohokoľvek zaujímať.“

Cieľom pracovnej skupiny je pomôcť ľuďom bez domova, ako aj neziskovkám a poskytovateľom sociálnych služieb, aby mohli efektívnejšie pomáhať svojim klientom zdolávať ťažké životné situácie a spätne sa začleniť do spoločnosti. Zuzana Brušková z advokátskej kancelárie Hillbridges oceňuje systémový prístup k riešeniu problematiky:„Problém bezdomovectva vnímame okolo seba prakticky každý deň, preto nás oslovil aj seminár na túto tému zorganizovaný Nadáciou Pontis. Neziskovky na ňom vedeli jasne pomenovať, aké právne bariéry sťažujú život ľudí bez domova a tým pádom aj prácu neziskoviek.”

Na pomoc ľuďom bez domova a riešenie systémových nedostatkov v slovenskej legislatíve sa zapojilo 8 advokátov, právnička pôsobiaca v oblasti sociálnych služieb a neziskového sektora, 6 sociálnych pracovníkov a etnologička dlhodobo venujúca sa problematike bezdomovectva. Prácu skupiny podporil aj legislatívny právnik Jaroslav Pilát, ktorý poskytol zapojeným advokátom legislatívny tréning. Stretnutia členov pracovnej skupiny prebiehajú na pravidelnej báze v dennom integračnom centre pre ľudí bez domova Domec. Časť práce spočíva v individuálnej analýze legislatívy u nás i v zahraničí, ďalšia v skúmaní funkčných modelov zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova v iných krajinách. Vytvorili sme 3 tímy, ktoré riešia vybrané témy viac do hĺbky.

Po šiestich mesiacoch spolupráce skupina vypracovala základný ideový a legislatívny zámer. Dokument identifikuje systémové nedostatky v legislatíve, poukazuje na ich dopad na ľudí žijúcich na alebo pod hranicou chudoby a formuluje návrhy riešení, ktoré odborníci v oblasti sociálnej práce vnímajú ako nevyhnutné. Dokument nie je finálny, chceme o týchto témach a riešeniach hovoriť so širšou odbornou verejnosťou. Práve októbrová Konferencia Ľudia bez domova “Ako ďalej?” poskytne priestor pre diskusiu s ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb z rôznych miest Slovenska. V nasledujúcich mesiacoch bude skupina riesiť navrhované možné riešenia s ministerstvami a ďalšími stakeholdermi (ZMOS, Inštitút zamestnanosti, Inštitút finančnej politiky, neziskovky pracujúce s inými sociálne vylúčenými skupinami). Pilotný projekt pracovnej skupiny v programe Advokáti Pro Bono je podporený z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111