20. 04. 2015 Filantropia

Záleží nám na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam sme podporili 31 projektov celkovou sumou 50 000 €.

Združenie na záchranu Zborovského hradu opraví južnú stenu vežovej prístavby paláca hradu Zborov.

Zamestnanecký grantový program Pomáhame pamiatkam

Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po jedenásty raz.  Podpora mohla byť žiadaná na verejnoprospešné projekty, ktoré budú viesť k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok, ako aj pamätihodností. O podporu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové alebo rozpočtové organizácie,  mestá, obce a združenia miest a obcí. Žiadosti o grant sa podávali len v elektronickej podobe prostredníctvom portálu www.darca.sk. Podmienkou bolo odporúčanie zamestnanca spoločnosti Slovak Telekom. Každý subjekt sa mohol o podporu uchádzať len s jedným projektom. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 EUR.

V stanovenom termíne bolo prijatých 63 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá po formálnej stránke a boli predložené oprávnenými subjektmi. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 31 projektov a bolo  prerozdelených 50 000 EUR.

Niektoré z podporených projektov sú:

 

Združenie priateľov Hričovského hradu – Záchrana stredného paláca

Členovia združenia sa snažia za pomoci rôznych dobrovoľníkov a priateľov staticky zabezpečiť a zakonzervovať zachovalé časti hradu a čiastočne renovovať niektoré jeho architektonické prvky. Všetky záchranné aktivity sa robia pod dozorom odborníkov ako statik, metodik pamiatkár a archeológ. V tomto projekte vykonajú konzervačný zásah na deštruovanom hornom okennom výpadku múru stredného paláca hradu Hričov. Časť múru stredného paláca je poslednou stojacou časťou tohto objektu. Jeho statika je narušená dvoma okennými otvormi po strieľňach. V rámci projektu združenie získalo potrebné financie na nevyhnutné materiálové zabezpečenie – lešenie a lešenárske podlážky, vďaka čomu môžu zastabilizovať najohrozenejšiu časť muriva na hrade.

 

Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH – Záchrana lichobežníkovej bašty hradu Hrušov

Zámerom projektu je prostredníctvom dobrovoľníckej práce a formou účasti mladých ľudí – žiakov ZŠ, študentov SŠ a VŠ na rekonštrukčných prácach, pri archeologickom výskume a pri prácach zameraných na estetickú a bezpečnú úpravu areálu, zachrániť vybranú gotickú obrannú vežu (lichobežníkovú baštu) hradu Hrušov. Deti, mládež a dobrovoľníci tak spoznajú postupné kroky a základné činnosti archeologického výskumu, sanačných a konzervačných prác, ktoré zachovávajú naše NKP pre budúce generácie. Rekonštrukcia a sanácia lichobežníkovej bašty zabráni jej degradácii a čo je najdôležitejšie zvýši bezpečnosť návštevníkov, nakoľko popri nej vedie jediná prístupová cesta do hradného jadra hradu Hrušov.

 

Prievidzský Parostrojný Spolok o.z. – Generálna oprava časti prehrievača pary parného rušňa 464.001 Ušatá

Projekt generálnej opravy prehrievača pary parného rušňa 464.001 je oprava kľúčového komponentu v kotli parného rušňa. V rámci projektu zaobstarajú časť nových tlakových rúr prehrievača do parného rušňa 464.001. Finálna montáž sa uskutoční až po dokončení opravy kotla (výmena hlavných kotlových rúr). Vďaka podpore projektu budú schopní zabezpečiť výmenu cca 40% prehrievačových rúr, a tak opätovne sprevádzkovať parný rušeň 464.001, ktorý je jediný dochovaný exemplár tohto typu rušňa na Slovensku a zároveň je to prvý vyrobený rušeň série 464.

 

Združenie hradu Bystrica – Palác južného obytného krídla-2. etapa

Palác južného obytného krídla je najvyšším miestom, ktoré poskytuje výhľad z hradu Bystrica. Z tohto dôvodu ho navštívi každý návštevník hradu. Nakoľko tento priestor ohrozujú padajúce kamene z múrov a rozrušené otvory zhoršujú statický stav konštrukcií je nevyhnutné túto časť architektúry hradu akútne zakonzervovať. V roku 2014 Združenie hradu Bystrica zakonzervovalo západnú časť paláca a tento rok chcú pokračovať s konzerváciou murív na jeho južnej stene. Po prevedení prác v rámci projektu podporeného Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis sa zväčší priestor, v ktorom návštevníkov nebudú ohrozovať padajúce kamene a budú si môcť plnohodnotne a bezpečne vychutnať atmosféru čarovného miesta i výhľad z hradu.

O podpore projektov rozhodovala komisia v zložení : 

Michal Hrčka, Ján Barič, Michal Šimkovic, Juraj Ondrejčík

Komisie sa bez možnosti hodnotenia zúčastnili:

Tatiana Švrčková, Juraj Récky

 

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.