07. 03. 2016 Filantropia

Záleží vám na komunite Nepočujúcich? Zapojte sa do grantového programu.

Cieľom grantového programu je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite Nepočujúcich.

Záleží vám na komunite Nepočujúcich? Chcete podporiť ich vzdelanie, integráciu alebo kultúru?

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prvý ročník grantovej výzvy „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“.

1. Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“ je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite Nepočujúcich. Na Slovensku viacero organizácií buď priamo pracuje s touto komunitou, alebo sa venuje jej pomoci. Častokrát majú sťažený prístup k finančným prostriedkom, ktoré by ich v tejto činnosti podporili. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa pomoci Nepočujúcim venuje už viac ako 10 rokov. Cieľom tohto nového programu je rozšíriť našu pomoc aj priamo na organizácie, ktoré im pomáhajú.

2. Podpora projektov zameraných na pomoc Nepočujúcim

Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunite Nepočujúcich. Grant môže organizácia žiadať napríklad na nasledovné projektové zámery:

 • inovatívne aktivity smerujúce k vzdelávaniu Nepočujúcich
 • inovatívne aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o Nepočujúcich medzi počujúcimi
 • aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti medzi Nepočujúcimi
 • ochrana a podpora zdravia Nepočujúcich
 • poskytovanie sociálnej pomoci Nepočujúcim
 • zlepšenie činnosti miestneho spolku, klubu Nepočujúcich
 • ochrana ľudských práv Nepočujúcich

Grant je možné použiť i na mzdové a prevádzkové náklady (prenájom, energie…). Grant nie je možné použiť na amortizáciu vozidiel, kúpu alkoholických nápojov a cigariet, prípadne výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať.

Pri rozdeľovaní podpory bude zohľadnený aj regionálny princíp, aby sa granty spravodlivo dostali na východné, stredné i západné Slovensko.

3. Oprávnení žiadatelia o grant

Písomnú žiadosť o grant môžu predložiť:

 • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví atď.),
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie (školy, škôlky, nemocnice, knižnice atď.),
 • mestá, obce a združenia miest a obcí.

4. Maximálna výška grantu

 • maximálna výška grantu: 3.000 EUR
 • V systéme Darca.sk uveďte žiadanú sumu najviac 3.000,00 EUR, nie viac
 • celkové prostriedky na podporu projektov: 20 000 EUR
 • predpokladaný počet podporených projektov: 7 – 10.

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90% sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10% sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

5. Ďalšie informácie a podmienky

 • každá organizácia môže podať iba jeden projekt
 • podporená organizácia bude povinná okrem 10 fotografií z realizácie projektu natočiť aj krátke video ako súčasť záverečnej správy (video môže byť natočené domácou kamerou, mobilom). Obsah má dokumentovať stav pred realizáciou projektu, počas, prípadne po bezprostrednom ukončení projektu, dĺžka max. 5 min.

6. Časový harmonogram grantového programu

 7. marec 2016         vyhlásenie grantovej výzvy
 31. marec 2016 do 23:55  ukončenie podávania projektov
 20. apríl 2016         zverejnenie výsledkov
 21. apríl – 10. október 2016  realizácia projektov
 20. október 2016  zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

7. Zasielanie projektov

Najneskôr do 31. marca do 23:55 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Slovak Telekom, program: Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2016);
 • vyplniť projektový formulár na stránke www.darca.sk. Formulár vypĺňa organizácia žiadajúca o grant;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke, nie fyzicky poštou;

8. Hodnotenie projektov a zverejnenie výsledkov

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Hlavné kritériá (1-10 bodov):

1)    projekt výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality života Nepočujúcich,

2)    predpokladá sa dlhodobejší dopad projektu a jeho udržateľnosť

3)    zapojenie ďalších subjektov (t.j. partnerov) a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu – spájanie komunity pri realizácii projektu,

4)    rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.  Grant je možné použiť i na mzdové a prevádzkové náklady (prenájom, energie…).

Ďalšie kritériá (1-5 bodov):

5)    projekt obsahuje netradičné, inovatívne prvky, a to pokiaľ ide o samotný obsah, realizáciu projektu a pod.,

6)    z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít,

7)    projekt je zameraný skôr na podporu konkrétnej aktivity (činnosti), než na materiálno-technické vybavenie o grant žiadajúcej organizácie,

8)    projekt nadväzuje na aktivity organizácie, ktorá už v minulosti (t.j. že daná organizácia má určitú tradíciu) uskutočnila aktivity smerom k podpore Nepočujúcich.

Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. apríla 2016 na web stránke Nadácie Pontis. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Jurajom Réckym, mobil: 0911 463 610 , e-mail juraj.recky@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.