11. 04. 2018 Nadácia Pontis

Zamestnanci Slovenských elektrární sa môžu ukázať v dobrom svetle aj tento rok

Zapojte sa do Zamestnaneckého programu Nadačného fondu Slovenských elektrární a urobte veľa dobra pre svoju komunitu.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára už šiesty ročník zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Aj v tomto roku budú mať zamestnanci Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť, aby sa urobilo veľa dobra. V rámci programu Slovenské elektrárne podporia zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých  pracujú alebo žijú so svojimi rodinami.

Prehľad podpory programu Ukážte sa v dobrom svetle v roku 2017.

Premena zanedbaného parku na komunitnú záhradu, úprava okolia za pomoci detských domovov alebo domovov sociálnych služieb, organizácia podujatí spájajúcich viaceré generácie, či skupiny obyvateľstva. V roku 2017 sa podarilo zrevitalizovať historickú promenádu v Leviciach, v Záriečí pribudlo miesto na opekanie a v Novej Bani záhrada pre senior, kde budú pestovať všakovaké bylinky.Ďalej je možná výstavba verejnej letnej záhrady v miestnej knižnici alebo vytvorenie čitateľského kútika v materskej škôlke. Aj to sú príklady projektov, ktoré chceme v roku 2018 podporiť celkovou sumou vyše 30.000 eur.

Podmienky zapojenia sa do programu Ukážte sa v dobrom svetle

Program je otvorený iniciatívam miestnych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou je, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Každý ambasádor projektu sa zároveň zaväzuje k spolupráci na zapájaní iných zamestnancov a aj ich rodinných príslušníkov – dobrovoľníkov do aktivít projektu a komunikácii výsledkov projektu. Súčasťou projektu je aj informácia o aktivitách, ktoré chce žiadateľ realizovať v rámci podujatia Naše Mesto 2018.

Grantová výzva

Prihlásenie na grantovú výzvu pozostáva z dvoch častí. Žiadateľ vyplní prihlasovací formulár po registrácii na www.darca.sk , v ktorom popíše aktivity a rozpočet na dva projekty súčasne: Prvý zahŕňa popis projektu, ktorý budete realizovať v rámci dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto 2018 (podporených bude prvých 25 projektov). V druhom popíšete následný projekt, ktorý budete realizovať ako váš hlavný projekt, kde môžete žiadať o podporu 1000 eur (o tejto podpore rozhodne hlasovanie verejnosti).

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport, a navyše určitým spôsobom podporia prepojenie rôznych skupín obyvateľstva a podporia sociálnu inklúziu. Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch. Prioritou programu je podpora aktivít, ktoré podnecujú zručnosť rozmýšľať o rôznych javoch v súvislostiach, rozvíjajú aktivitu obyvateľov regiónov a sú zamerané na hľadanie riešení existujúcich problémov na lokálnej úrovni.

O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia, ak je to:

 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • samospráva mesta alebo obce

Súčasťou grantovej žiadosti bude aj informácia o plánovaných dobrovoľníckych aktivitách, ktoré plánujú žiadatelia v spolupráci s ambasádormi projektu realizovať počas podujatia Naše Mesto 2018, ktoré sa uskutoční 8. – 9. 6. 2018.

Všetky projekty, ktoré schváli hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne a Nadácie Pontis, získajú podporu na realizáciu projektu v rámci iniciatívy Naše Mesto. Do 25. mája budú zverejnené projekty, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci podujatia Naše mesto 2018:

-pri zapojení 10 – 14 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 200 eur

– pri zapojení 15 – 19 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 300 eur

– pri zapojení 20 a viac firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 400 eur

Hodnotí sa predovšetkým dobrovoľnícky potenciál projektu na základe posúdenia:

 • kvality spolupráce ambasádora projektu s partnerskou organizáciou
 • atraktívnosti výsledkov projektu a foriem komunikácie
 • inovatívnosti projektu a prínosu pre sociálnu inklúziu v komunite
 • aktívneho zapojenia firemných dobrovoľníkov do aktivít projektu
 • zapojenie ďalších subjektov a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu, cieľom je vlastný prínos – spájanie komunity pri realizácii projektu

Zároveň od 25.5. – 19.6. bude môcť tieto projekty na stránkach www.seas.sk podporiť hlasovaním verejnosť, ktorá rozhodne o podpore približne 15 projektov. Výsledky hlasovania o granty budú zverejnené najneskôr 25. júna 2018 na internetovej stránke www.seas.sk a www.darca.sk.

Ako a do kedy sa dá zažiadať o grant? Najneskôr 14. mája 2018 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Ukážte sa v dobrom svetle 2018;
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projektu cez systém „darca“ elektronicky odoslať.
 • Povinné prílohy: vyplnený formulár s počtom a menami dobrovoľníkov a podpísané čestné vyhlásenie o správnosti údajov a súhlase zapísaných dobrovoľníkov.

Časový harmonogram

9. 4. 2018 Spustenie programu Ukážte sa v dobrom svetle. Zamestnanci podávajú projekt a popíšu v ňom aktivitu v rámci Naše Mesto 2018.
14. 5. 2018 Uzatvorenie grantovej výzvy a prihlásenie firemných dobrovoľníkov
17. 5. – 25.5. 2018 Hodnotenie projektov
25. 5. 2018 Zverejnenie vybraných 25 projektov, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci podujatia Naše mesto 2018
8. – 9. 6. 2018 Podujatie Naše mesto
19. 6. 2018 Ukončenie hlasovania verejnosti
25. 6. 2018 Výsledky hlasovania verejnosti, podpora projektov v rámci Zamestnaneckého programu, po podpísaní zmluvy a zaslania vyúčtovania aktivity na Naše Mesto, poslanie 90% grantu.
1.7. – 15. 10. 2018 Realizácia projektov
10. 11. 2018 Zaslanie záverečnej správy k projektu a vyúčtovania, po kontrole ktorých Nadácia Pontis zašle zvyšných 10% grantu.

Kontakt

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Danielou Kellerovou, tel.: 02 5710 8124 e-mail: ziadosti@nadaciapontis.sk

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.