Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia 2016

Vytvárame unikátny priestor na zdieľanie skúseností, vedomostí a kreatívnych nápadov

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia, ktorá sa bude konať 27. októbra 2016 v Bratislave, je poprednou udalosťou v regióne v oblasti rozvojovej spolupráce. Vytvára jedinečný priestor na zdieľanie znalostí, kreatívnych nápadov, skúseností, úspešných aj neúspešných príbehov v oblasti rozvoja a inovácií. 

Aj tento rok sa konferencie zúčastní množstvo zaujímavých hostí a rečníkov. Prostredníctvom zapojenia odbornej aj akademickej obce do diskusie, konferencia rieši najnaliehavejšie problémy demokratizácie, migrácie a globálneho rozvoja.

Ročník 2016 bude vďaka Slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ mimoriadne výnimočný. Témy konferencie sú prispôsobené prioritám predsedníctva a budú sa týkať najmä najmä Cieľov udržateľného rozvoja, migrácie a bývania, inovácii v rozvoji a prepojenia rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

Registrácia na piaty ročník medzinárodnej konferencie Rozvoj a Demokracia je spustená. 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu a sprísnené bezpečnostné opatrenia Vás prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili najneskôr do 20. októbra 2016. Registrácia po deadline nebude možná. Radi by sme upozornili na fakt, že vstup do priestorov konferencie je možný len s platnou registráciou.

Pevne veríme, že nás poctíte Vašou účasťou na medzinárodnej konferencii Rozvoj a demokracia 2016.

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia je poprednou udalosťou v regióne v oblasti rozvojovej spolupráce. Vytvára jedinečný priestor na zdieľanie znalostí, kreatívnych nápadov, skúseností, úspešných aj neúspešných príbehov v oblasti rozvoja a inovácií. Prostredníctvom zapojenia odbornej aj akademickej obce do diskusie, konferencia rieši najnaliehavejšie problémy demokratizácie, migrácie a globálneho rozvoja. Pretože zdieľanie a šírenie inovačných nápadov v oblasti globálnej zodpovednosti je kľúčom k našej spoločnej budúcnosti.

Ročník 2016 bude vďaka Slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ mimoriadne výnimočný. Témy konferencie sú prispôsobené prioritám predsedníctva a budú sa týkať najmä najmä Cieľov udržateľného rozvoja, migrácie a bývania, inovácii v rozvoji a prepojenia rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Konferencia každoročne spája medzinárodné spoločenstvo mimovládnych organizácii, zástupcov vládnych aj medzinárodných inštitúcií, akademikov a jednotlivcov, ktorí sú pripravení investovať do budúcnosti, ktorú všetci chceme, čím stimuluje vznik kreatívnych nápadov a efektívny networking.

Konferencia každoročne aktívne združuje množstvo zúčastnených strán, čím prispieva k naplneniu cieľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej spolupráce. Zároveň posilňuje spoluprácu medzi verejným sektorom a mimovládnymi organizáciami, akadémiou a súkromnými spoločnosťami.

PROGRAM

08:00 – 09:00 REGISTRÁCIA

09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR 
Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis

09:15 – 09:45 ÚVODNÝ PREJAV

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Yoka Brandt, vice-ministerka Ministerstva zahraničných vecí Holandska

09:45 – 11:15 PLENÁRNE ZASADNUTIE: Ako zabezpečiť lepšiu koordináciu rozvojovej a humanitárnej pomoci pre riešenie výziev v oblasti migrácie a bezpečnosti? 

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Podľa odhadov UNHCR a IOM bolo v roku 2015 vyše milióna ľudí nútených utiecť do Európy v dôsledku perzekúcie, konfliktov a chudoby. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ plánuje podporovať udržateľnú migračnú a azylovú politiku, ako aj spoluprácu s tretími krajinami a solidaritu. Členské štáty EÚ upozorňujú na význam zlepšenia väzieb medzi rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou. Agenda 2030 poskytuje impulz na vnímanie a riešenie výziev z komplexného hľadiska. Začiatkom júna vydala Európska komisia oznámenie o vytvorení nového Rámca pre partnerstvo s tretími krajinami, ktorý spadá pod európsku migračnú agendu. Jedným z kľúčových prvkov je dosiahnutie komplexných partnerstiev s tretími krajinami s cieľom lepšie zvládnuť výzvy súvisiace s migráciou v súlade so záväzkami v oblasti humanitárnej pomoci a ľudských práv. Ambiciózny Externý investičný plán by mal prispieť k riešeniu hlavných príčin migrácie v krajinách pôvodu. Aké kroky sú potrebné na lepšie prepojenie rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci? Ako môžeme lepšie prispôsobiť finančné nástroje EÚ na riešenie problémov spojených s migráciou? Aké partnerstvá sú nevyhnutné na splnenie záväzkov  vyplývajúcich zo Svetového humanitárneho samitu?

Moderátor: Eva Svoboda, výskumný pracovník, ODI

Rečníci

Yoka Brandt, vice-ministerka Ministerstva zahraničných vecí Holandska
Lilian Darii, štátny tajomník Ministerva zahraničných vecí Moldavska
Jean-Louis De Brouwer, riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (DG ECHO) 
Michal Mlynár, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva
Loris De Filippi, prezident, Doktori bez hraníc Taliansko
Seamus Jeffreson, riaditeľ CONCORD-u
Natalia Alonso, zástupkyňa riaditeľa Advocacy & Campaigns, Oxfam International

11:15 – 11:30 COFFEE BREAK

11:30 – 11:45 KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES OPENING REMARKS

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis
Jan Szczycinski, projektový manžér, Kapuscinski Development Lectures, UNDP
Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

11:45 – 12:30 ALAA MURABIT

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

Moderátor: Michal Vašečka, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita v Brne

RečníkAlaa Murabit, zakladateľka Voice of Libyan Women, Globálna advokátna Cieľov udržateľného rozvoja OSN

12:30 – 13:00 DISKUSIA

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 16:00 DISKUSNÉ PANELY A OKRÚHLE STOLY 

DISKUSNÝ PANEL MINISTERSTVA FINANCIÍ SR: Deformácia vývoja: slúžia inovácie naozaj najzraniteľnejším?

Miesto konania: Kongresová sála, MZVaEZ SR

V súčasnosti vidíme fascinujúce nové trendy, ktoré narúšajú oblasti vývoja. Veľké multinárodné inštitúcie sú nútené sa vyrovnávať s menšími a agilnými hráčmi, ktorí nanovo definujú ako zhromažďujeme dáta, ako mobilizujeme zdroje na sociálne projekty, ako sú zdroje distribuované občanom, koho považujeme za experta alebo ako manažujeme riziko katastrof. V snahe držať krok sa rozvojové organizácie a vlády po celom svete snažia nájsť spôsoby ako podnikať inak a zaviesť efektívnejšie, účinnejšie a agilné riešenia a prístupy zdola hore k súčasným rozvojovým problémom. Tento tlak vyplýva z meniacej sa paradigmy, kde dochádza k aktívnemu zapojeniu občanov do spoločnosti a rozhodovacích procesov, a navyše sa opiera o technologický pokrok a alternatívne modely financovania. Tento vývoj sa odráža aj v novej agende pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a v Správe o dátovej revolúcii vypracovanej z poverenia Generálneho tajomníka OSN, ktorá sa usiluje o zvýšenie efektivity v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, o rozvoj nových a udržateľnejších spôsobov na uspokojenie ľudských potrieb a posilnenie informovanosti. To vytvára zaujímavý moment, kedy nový hráči ako Premise nemajú globálny dosah a vplyv a rozvojové organizácie si tak udržujú rolu toho, kto privádza rôzne strany k spoločnej akcii. Môžu v inovácie v tomto kontexte zohrať úlohu pri zbližovaní vznikajúcich narušiteľov medzinárodného rozvoja a veľkých multinárodných organizácií, ako napríklad OSN a Svetová banka, s cieľom preklenúť digitálnu priepasť a vytvoriť programy, ktoré budú mať dosah na najzraniteľnejších? Akú úlohu môžu zohrať donori na podporu tohto nového typu spolupráce? Aké zmeny môžu čakať rozvojové organizácie pri snahe spolupracovať s týmito novými hráčmi? Ako sa zmenila rola občana v kontexte rozvojovej spolupráce?

Moderátor: Rastislav Vrbenský, manažér, Regionálne centrum UNDP v Istanbule

Rečníci: 

Ken Banks, zakladateľ kiwanja.net
Jan Hargaš, Slovensko.digital 
Milica Begovic, Knowledge and Innovation Team Leader, Regionálne centrum UNDP v Istanbule
Gregor Virant, 
Prime Minister’s Delivery Unit, Serbia

OKRÚHLY STÔL HABITAT FOR HUMANITY: Ako dosiahnuť inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné mestá?

Miesto konania: salónik Diplomat, MZVaEZ SR

Mestská populácia vzrástla za posedných 50 rokov nebývalou rýchlosťou a podobné tempo rastu sa predpokladá aj naďalej. Do roku 2015 by malo v mestách žiť až 66% svetovej populácie, čo znamená o 2 miliardy ľudí viac ako dnes. Ľudia sa sťahujú do miest z rôznych dôvodov, ale v konečnom dôsledku hľadajú najmä lepší život. Metropoly rastú rýchlym tempom, ale najvyšší nárast možno pozorovať v stredne veľkých mestách a neformálnych usadlostiach (slumoch). Všetky mestá čelia výzvam a príležitostiam, ktoré je nutné riešiť. Krajiny na tento vývoj zareagovali zavedením Agendy 2030 (SDGs) a Novej mestskej agendy (Habitat III). Otázkou zostáva, ako zabezpečiť implementáciu týchto politík? Ako by mala EÚ prispieť k ich implementácii? Ako riešiť túto výzvu tak, aby boli mestá inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné?

Moderátor: Deepali Sood, riaditeľka pre partnerstvá, Habitat for Humanity International EMEA

Rečníci

Elena Szolgayová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Crystal West, manažér pre advokáciu, Habitat for Humanity Južná Afrika
František Kubeš, vedúci oddelenia urbánnej politiky, Ministerstvo regionálneho rozvoja Českej republiky
Tamzin Hudson, špecialista na advokáciu, Habitat for Humanity International EMEA

OKRÚHLY STÔL MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU: Vyšehradskí partneri a mimovládne organizácie pre rozvoj na západnom Balkáne

Miesto konania: zadadačka, Pražská 7, MZVaEZ SR

V nasledujúcich rokoch budú Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko a Albánsko nútené vyvinúť mechanizmy a definovať svoju politiku, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc a zapracovať 30 kapitol Acquis EÚ v oblasti vonkajších vzťahov EÚ a zodpovednosti za globálny vývoj. Ako aj v minulosti, zapojenie Balkánskych mimovládnych organizácií v tomto procese bude nevyhnutné. Organizácie z Vyšehradských krajín len nedávno prešli podobným vývojom a prípravami na implementáciu rozvojových projektov, vzdelávacích aktivít a boli zapojené v budovaní prvých mechanizmov pre advokačné aktivity s lokálnymi vládami a EÚ. Okrúhly stôl sa bude zameriavať najmä na prepájanie mimovládnych organizácií Západného Balkánu s organizáciami v tých krajinách EÚ, ktoré nedávno prešli podobnými procesmi, diskusiu o skúsenostiach a problémoch pri zriaďovaní štruktúr rozvojovej spolupráce a mechanizmov pre advokáciu s národnými vládami a EÚ.

ModerátorUlrike Bey, HORIZONT3000

Rečníci

Ilina Nesik, Balkan Civil Society Network, Macedónsko
Dorian Jano, Univerzita Marin Barleti, Albánsko
Goran Mitrovic, Association Peoples Parliament, Srbsko
Štěpán Šantrůček, Česká rozvojová agentúra, ČR
Zsuzsanna Végh, výskumná pracovníčka, Center for European Neighborhood Studies, Maďarsko
Marian Čaučik, eRko, Slovensko
Dardan Kryeziu, Civikos, Kosovo

16:00  VYHODNOTENIE A ČAŠA VÍNA

REČNÍCI

 

09:00 – 09:15 OTVORENIE KONFERENCIE

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Lukáš Parízek sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v marci 2016. Predtým pracoval v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a na Ministerstve obrany SR, kde bol súčasťou Oddelenia bilaterálnych vzťahov a Oddelenie hodnotenia obrany. Pôsobil tiež na Sekretariáte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe(OBSE) vo Viedni, kde pracoval pre Úrad boja proti terorizmu. Zúčastnil sa tiež viacerých profesionálnych tréningov a kurzov, organizovaných v rámci NATO či OBSE. Lukáš Parízek študoval medzinárodné vzťahy na prestížnom Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov.

Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis

Lenka graduated from Comenius University in Bratislava in Journalism and also from New York University in Management. Aft er working for a couple of years in the Slovak Press and Information Service and Slovak Television she started at the Slovak National Agency for Foreign Investment and Development (SNAZIR). Since then her career has been linked with NGO sector and philanthropy. In 1995 she held the position of program offi cer at the Foundation for a Civil Society (FCS) in Slovakia and since 1998 she has been Chief Executive Offi cer of FCS in New York focusing on management, supervising and fundraising for the Foundation’s programs in Central and Eastern Europe and in the Balkans. Lenka is currently Director of the Pontis Foundation. She led the foundation through the process of institutional restructuring, developing a new programmatic and donor portfolio, created a corporate philanthropy strategy and provided supervision in the establishment of the Business Leaders Forum in Slovakia, Democratization and Development Abroad portfolio and interactive donor platform. She also carried out training in diff erent areas of transitional know-how, institutional capacity building, internal NGO management, cross-sectoral cooperation, building up corporate donor strategies for diff erent target groups in Slovakia, the Balkans and the Middle East.

9:45 – 11:00 PLENÁRNE ZASADNUTIE: Ako zabezpečiť lepšiu koordináciu rozvojovej a humanitárnej pomoci pre riešenie výziev v oblasti migrácie a bezpečnosti?

Moderátor:

Eva Svoboda, Research Fellow, Overseas Development Institute (ODI)

Eva has worked in emergencies in the Middle East, Africa and Asia for NGOs and the ICRC focusing particularly on protection issues. She has degrees in Middle Eastern Studies as well as International Law. Her current research focuses on civil-military relations and the history of humanitarian action. From 1999 to 2012 held various positions within the ICRC (protection coordinator, head of office, head of delegation) in operational contexts in the Middles East, Africa and Asia as well as Headquarters dealing with policy issues. Prior to joining the ICRC, she worked for NGOs and the Swiss Development Agency in the West Bank and Jordan.

 

Rečníci: 

Jean-Louis De Brouwer, riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO)

Jean-Louis De Brouwer pôsobí ako prevádzkový riaditeľ Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO), kde začal pracovať už v novembri 2012. Predtým bol ako riaditeľ Úradu zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia Európskej komisie zodpovedný za koordináciu pracovnej politiky. Okrem toho 18 rokov pôsobil na Úrade migrácie a vnútorných záležitostí Európskej komisie, kde sa špecializoval v oblasti migračnej a azylovej politiky, neskôr zastával pozíciu riaditeľa pre pohraničnú a vízovú politiku. Pred nástupom do Európskej komisie pracoval Jean-Louis De Brouwer v Belgickej štátnej službe na Ministerstve hospodárstva a Ministerstve vnútra. Študoval právo, sociológiu a politológiu na Katolíckej univerzite v Louvain. V súčasnosti na tejto univerzite prednáša medzinárodné vzťahy a európske záležitosti. 

Michal Mlynár, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Veľvyslanec Michal Mlynár v súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácii, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem toho tiež pôsobí ako predseda správnej rady poradného tímu pre sektor medzinárodnej bezpečnosti DCAF (ISSAT) v Ženeve, Švajčiarsko. Je tiež bývalým slovenským veľvyslancom so sídlom v Nairobi, v Keni (2012-2015). Od septembra 2000 je súčasťou slovenskej zahraničnej služby. Dvakrát pôsobil ako zástupca vedúceho kancelárie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (2002-2004 a 2010-2011) a ako vedúci sekcií pre OSN a diplomatický protokol. Ako zástupca stáleho predstaviteľa Slovenska pri OSN v New Yorku (2004-2009) pôsobil ako politický koordinátor slovenského diplomatického tímu počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (2006-2007). V roku 2013 bol zvolený predsedom Výboru stálych zástupcov pri UN-Habitat v Nairobi na dvojročné obdobie 2014-2015.

Zuzana Števuľová, riaditeľka Ligy za ľudské práva

Ako riaditeľka Ligy za ľudské práva, mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnej a inej pomoci cudzincom na Slovensku, sa Zuzana Števuľová vyprofilovala ako najvýznamnejšia slovenská právnička v oblasti práv migrantov a utečencov. V krajine, kde je väčšina azylových žiadostí zamietnutá, vyhrala niekoľko prípadov na Najvyššom súde SR v mene klientov v konaní o udelenie azylu a vyhostenie. Od začiatku európskej migračnej krízy bola Zuzana Števuľová silným a neochvejným hlasom za pomoc a súcit s utečencami. Nevyhýba sa ani kritizovaniu proti-utečeneckej a proti-moslimskej rétoriky niektorých politikov a pravidelne sa snaží o odstránenie predsudkov a strachu prostredníctvom spájania slovenských občanov a utečencov, ktorí sa integrovali do spoločnosti. 

Natalia Alonso, zástupkyňa riaditeľa Advocacy & Campaigns, Oxfam International

Natalia Alonso pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa pre Advocacy and Campaigns v Oxfam International, kde riadi a ovplyvňuje kancelárie v Bruseli, Ženeve, New Yorku a Washingtone. Na tejto pozícii Natalia Alonso dohliada na propagáciu a kampaň vo vzťahu k EÚ, OSN a medzinárodným finančným inštitúciám. V Bruseli Natalia a jej tím koordinuje prácu Oxfamu v 8 európskych krajinách a podporuje ambicióznu reakciu EÚ pre zmenu klímy, potravinovú bezpečnosť, daňovú kontrolu, humanitárne krízy a rozvojovú spoluprácu. Jej predchádzajúce pozície v Bruseli zahŕňali vedúcu kancelárie pre EÚ v Plan International a zástupkyňu riaditeľa v európskej kancelárii Amnesty International. Natalia študovala poľnohospodárske inžinierstvo a má vyše 15-ročné skúsenosti v oblasti rozvoja a ľudských práv. Vyše 9 rokov pracovala pre Európsku komisiu a iné medzinárodné organizácie v Indii a Dominikánskej republike. 

Seamus Jeffreson, riaditeľ CONCORD-u 

Seamus Jeffreson je riaditeľom CONCORD-u, Európskej konfederácie mimovládnych organizácií pre humanitárnu pomoc a rozvoj od roku 2014. Seamus je skúsený programový manažér pre medzinárodné rozvojové a humanitárne projekty s vyše 20 ročnými skúsenosťami v stratégii, analýze, rozvoji, projektovom manažmente, reportingu, technologickej pomoci, školení a prezentácii. Predtým pôsobil 8 rokov v Etiópii a na Blízkom Východe, kde pracoval pre rôzne mimovládne organizácie vrátane Medical Corps, CARE, Trocaire a Cafod. Niekoľko rokov tiež pracoval v Bruseli, okrem iného aj pre Európsku komisiu, kde sa venoval oblasti Východnej Európy a Balkánu.

Loris De Filippi, prezident, Doktori bez hraníc Taliansko

Loris De Filippi pôsobí ako prezident organizácie Doktori bez hraníc v Taliansku od roku 2012. Predtým pracoval ako pracovník humanitárnej pomoci. Počas posledných dvoch dekád spolupracoval najmä s Doktormi bez hraníc. Pomáhal obyvateľom postihnutých oblastí v neistých situáciách, vo vojnách, prírodných katastrofách, pri násilí v mestách a migrácií. Nedávno sa podieľal na pátracích a záchranných operáciách v strednej časti Stredozemného mora. Má niekoľko ročné skúsenosti s koordináciou programov pre Doktorov bez hraníc, a to ako z terénu tak aj z centrály.

 11:15 – 13:00 KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURE

Moderátor:

Michal Vašečka, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita v Brne (TBC)

Dr. Michal Vašečka je sociológ a od roku 2002 pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa na štúdium etnicity, rasy a migrácie. Ako hosťujúci profesor pôsobil na New School University v New Yorku a na University of London. Prednášal tiež na Georgetown University vo Washingtone, DC a na University of Michigan v Ann Arbor. V roku 2016 pôsobil v ISGAP na Oxfordskej univerzite. Michal Vašečka je zakladateľom Centra pre výskum etnicity a kultúry, a pôsobil aj ako riaditeľ Cveku. V rokoch 1998-2005 bol súčasťou slovenského think-tanku: Institute of Public Affairs a ako programový riaditeľ sa sústredil na odbornú analýzu procesu slovenskej transformácie so zameraním na národnostné menšiny a na stav občianskej slovenskej spoločnosti. Bol poradcom pre Svetovú banku, a od septembra 2012 Michal Vašečka pracuje ako zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii v odvetví boja proti rasizmu a intolerancii (ECRI). Od roku 2010 je Michal Vašečka predsedom predstavenstva Fulbrightovej komisie na Slovensku. Dr. Vašečka tiež pracuje ako nerezidentský výskumný pracovník pre výskum v Európskom centre pre problematiku menšín vo Flensburgu.

Hlavný rečník:

Alaa Murabit, zakladateľka Hlasu líbyjských žien, globálna advokátka Cieľov udržateľného rozvoja OSN

Alaa Murabit je najvyššou komisárkou OSN v oblasti zdravotníckej zamestnanosti a ekonomického rastu, je jednou zo 17 globálnych advokátov Cieľov udržateľného rozvoja menovaných generálnym tajomníkom OSN a odborným asistentom riaditeľa MIT Media Lab. Jej príhovor na TED konferencii s názvom: „Čo moje náboženstvo naozaj hovorí o žene“ bol označený za príhovor dňa a jeden zo štyroch príhovorov označených New York Times v kategórií „ Najovplyvňujúcejšie TED príhovory, ktoré sa oplatí vidieť.“ Vo veku 15 rokov Alaa po skončení strednej školy sa presťahovala zo Saskatoonu v Kanade do Zawie v Líbyi. Tam dokončila medicínu, a vo veku 21 rokov poháňaná túžbou vytvoriť inkluzívne procesy a inštitúcie vytvorila Hlas líbyjských žien (Voice of Libyan Women) v roku 2011. Organizácia sa sústreďuje na pozitívnu zmenu sociálnych a kultúrnych noriem. Pod vplyvom historických vzorov, Alaa vyzýva ženy, aby participovali v mierových procesoch a zmierňovaní konfliktov. Jej projekty boli prevratné. Ako príklad možno uviesť „Noor Campaign“, ktorá bola uznávaná celosvetovo. Jon Steward ju nazval „Líbyjský Doogie Howser.“ Alaa je celosvetovo uznávaná za jej inovatívne a inkluzívne návrhy v oblasti bezpečnosti a mierových procesov. Alaa pôsobí ako poradca pre mnohé celosvetové mierové platformy, vlády a organizácie, ako aj zahraničný poradca pre medzinárodné organizácie International Alert a Keeping Children Safe. Alaa patrí medzi Ashoka Fellows a je jednou z najmladších držiteľov ceny Marisa Bellisario International Humanitarian Award, získala aj cenu New York Times “International TrustWomen Hero 2014“, a ceny Newsweek’s “25 under 25 to watch”, a BBC “100 Top Woman” a cenu SAFE Global Hero.

14:00-16:00 DISKUSNÝ PANEL MINISTERSTVA FINANCIÍ SR: Deformácia vývoja: slúžia inovácie naozaj najzraniteľnejším?

Moderátor: 

Rastislav Vrbenský, Manažér, Regionálne centrum UNDP v Istanbule 

Rastislav Vrbenský je v súčasnej dobe riaditeľ UNDP v Istanbule. V období od októbra 2011 do novembra 2014 pôsobil ako UN Resident Coordinator / /UNDP Resident Representative v Čiernej Hore. Pred týmto vymenovaním pôsobil ako Country Director v UNDP Tadžikistane od novembra 2008 do októbra 2011 a ako Deputy Resident Representative v UNDP Srbsku od roku 2004 do roku 2007. Do regionálneho centra UNDP v Bratislave nastúpil v roku 2000 ako Sustainable Development Policy Advisor, od tej doby tiež pracoval ako regionálny koordinátor pre Capacity 21 Programme. Pred nástupom do UNDP, pán Vrbenský pracoval vo Vláde Slovenskej republiky a Regionálnom environmentálnom centre pre strednú a východnú Európu. Rastislav Vrbenský je držiteľom titulu PhD v rozvojových štúdiách na Univerzite Komenského v Bratislave a obdržal aj magisterský titul v odbore starostlivosti o životné prostredie z Univerzity v Amsterdame a Vedy o životnom prostredí z Univerzity Komenského. V roku 2008 pôsobil ako hosťujúci vedecký pracovník na London School of Economics a Political Sciences ( Škole Ekonomiky a politických vied). Hovorí plynule anglicky a rusky, čiernohorský.

Rečníci:

Ken Banks, zakladateľ of kiwanja.net

Ken Banks, zakladateľ kiwanja.net a tvorca platformy správ FrontlineSMS sa venuje používaniu mobilných technológii pre pozitívnu spoločenskú a environmentálnu zmenu v rozvojových krajinách. Už 25 rokov pracuje v oblastiach technológií, antropológie, ochrany životného prostredia a rozvoja a počas tohto obdobia žil a pôsobil v rôznych afrických krajinách. Ken je členom PopTech, Ashoka a laureátom ceny "Tech Awards" a za svoju prácu v oblasti technológií je medzinárodne uznávaný. V roku 2015 bol nominovaný na cenu TED Prize, a v tom istom roku bol tiež hosťujúcim profesorom na RMIT Univerzite v Melbourne v Austrálii. Ken Banks je autorom knihy “The Rise of the Reluctant Innovator,” publikovanej v roku 2013 a marci 2016.

 

Ján Hargaš, výkonný riaditeľ, Slovensko.digital

Ján je manažérsky konzultant s niekoľko ročnými skúsenosťami vo verejnom sektore a riadení zmien. Bol zapojený v rozvoji podnikania a projektoch pre národné aj medzinárodné inštitúcie, kde pracoval na programoch transformácie v oblasti podnikania a IT a pôsobil na pozíciách experta, špecialistu na rozvoj podnikania a manažérskych pozíciách. V posledných rokoch je súčasťou Global Tax & Welfare practice v Capgemini Group, kde sa venuje podpore spolupráce medzi štátmi, výmene vedomostí a inováciám. V rámci tejto pozície viedol rozvoj riešení pre zamedzenie daňovým únikom a podvodom (Tax Evasion and Welfare Fraud & Error - TROUVE). Za posledné 2 roky pôsobí vo Veľkej Británii, kde sa venuje daňovej oblasti.

Milica Begovic, Knowledge and Innovation Team Leader, Regionálne centrum UNDP v Istanbule

Milica Begovic pôsobila v minulosti ako líderka oblasti ekonomiky a životného prostredia v UNDP v Čiernej Hore. Počas svojej práce podporovala Čiernu Horu v prechode na trhovú ekonomiku s nízkymi emisiami tak, aby došlo k zvýšeniu blahobytu a prosperity komunít a ich životného prostredia a lokálnej ekonomiky. Navrhla strategické programy, ktoré podporujú používanie efektívnej energie a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú krajine pomôcť pri posilňovaní odolnosti ekosystémov. Ďalej navrhla programy znižovania rizika katastrof, pracovala na zvýšení konkurencieschopnosti malých až stredných podnikov, ktoré pracujú v chránených oblastiach a podporovala národných a miestnych partnerov so správou chránených území. Pred nástupom do UNDP, Milica pracovala pre Organization for Security and Co-operation in Europe (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe), neskôr bola vyslaná do OSN ako koordinačný pracovník. V oblasti akademického vzdelania dosiahla doktorát z politických vied, magisterský titul v odbore politológia a bakalársky titul v odbore informačných a komunikačných technológií a komunikácie z University of Alabama, USA.

14:00-16:00 OKRÚHLY STÔL MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU: Vyšehradskí partneri a mimovládne organizácie pre rozvoj na Západnom Balkáne

Moderátor: 

Deepali Sood, riaditeľka pre partnerstvá, Habitat for Humanity International EMEA

Deepali Sood je riaditeľkou rozvoja zdrojov v kancelárii Habitat for Humanity EMEA (Európa, Blízky Východ a Afrika) v Bratislave. Deepali so sebou prináša dve desaťročia skúseností, vedomostí a expertízy v rozvojových otázkach. Sústreďuje sa najmä na rozvojové politiky EÚ v rámci globálneho kontextu RCT a SDGs . Má rozsiahle odborné znalosti o účinnosti pomoci, rodovej problematike, právach detí na rozvojové vzdelávanie v Európe. Bola prvou spolupredsedníčkou Open Forum (Otvoreného fóra) pre CSO rozvojovú efektívnosť a rovnako ako predsedníčkou Rozvojového vzdelávania CONCORDu. V týchto a ďalších úlohách predsedala stretnutiam na vysokej úrovni, pomáhala s prípravou diskusií a fór v Bruseli a na Európskych dňoch rozvojovej pomoci. Taktiež pracovala na rokovaniach Európskeho parlamentu, ako aj na stretnutiach OSN v New Yorku. Viedla program v Katare: Sheikha Moza Vzdelávanie pre deti, pôsobila na UNHCR v Rijáde, Saudskej Arábii a bola riaditeľkou kampane Because I am a Girl, a bola vedúcou pre medzinárodné plánovanie v EÚ Liaison office v Bruseli.

Rečníci:

Ing.arch. Elena Szolgayová PhD., generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Elena Szolgayová je architektka a urbanistka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výskumu. Od 90. rokov bola poradkyňou pri tvorbe štátnych aj lokálnych politík pre bývanie. V roku 1999 začala pracovať v štátnej správe, kde pôsobila v niekoľkých vedúcich funkciách, naposledy ako generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podieľala sa na viacerých urbánnych aktivitách a pracovných skupinách v rámci UNECE and EÚ zameraných na bývanie a rozvoj miest. Prispela tiež k viacerých výskumných publikáciám, aj v rámci UNECE, týkajúcich sa mestských a bytových otázok. Od roku 2013 pôsobila ako predseda výboru UNECE pre bývania a manažment krajiny a reprezentovala Slovensko v Kancelárii prípravného výboru pre koordináciu a prípravný proces smerom ku konferencii Habitat III.

Crystal West, manažér pre advokáciu, Habitat for Humanity Južná Afrika

Crystal West je vášnivou špecialistkou na rozvojovú problematiku. Vyštudovala University of Cape Town s bakalárskym titulom v odbore sociálna práca. Má viac ako 20 ročné skúsenosti s úspešnými rozvojovými intervenciami. Jej expertíza zahŕňa komunitnú organizáciu a rozvoj komunity, plánovanie ľudských sídel (so zameraním na rozvoj neformálnych usadlostí, modernizáciu a rozvoj komunitných domov) organizačný rozvoj a budovanie kapacít. Crystal je vedúca advokácie v organizácii Habitat for Humanity v Južnej Afrike (Habitat SA). Okrem toho, Crystal už v minulosti viedla a realizovala stavbu dvoch inovatívnych sídiel, od získania pôdy až po realizáciu stavby. To všetko dokázala počas zamestnania v Development Action Group (popredná organizácia v oblasti neziskového sektora a rozvoja miest). A rovnako aj v organizácií Niall Mellon Township Trust (Írsko) a Mellon Initiative (MHI), kde bola riaditeľkou sociálneho rozvoja.

František Kubeš, vedúci oddelenia urbánnej politiky, Ministerstvo pre regionálny rozvoj ČR

Mgr. František Kubeš pracuje 3. rok na Ministerstve pre regionálny rozvoj ČR v Odbore regionálnej politiky, na pozícii vedúceho oddelenia urbánnej politiky. Zaisťuje hlavne aktualizáciu Zásad urbánnej politiky a agendu Smart Cities, metodicky sa podieľa na príprave urbánnych integrovaných nástrojov (ITI, IPRÚ), zodpovedá za realizáciu Operačného programu URBACT III, koordináciu zapojenia ČR do Mestskej agendy pre EÚ či spoluprácu na výskumných projektoch rezortu. Je aktívny vo Výbore pre udržateľné municipality Rady vlády pre udržateľný rozvoj, zodpovedá za Pracovnú skupinu pre Smart Cities a podielal sa na príprave konferencie Európsky HABITAT a nasledujúcich aktivitách, ktoré vyústili v New Urban Agenda. Ťažiskom jeho činnosti je udržateľný rozvoj miest a regiónov. Od roku 2005 do roku 2014 pôsobil na Magistráte mesta Brna v Kancelárii stratégie mesta. V tomto období takisto absolvoval 9 mesačný štipendijný program Nadácie Roberta Boscha v Nemecku. Vyštudoval Sociálnu geografiu a regionálny rozvoj na Ostravské univerzite v Ostrave. 

Tamzin Hudson, špecialista na advokáciu, Habitat for Humanity International EMEA

Svoju kariéru začala na Ministerstve zahraničných vecí v Juhoafrickej republike. Tamzin Hudson sa pripojila k Habitat for Humanity International v júni 2015 ako špecialista pre pomoc Afrike. Tamzin Hudson získala titul BA v odbore medzinárodné vzťahy z University of Witwatersrand, titul BA v odbore politológia a MA v odbore medzinárodných štúdií na University of Stellenbosch a nedávno dokončila štúdium práva na University of South Africa. Pred prácou v Habitat for Humanity International, pracovala na Národnom demokratickom inštitúte pre medzinárodné záležitosti a na ženských politických programoch spojených s participáciou žien v Lesothe a Zambii. V South African Revenue Service pracovala na problematike budovania inštitúcií pre daňovú správu v Afrike.

14:00-16:00 OKRÚHLY STÔL MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU: Vyšehradskí partneri a mimovládne organizácie pre rozvoj na Západnom Balkáne

Rečníci:

Ilina Nesik, programový manažér, Balkan Civil Society Development

Ilina Nesik je programový manažér Balkan Civil Society Development Network. BCSDN je regionálnym lídrom medzi mimovládnymi organizáciami na Západnom Balkáne a v Turecku v oblasti posilnenia občianskej spoločnosti a ovplyvňovania európskej a národnej politiky smerom k vytvoreniu priaznivejšieho prostredia pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ilina má značné medzinárodné skúsenosti získané v rôznych organizáciách v Nemecku a prostredníctvom štúdia Strategickej komunikácie a styku s verejnosťou vo Francúzsku. V BCSDN je zodpovedná za manažment programov už vyše 6 rokov. Ilina sa zúčastnila globálnych procesov ako "Open Forum for CSO Development Effectiveness" a v súčasnosti pracuje na príprave "Global Standard for CSO Accountability."

Goran Mitrovic,  riaditeľ Asociácie “People’s Parliament”, Srbsko

Goran Mitrovic pôsobí ako riaditeľ Asociácie “People’s Parliament”, mimovládnej organizácie, ktorá pôsobí na národnej úrovni v Srbsku. Je tiež jedným zo zakladateľov koalície mimovládnych organizácii s názvom  “Aid Watch Serbia”, ktorej cieľom je aktívnejšie zapojenie srbskej občianskej spoločnosti do plánovania, realizácie a vyhodnotenia existujúcich aj budúcich rozvojových programov zameraných na Srbsko, ako aj podpora a zvyšovanie povedomia o medzinárodnej rozvojovej spolupráci medzi srbskou občianskou spoločnosťou a občanmi. Goran Mitrovic stojí už mnoho rokov na čele úsilia o budovanie zdrojov srbskej občianskej spoločnosti pre zapojenie do medzinárodnej rozvojovej spolupráce, ako aj o vytváranie sietí prepájajúcich domáci tretí sektor medzi sebou ale aj s rozvojovou komunitou z krajín EÚ.

Dorian Jano, riaditeľ, EU Policy Hub, Albánsko

Dr. Dorian Jano pôsobí ako Jean Monnet Chair na Marin Barleti univerzite a riaditeľ EU Policy Hub v Albánsku. Dr. Jano získal doktorát z politických vied na Univerzite v Miláne. Predtým študoval medzi disciplinárny výskum a štúdie Východnej Európy na Bolonskej univerzite a ekonómiu na Aristotelovej univerzite v Thessaloniki. Po skončení štúdia pôsobil ako výskumný pracovník Inštitútu pre európsku integráciu v Nadácii Europa-Kolleg v Hamburgu, Nemecko. Neskôr pracoval ako výskumný pracovník aj v Inštitúte pre pokročilé štúdiá na Collegium Budapešť v Maďarsku. Jeho akademický záujem a výskum sa zameriava na demokratizáciu, rozširovanie EÚ, europeizáciu a Juhovýchodnú Európu. Vystupoval na viacerých medzinárodných konferenciách a jeho články sú publikované v medzinárodných akademických časopisoch.

Zsuzsanna Végh, výskumný pracovník, Center for European Neighborhood Studies, Maďarsko

Zsuzsanna Végh je výskumnou pracovníčkou v Center for European Neighborhood Studies. Jej výskum sa zameriava na vyšehradskú spoluprácu, zahraničnú a medzinárodnú rozvojovú politiku vyšehradských krajín, ako aj vzťahov Európskej únie s jeho východnými susedmi (Východné partnerstvo). Do CENSi vstúpila v auguste 2012. Zaoberá sa výskumnými projektmi zameranými na europeizáciu. Magisterský titul získala v odbore medzinárodných vzťahov a európskych štúdií na Stredoeurópskej univerzite (2012) aj v medzinárodných štúdiách na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (2011). Študovala tiež na Jagelonskej univerzite v Krakove . V minulosti pôsobila aj v Maďarskom inštitúte medzinárodných vzťahov.

Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny – programu rozvojovej spolupráce eRka

Po demokratických zmenách v roku 1990 bol Marián spoluzakladateľom Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (eRko), ktoré sa neskôr stalo najväčšou organizáciou mládeže na Slovensku. Pôsobil ako výkonný tajomník a predseda eRka a od roku 2007 vedie program rozvojovej spolupráce postavený na úspechu každoročnej detskej Vianočnej kampane Dobrá novina. Pod jeho vedením eRko podporovalo rozvojové projekty v Keni, Ugande, Etiópii a Južnom Sudáne od roku 1995 a stalo sa jednou z popredných rozvojových mimovládnych organizácií na Slovensku. Marián Čaučík bol členom viacerých rád a komisií týkajúcich sa detí, mládeže a rozvojovej spolupráce. Bol zakladajúcim členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a pôsobil ako jej predseda, neskôr ako člen predstavenstva. Bol aktívne zapojený do budovania slovenského systému oficiálnej rozvojovej pomoci.

Medzinárodná konferencia Rozvoja a demokracia sa bude konať v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Hlbokej ceste 2 v Bratislave.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky