Štatút

Štatút ocenenia Generácia 3.0

 1. Oficiálny názov ocenenia je Cena Generácia 3.0 (ďalej len „cena“).

 2. Poslaním ocenenia je zviditeľniť a šíriť vzdelávacie prístupy na Slovensku, ktoré najlepšie a najefektívnejšie formujú zručnosti, postoje a rozvíjajú vedomosti pre život v 21. storočí.

 3. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Nadácia Pontis (ďalej len „organizátor“), sídlo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28.

 4. V deň vyhlásenia ocenenia organizátor zverejňuje na svojej webovej stránke www.generacia30.sk všetky relevantné informácie, vrátane spôsobu, rozsahu a formy zasielania nominácií, času, v akom je možné nominácie organizátorovi zasielať, časového plánu – od momentu vyhlásenia ocenenia do oficiálneho udelenia ocenenia Generácia 3.0 a kritérií hodnotenia.

 5. V prvom ročníku ocenenia organizátor udeľuje tri ceny na základe rozhodnutia nezávislej hodnotiacej komisie, ktorá je zostavená z členov poradnej rady programu Generácia 3.0 a externých hodnotiteľov. Okrem vyhlásených cien môže organizátor vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa a na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie, udeliť aj ďalšie čestné uznania alebo ceny.

 6. Na udelenie ocenenia môžu byť nominované len mimovládne neziskové organizácie s právnou formou nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, alebo školy a školské zariadenia zaradené do sústavy škôl a vysoké školy. Nominované subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku.

 7. Nominácie sa podávajú prostredníctvom elektronického nominačného hárku. Nominačné hárky, vrátane informácií týkajúcich sa jeho vyplnenia a zaslania, organizátor zverejňuje spolu s ďalšími relevantnými informáciami v deň vyhlásenia ocenenia. Nominovaný zašle vyplnený nominačný hárok do 16. marca 2017, a to vyplnením elektronického formulára. Organizátor ocenenia zašle nominovanému e-mailom potvrdenie o prijatí a zaradení nominácie do hodnotiaceho procesu. V prípade, že do 2 pracovných dní nominovaný od organizátora nedostane e-mail s potvrdením prijatia nominácie, je nutné ihneď kontaktovať organizátora. Inak je nominácia považovaná za nedoručenú.

 8. Nominovaný subjekt môže byť v jednom roku ceny navrhnutý len jedenkrát.

 9. Do hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie spĺňajúce základné požiadavky uvedené v nominačnom hárku a doručené do termínu uzávierky. Nominačné hárky prijaté do termínu uzávierky budú prekontrolované organizátorom, či spĺňajú základné formálne i obsahové požiadavky. Organizátor zašle nominujúcim subjektom do 7 dní od termínu uzávierky informáciu e-mailom, či nominácia bude alebo nebude zaradená do hodnotiaceho procesu, príp. si vyžiada doplňujúce informácie potrebné k hodnoteniu.

 10. Nominačné hárky prijaté po termíne uzávierky alebo nespĺňajúce základné požiadavky (ktorými sú nominácia oprávneného subjektu podľa tohto štatútu, úplne vyplnený nominačný hárok a podstatné identifikačné a obsahové informácie, zaslanie nominácie v elektronickej forme) nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu. Organizátor navrhovateľa o tejto skutočnosti informuje e-mailom.

 11. Hodnotiacu komisiu navrhuje a zostavuje organizátor ocenenia. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Organizátor organizuje a zúčastňuje sa stretnutí hodnotiacej komisie, pričom má postavenie koordinátora diskusie a facilitátora hodnotiacej komisie. Organizátor má v komisii zastúpenie aj ako zdroj doplňujúcich informácií, avšak bez hlasovacieho práva.

 12. Stretnutia hodnotiacej komisie sú neverejné a informácie o diskusii, ako aj o hlasovaní k jednotlivým nomináciám sú považované za dôverné. Členovia hodnotiacej komisie sa zaväzujú mlčať o informáciách z nominačných hárkov a skupinových hodnotení.

 13. Informácie o víťazovi ocenenia v príslušnej kategórii môžu byť zverejnené organizátorom až v deň vyhlásenia víťazov – na slávnostnom udeľovaní cien víťazom 3.mája 2017.

 14. Komisia hodnotí nominačné hárky v dvoch kolách, ktorým predchádza individuálne hodnotenie. Na svojom prvom stretnutí komisia rozhodne, ktoré nominácie postupujú do druhého kola hodnotenia (tzv. shortlisty). Druhé kolo hodnotenia prebieha po verejnom prezentovaním shortlistovaných nominácií. Na druhom stretnutí vyberú členovia komisie víťazov ceny. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus ohľadom víťaza v príslušnej kategórii, komisia o víťazovi rozhodne hlasovaním, pričom na rozhodnutie je potrebné dosiahnuť aspoň nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov hodnotiacej komisie. Záverečné rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné a nemenné.

 15. Hodnotitelia si prostredníctvom organizátora môžu vyžiadať od nominovaných subjektov doplňujúce informácie k nominačným hárkom. Doplnené informácie budú následne zaslané všetkým členom hodnotiacej komisie.

 16. Zástupcovia nominovaných subjektov na ocenenie, ktorí na základe individuálneho hodnotenia postúpili do druhého kola, sú pozvaní na osobnú prezentáciu ich projektov na podujatie Generácia 3.0 fórum. Prezentácie sa uskutočnia 3.mája 2017. Prezentácie musia byť vytvorené podľa požiadaviek, ktoré určuje organizátor. Nominované subjekty dostanú súhrn požiadaviek okamžite po vytvorení shortlistov hodnotiacou komisiou.

 17. Člen hodnotiacej komisie nemôže za nominovaný projekt hlasovať, ani ho hodnotiť, ak k nemu má taký formálny alebo neformálny vzťah, ktorý by mohol ovplyvniť jeho objektívne rozhodovanie. Povinnosťou členov hodnotiacej komisie je o takomto vzťahu okamžite informovať organizátora, najneskôr však pred pridelením nominačných hárkov na individuálne hodnotenie.

 18. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.

 19. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 6. februára 2017.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky