24. 10. 2022 Nadácia Pontis

Absolventi Akadémie investigatívnej žurnalistiky môžu požiadať o grant pre svoj projekt

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje v následnosti na úspešne ukončený druhý ročník Akadémie investigatívnej žurnalistiky (AIŽ) uzavretú výzvu pre absolventov AIŽ. Absolventi z radov investigatívnych novinárov majú možnosť získať grant v hodnote až 2000 € na svoj investigatívny projekt v podobe článku či iného mediálneho výstupu.

Fond pre transparentné Slovensko (FpTS) v Nadácii Pontis spolu s Fondom na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti otvárajú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podpora nezávislej investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Granty sa zameriavajú na podporu novinárskych projektov, ktoré šíria slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie, ctia si a obhajujú demokratické princípy. V tejto výzve prerozdelíme na tento účel maximálne 10 000 eur.

Cieľ podpory

Cieľom grantovej výzvy je poskytnúť účastníkom Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2022 finančnú a mentorskú podporu pri príprave ich investigatívnych novinárskych projektov, ktoré šíria slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie, ctia si a obhajujú princípy demokracie. Za novinársky projekt je považovaný článok v periodikách aj online prostredí, reportáž, audiovizuálne dielo a podcasty. Investigatívny výstup musí byť verejne dostupný, a nie súčasťou plateného obsahu pre predplatiteľov.

Oprávnení žiadatelia

O podporu sa môžu uchádzať účastníci Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2022. Je potrebné, aby žiadateľ mal dohodnutú spoluprácu s redakciou, ktorá bude verejne publikovať výsledky jeho investigatívneho projektu.

Oprávnení žiadatelia o grant sú:

 • Právnické osoby zamestnávajúce jednotlivcov a/alebo tímy pôsobiace v oblasti printových a elektronických médií,
 • mimovládne organizácie zamestnávajúce alebo spolupracujúce s jednotlivcami a/alebo tímami, ktoré preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce,
 • jednotlivci a/alebo tímy pracujúce na voľnej nohe s už preukázateľným verejným a/alebo spoločenským dopadom svojej doterajšej publikačnej činnosti, ktorí/é preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce.

Charakteristika výzvy

 • Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 10 000,- EUR
 • Výška podpory: maximálne 2 000,- EUR na jednu žiadosť

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Podmienky poskytnutia a použitia finančnej podpory

Podmienky použitia podpory:

 • podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
  žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
 • právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy o poskytnutí grantu a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

Oprávnené výdavky:

 • musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek subjektom vrátane štátnych orgánov a súkromných osôb,
 • musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu, v prípade ceny práce musí byť táto preukázateľne obvyklá na slovenskom trhu v danom mieste a čase), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu),
 • môžu predstavovať aj odmeny a honoráre za vykonanie práce, ktorá je predmetom ochrany autorského práva (školenia, tvorba videí, fotografií, web dizajn, mentoring, tvorba článkov alebo materiálov, licencia za používanie diela, …), ak sú obsiahnuté v pracovnej zmluve, ak nie sú, sú oprávneným výdavkom len ak boli uzatvorené na základe autorskej zmluvy v súlade s autorským zákonom v platnom znení,

Neoprávnené výdavky:

 • výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
 • výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
 • bankové poplatky, pokuty a penále, nákup alkoholu a tabakových výrobkov

Časový harmonogram výzvy

23. 10. 2022 – vyhlásenie Uzavretej výzvy Akadémia investigatívnej žurnalistiky 2022
11. 11. 2022, 18:00 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
do 25. 11. 2022 – hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov (80 %)
25. 11. 2022 – 30.4.2023 – obdobie čerpania grantov
8. 5. 2023 – uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie, odoslanie 2. splátky grantov (20 %)

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory

Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 11. 11. 2022, do 18:00 hod.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie je potrebné vyplniť „Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis“ a v časti Program „Grant Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2022“. Po registrácii Vám príde registračný link na email zadaný pri vypĺňaní registračného formulára. Po kliknutí na aktivačný link v tele mailu sa môžete prihlásiť. Po prihlásení prostredníctvom svojho formulára sa v časti Informácie o programe nachádzajú všetky prílohy uvedené vo Výzve.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory musí obsahovať:

 • vypísané všetky polia elektronického formulára umiestneného na www.darca.sk,
 • Prílohy: – čestné prehlásenie /doklad (dohoda o spolupráci) preukazujúci schopnosť žiadateľa verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v médiách – predná strana výpisu banky, nie staršieho ako 30 dní (stačí z internet bankingu).

Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár, pričom všetky polia vo formulári sú povinné (Upozornenie: Systém Vám umožní odoslať aj neúplnú žiadosť a neskôr ju doplniť). Úplná žiadosť musí obsahovať všetky povinné prílohy uvedené vo Výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.

Stiahnite si celé znenie výzvy

 

Máte nejaké otázky?

Otázky k projektu a grantovému programu adresujte programovej manažérke Petre Luptákovej na emailovú adresu: petra.luptakova@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.