07. 03. 2023 Sociálne inovácie

Etablované organizácie môžu získať mentora na mieru a finančnú podporu vo výške až 60 000 eur

Spúšťame výzvu do Impact Lab Akcelerátora.

Impact Lab prináša silnú podporu občianskym organizáciám pôsobiacim v oblastiach: kvalita vzdelávania, odstraňovanie nespravodlivosti (demokracia a právny štát) a nerovnosti (ľudské práva a inklúzia). Počas troch rokov vďaka európskej podpore prerozdelíme 2,2 milióna eur.

Pre etablované organizácie je určený Impact Lab Akcelerátor, v ktorom získajú:

 • individuálny mentoring podľa požiadaviek,
 • skupinové vzdelávacie workshopy a individuálne konzultácie s mentormi zamerané na sledovanie dopadu, finančnú udržateľnosť a organizačnú odolnosť (teória zmeny, fundraising, tvorba biznis plánov, PR, HR a pod.),
 • grant do výšky 60 000 eur,
 • možnosť sieťovania v rámci spoločných podujatí.

Stiahnite si celé znenie výzvy do Akcelerátora

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať?

Vo vzdelávaní:

 • znižovanie vplyvu socio-ekonomických rozdielov na prístup k vzdelávaniu,
 • rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií,
 • adaptácia na digitálne prostredie,
 • podpora aktívneho občianstva.

V podpore demokracie a jej inštitúcií:

 • eliminovanie korupcie,
 • presadzovanie verejnej kontroly a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony a etické normy,
 • podpora demokratických inštitúcií.

Ľudské práva a inklúzia:

 • integrácia cudzincov a utečencov do spoločnosti,
 • vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vyčleňovaných skupín (najmä v marginalizovaných rómskych komunitách, LGBTI+ ľudí a u mladých znevýhodnených).

Hľadáme malé/stredné/veľké organizácie, ktoré:

 • majú schopnosť efektívne spravovať a realizovať granty väčšieho rozsahu (nad 20 000 eur).
 • fungujú najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o grantové financovanie,
 • preukázali aktívnu činnosť s rozpoznateľnými výstupmi na regionálnej a národnej úrovni,

Ostatné vlastnosti organizácie, zohľadnené pri výbere:

 • sleduje dopad svojho programu a má záujem ho ďalej škálovať,
 • má stredný a vyšší stupeň organizačného riadenia a/alebo fundraisingovej kapacity,
 • má inovačný potenciál a jasne deklarovanú potrebu zlepšiť medzisektorové partnerstvá s cieľom dosiahnuť systémové zmeny,
 • musí mať sídlo a činnosť na Slovensku (vrátane Bratislavy),
 • zameriava svoje aktivity na regionálny a národný dosah,
 • rešpektuje základné práva a hodnoty, na ktorých je založená EÚ,
 • nemá žiadne dlhy po lehote splatnosti voči Finančnej správe, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.

Kto sa môže prihlasovať:

a) nadácie,
b) občianske združenia,
c) neziskové organizácie založené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb.

Priebeh postupu do Impact Lab Akcelerátora:

Hodnotiaca komisia bude projekty, ktoré postúpia do Akcelerátora, posudzovať v 2 kolách:

 • v 1. kole vyberie hodnotiaca komisia 15 žiadateľov, ktorí budú pozvaní do 3-dňového Bootcampu, kde budú osobne prezentovať svoje projekty.
  Organizácie už počas Bootcampu získajú možnosť konzultovať svoje aktivity s odborníkmi a odborníčkami z biznisu, sledovania dopadu a odborníkmi a odborníčkami na témy vzdelávanie, inklúzia, ľudské práva a demokracia.
 • z účastníkov Bootcampu vyberie v 2. kole komisia na základe posúdenia projektov 10 žiadateľov do 3-mesačného Akcelerátora.

Hodnotiace kritériá

Organizácie môžu v každom hodnotiacom kole získať maximálne 100 bodov.

 

 

 

Časový harmonogram a dôležité dátumy:

 • 7. 3. 2023 – Vyhlásenie výzvy
 • 15. 3. 2023 – Informačný online webinár, link na prihlasovanie: https://forms.gle/KTZqQLq3Mdk9tB3r8 
 • 8. 5. 2023 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie podpory (do 23:55 h)
 • 9. – 29. 5. 2023 – 1. kolo hodnotenia projektov, oznámenie, zverejnenie výsledkov a žiadateľov postupujúcich do Bootcampu
 • 5. – 7. 6. 2023 – 2. kolo hodnotenia projektov v Bootcampe – prezentácia organizácií, zdieľanie dobrej praxe, individuálne konzultácie na mieru, prezentácie cieľov organizácií
 • do 20. 6. 2023 – Oznámenie a zverejnenie výsledkov a príjemcov podpory
 • September – November 2023 – Realizácia Akcelerátora (spoločné vzdelávacie workshopy a individuálne konzultácie s mentormi)
 • 1. 7. 2023 – 31. 5. 2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 15. 6. 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

Prihlasovanie:

Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa do Inkubátora, je potrebné registrovať sa na www.darca.sk
Pri registrácii vyberte darca: Impact Lab, program: Impact Lab Akcelerátor 2023

Máte otázky? Kontaktujte v pracovných dňoch od 13.00 do 15.00:

Eva Mikolajczyková
impactlab@nadaciapontis.sk
00421 917 429 981

Tomáš Janeček
impactlab@nadaciapontis.sk
00421 917 965 277

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111