19. 01. 2023 Filantropia

Fond dm drogerie poskytne školám príspevok na fotovoltické panely

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis otvára prvý ročník grantového programu Školy na zelenú.

Oblasti podpory

Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

Oprávnený žiadateľ

Písomnú žiadosť v elektronickej forme môžu predložiť výlučne školy a školské zariadenia uvedené v zozname ministerstva školstva, ako sú:

 • štátne materské školy aj súkromné špeciálne materské školy;
 • štátne základné školy aj súkromné špeciálne základné školy;
 • základné umelecké školy;
 • štátne špeciálne školy;
 • cirkevné školy;
 • štátne gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania;
 • školské zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času pôsobiace pri škole).

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 50 000,- EUR

Výška podpory:

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000 eur
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 50 000 eur

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram výzvy

 • 16. 1. 2023 – Vyhlásenie výzvy
 • 12. 3. 2023 – Uzatvorenie prihlasovania
 • 11. 4. 2023 – Spracovanie a hodnotenie žiadostí
 • 13. 4. 2023 – Zasadnutie komisie a spracovanie výsledkov
 • 15. 4. – 30. 9. 2023 – Realizácia projektu
 • 30. 11. 2023 – Vyúčtovanie a uzatvorenie projektu

Podmienky poskytnutia a použitia finančnej podpory

Podmienky použitia podpory

 • podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
 • žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
 • právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

Oprávnené výdavky

 • nákup materiálu a iných materiálnych pomôcok, ktoré priamo a bezprostredne súvisia a sú potrebné na realizáciu a zabezpečenie projektu,
 • cestovné náklady na prepravu materiálu do miesta realizácie projektu,
 • organizačné výdavky na realizáciu projektu, spočívajúce najmä vo výdavkoch na tlač materiálov (plagáty, podklady, pomôcky), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, a pod.,
 • odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiadala zapojenie odborníka z určitej oblasti a  poskytnutie jeho/jej odborných prác (napr. projektanti, realizátor stavby, odborní konzultanti, pracovníci a pod.).

Ďalšie podmienky používania finančných prostriedkov sú upravené v inštrukciách k rozpočtu a vyúčtovaniu projektov a v zmluve o poskytnutí finančnej podpory (grantu)

Povinné podmienky

 • Škola/zariadenie musí disponovať strechou s plochou aspoň 50 m2. Strecha musí byť dostupná pre priamy dopad slnečného žiarenia (bez zatienenia od okolitej vegetácie či zastavanými objektami) s orientáciou ideálne na juh, prípadne východ/západ.
 • Strecha najbližších min. 15 rokov nebude rekonštruovaná.
 • Strecha je zateplená, v dobrom stave, ktorý nevyžaduje rozsiahlejšie zásahy a opravy.
 • Výhodou je, ak škola disponuje statickým posudkom k streche.
 • Ideálne, ak budova školy má energetický certifikát.
 • Rovná/šikmá strecha nezohráva rolu.
 • Škola/zariadenie musí mať minimálnu ročnú spotrebu 10 000 kWh.
 • Škola/zariadenie musí preukázať právo k nehnuteľnosti, prípadne ho vie získať od zriaďovateľa resp. majiteľa budovy. Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis uhradí priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela do maximálnej výšky 50 000 EUR.
 • Podmienkou účasti je, aby uchádzač o podporu vyplnil žiadosť a popísal aj technický stav budovy, plánované využívanie vyrobenej energie v čase prevádzky školy/zariadenia, ako aj mimo prevádzkovej doby, napr. cez víkendy či počas prázdnin. K tomu je pripravená povinná príloha Informácie o stavbe, ktorú uchádzač nájde na karte Informácie o programe.

Ostatné podmienky

 • Škola zakomponuje alebo má zakomponované vo vzdelávacom procese v rámci prierezového predmetu environmentálnej výchovy tému obnoviteľných zdrojov energie, šetrenie zdrojmi, súčasťou môže byť aj externá výučba priamo pri paneloch. Forma vzdelávania môže byť rôzna, či už by išlo o workshop, formu rovesníckeho vzdelávania a pod.
 • Škola sa aktívne zapája do externých alebo aj interných environmentálnych projektov na podporu environmentálnej výchovy detí (napr. triedenie odpadu, klimatická zmena, Zero waste), ako aj grantových programov na podporu environmentálnych aktivít v škole alebo v okolí školy (budovanie školských záhrad, zbieranie dažďovej vody, obnova pôvodných rastlín v okolí školy).
 • Škola určí kontaktnú osobu, ktorá pozná technický stav budovy a je možné s ňou konzultovať realizáciu projektu po technickej stránke.
 • Škola je súčasťou programu Zelené Školy, GLOBE, EPAS a pod.
 • Škola uchádzajúca sa o podporu prevádzkuje Školský klub detí min do 16:00, čím je predpoklad na väčšie využitie FTV.
 • Škola/sociálne zariadenie je otvorená/é komunite, priestory sú využívané na komunitné podujatia a aktivity.
 • Priestory školy sú poskytované aj na aktivity, vďaka ktorým je budova školy využívaná aj v čase mimo vyučovania a Školského klubu detí (napr. prenájom telocvične na športové a iné aktivity).

Program nepodporí:

 • rekonštrukcie, opravy, obnovy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení a pod.) a uvedenie strechy do montáže schopného stavu.
 • budovanie infraštruktúry – rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia, plynofikácia a elektrifikácia a pod.
 • aktivity realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov programu, refundácia nákladov nie je možná
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru

Účel a podmienky finančnej podpory

Prostriedky finančnej podpory sú účelovo viazané na tieto oblasti:

 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • podpora vzdelávania,

Prihlasovaný projekt sa uskutočňuje na regionálnej alebo lokálnej úrovni na území Slovenskej republiky v období od 16.01.2023 do 30.09.2023; záverečnú správu s kompletným a správnym vyúčtovaním je potrebné zaslať do 30.11.2023.

Finančná podpora nie je určená na podnikanie a nemôže byť použitá v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, či činnosťou a financovaním politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na verejnú funkciu.

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy

Máte nejaké otázky?

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Barborou Hullovou v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na čísle +421 917 434 287 alebo napíšte email na barbora.hullova@nadaciapontis.sk. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111