08. 06. 2022 Filantropia

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na rozvoj organizácií

O podporu môžu žiadať organizácie, ktoré dlhodobo presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. Fond v rámci výzvy Pre transparentné Slovensko 2022 prerozdelí 50 000 eur na jednoročné projekty.

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou  organizácií a iniciatív, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných. Tieto organizácie a iniciatívy sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre rozvoj a súdržnosť spoločnosti.

Fond preto vyhlasuje výzvu grantového programu Pre transparentné Slovensko 2022 zameranú na rozvoj organizačných kapacít organizácií dlhodobo presadzujúcich zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V tejto výzve prerozdelíme na tento účel maximálne 50 000 eur určených na jednoročné projekty.

Cieľ podpory

Cieľom grantového  programu je rozvíjať etiku, demokraciu, transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou analytických a watchdogových organizácií, inovatívnych platforiem a iniciatív, ktoré majú právnu formu a podporiť organizácie, ktoré sa snažia o rozvoj týchto tém.

Účel použitia grantu

Zámerom programu je posilniť a podporiť budovanie organizačných kapacít neziskových organizácií, ktoré sa venujú boju proti korupcii, dodržiavaniu zákona a presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života.

Organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o podporu napríklad v týchto oblastiach:

 • zlepšovanie zručností a zvyšovanie kvalifikácie,
 • zavádzanie systémov riadenia vo vyššom štandarde,
 • budovanie dlhodobých stratégií,
 • skvalitnenie komunikačných zručností a kapacít,
 • vytvorenie advokačnej kapacity,
 • vytváranie a upevňovanie medzisektorových partnerstiev.

Oprávnení žiadatelia

O podporu sa môžu uchádzať neziskové analytické a watchdogové organizácie, ako aj inovatívne platformy a iniciatívy. Žiadateľom môže byť občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia alebo neinvestičný fond. O grant sa nemôžu uchádzať samosprávy, školy, podnikateľské subjekty, politické združenia ani fyzické osoby.

Pretože časť prostriedkov fondu pochádza z asignácie dane a výzva je zameraná na budovanie organizačných kapacít, projekt, s ktorým sa bude organizácia uchádzať o podporu, musí spĺňať oprávnený účel podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. podpora vzdelávania.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 50 000 eur

Výška podpory:

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 7 000 eur
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000 eur

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

STIAHNITE SI CELÉ ZNENIE VÝZVY (aktualizované 4. 7. 2022)

Podmienky poskytnutia a použitia finančnej podpory

Podmienky použitia podpory:

 • podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
 • žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
 • právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy o poskytnutí grantu a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

Oprávnené výdavky:

 • musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek subjektom vrátane štátnych orgánov a súkromných osôb,
 • musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu, v prípade ceny práce musí byť táto preukázateľne obvyklá na slovenskom trhu v danom mieste a čase), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu),
 • môžu predstavovať aj odmeny a honoráre za vykonanie práce, ktorá je predmetom ochrany autorského práva (školenia, tvorba videí, fotografií, web dizajn, mentoring, tvorba článkov alebo materiálov, licencia za používanie diela, …), ak sú obsiahnuté v pracovnej zmluve, ak nie sú, sú oprávneným výdavkom len ak boli uzatvorené na základe autorskej zmluvy v súlade s autorským zákonom v platnom znení,

Podpora sa nesmie použiť za účelom úhrady, resp. refundácie najmä nasledovných výdavkov:

 • splácania úverov, pôžičiek, ako aj úrokov z prijatých úverov a pôžičiek vrátane ostatného príslušenstva pohľadávky,
 • splácania leasing-u, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
 • splácania poistného uhrádzaného na Slovensku, ako aj v zahraničí, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,

Časový harmonogram výzvy

8. 6. 2022 – Vyhlásenie výzvy pre transparentné Slovensko 2022

15. 7. 2022 do 15:00 – Uzávierka prijímania žiadostí o grant

do 31. 8. 2022 – Hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov (70 %)

1.9. 202231. 8. 2023 – Realizácia projektov

15. 9. 2023 – Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie, odoslanie 2. splátky grantov (30 %)

Máte otázky k projektu a grantovému programu?

Kontaktujte programovú manažérku Fondu pre transparentné Slovensko Martinu Hmírovú na martina.hmirova@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111