01. 09. 2022 Filantropia

Fond SK-NIC podporí malé projekty internetovej komunity

Do 15. októbra môžete žiadať o podporu malých projektov zameraných na podporu informačno-komunikačných technológií z fondu SK-NIC. Najlepšie projekty majú šancu získať financie až do výšky 10 000 eur.

Oblasti podpory

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

  • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávacie) – projekty z tejto oblasti, ktoré sa budú zameriavať na vzdelávanie učiteľov, majú pri hodnotení vyššiu váhu,
  • projekty podporujúce kultúru prostredníctvom IKT (E-kultúra),
  • projekty zamerané na digitálne riešenia pre seniorov.

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

a) žiadatelia, ktorí neboli úspešní vo Výzve pre Malé projekty v roku 2021;
b) fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
c) podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:
– celková suma ich majetku nepresahuje 350 000 eur
– ich čistý obrat nepresahuje 700 000 eur ročne a súčasne
– priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
d) ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 200 000 €

  • Minimálna výška podpory pre jednu žiadosť: 2 500 €
  • Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť: 10 000 €

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram výzvy

1. 9. 2022 – Vyhlásenie výzvy pre MALÉ projekty

15. 10. 2022 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory

október – november 2022 – Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

december 2022 – Oznámenie výsledkov výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory z SK-NIC, a.s.

1.1. 2023 – 31. 12. 2023 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

31. 1. 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2022“. Po registrácii Vám príde registračný link na email zadaný pri vypĺňaní registračného formulára. Po kliknutí na aktivačný link v tele mailu sa môžete prihlásiť. Po prihlásení prostredníctvom svojho formulára sa v časti Informácie o programe nachádzajú všetky prílohy uvedené vo Výzve.

Výber projektov

Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.

Stiahnite si celé znenie výzvy
spolu s prílohami potrebnými k správnemu vyplneniu žiadosti 

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na fondsk-nic@nadaciapontis.sk (0905 449 522).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.