02. 09. 2020 Nadácia Pontis

Fond SK-NIC podporí malé projekty v oblasti informačno-komunikačných technológií

Do 15. októbra môžete žiadať o podporu malých projektov zameraných na podporu informačno-komunikačných technológií z fondu SK-NIC. Najlepšie projekty majú šancu získať financie až do výšky 10 000 eur.

Oblasti podpory:

SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

 • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách),
 • podpora komunít prostredníctvom IKT (projekty na podporu komunít zlepšujúce podmienky fungovania komunity, alebo zlepšujúce život jej členov),
 • projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie. 

Oprávnení žiadatelia:

 1. program je určený pre právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku  ‒ najmä mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy a obce,
 2. fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:
 • celková suma ich majetku nepresahuje 350 000 eur a súčasne,
 • ich čistý obrat nepresahuje 700 000 eur ročne a súčasne,
 • priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Výška podpory:

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 100 000 €

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť:  2 500 €
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000 €

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram výzvy:

 1. 9. 2020 : Vyhlásenie výzvy

15. 10. 2020 : Uzávierka prijímania žiadostí

október – november 2020 : Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

december 2020 : Schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

december 2020 – január 2021 : Oznámenie výsledkov a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory

január – december 2021 : Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

január 2022 : Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory:

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie v časti Darca je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2020“. Po odoslaní registrácie v systéme môže žiadateľ pokračovať vo vypĺňaní formulára.

Výber projektov:

Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.

Prečítajte si celé znenie výzvy.

TU si stiahnete prílohy potrebné k správnemu vyplneniu žiadosti. 

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na fondsk-nic@nadaciapontis.sk (0905 449 522).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111