15. 03. 2022 Filantropia

Fond SK-NIC podporí veľké projekty internetovej komunity

Do 31. mája môžete žiadať o podporu veľkých projektov zameraných na podporu informačno-komunikačných technológií z fondu SK-NIC. Najlepšie projekty majú šancu získať financie až do výšky 30 000 eur.

Oblasti podpory:

SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. veľkých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

  • projekty podporujúce bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore,
  • projekty podporujúce dopravu prostredníctvom IKT (E-doprava),
  • projekty zamerané na digitálnu hygienu pre dospelých.

Oprávnení žiadatelia:

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

  1. fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;

2. podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:

  • celková suma ich majetku nepresahuje 350 000 € a súčasne,
  • ich čistý obrat nepresahuje 700 000 € a súčasne,
  • priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

3. ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku

Výška podpory:

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 300 000 €

  • Minimálna výška podpory pre jednu žiadosť: 10 000 €
  • Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť: 30 000 €

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram výzvy:

15. 3. 2022 – Vyhlásenie výzvy

31. 5. 2022 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory

jún – júl 2022 – Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

september 2022 – Oznámenie výsledkov výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory z SK-NIC, a.s.

1.9. 2022 – 28. 2. 2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

31. 3. 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory:

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Veľké projekty 2022“. Po registrácii Vám príde registračný link na email zadaný pri vypĺňaní registračného formulára. Po kliknutí na aktivačný link v tele mailu sa môžete prihlásiť. Po prihlásení prostredníctvom svojho formulára sa v časti Informácie o programe nachádzajú všetky prílohy uvedené vo Výzve.

Výber projektov:

Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.

Stiahnite si celé znenie výzvy
spolu s prílohami potrebnými k správnemu vyplneniu žiadosti

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na fondsk-nic@nadaciapontis.sk (0905 449 522).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111