15. 03. 2024 Filantropia

Fond SK-NIC podporí veľké projekty zamerané na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities

Žiadatelia sa môžu uchádzať o poskytnutie finančnej podpory až do výšky 30-tisíc eur. Jednou z podmienok je registrácia na novom portáli eziadosti.

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre veľké projekty.

Oblasti podpory

Výzva sa týka predkladania tzv. veľkých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

 • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávacie),
 • projekty podporujúce digitálnu inklúziu,
 • projekty zamerané na riešenia pre podporu inteligentného mesta (smart cities).

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

 • fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
 • podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých celková suma ich majetku nepresahuje 350 000,- EUR a súčasne ich čistý obrat nepresahuje 700 000,- EUR ročne a súčasne  priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať,
 • ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 300 000,- EUR

Výška žiadanej podpory:

 • minimálna výška žiadanej sumy na jednu žiadosť:  10 000,- EUR
 • maximálna výška žiadanej sumy na jednu žiadosť: 30 000,- EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram výzvy

15.  3. 2024 – vyhlásenie výzvy

24.  5. 2024 – vytvorenie užívateľského konta v systéme www.eziadosti.sk Každý žiadateľ sa musí zaregistrovať a vytvoriť profil, ktorý podlieha schváleniu a verifikácii Nadáciou Pontis do 5 pracovných dní od jeho vyplnenia. Bez schváleného profilu nie je možné odoslať žiadosť o poskytnutie podpory v aktuálnej Výzve. Preto Vám odporúčame vyplniť profil vopred, ale najneskôr do 24. 5. 2024.

31. 5. 2024 do 13.00 hod – uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory

jún – júl 2024 – kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

august 2024  – schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

august 2024 – oznámenie výsledkov Výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory s SK-NIC, a.s.

1. 9. 2024 – 28. 2. 2026 – realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

do 30. 3. 2026 – uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory

 1. Zaregistrujte sa cez portál www.eziadosti.sk. Login a heslo, ktoré si zvolíte, budú slúžiť na prihlásenie do systému aj pri podávaní ďalších žiadostí o podporu.
 2. Po overení e-mailu bude žiadateľ presmerovaný na vytvorenie profilu žiadateľa. Profil žiadateľa je potrebné vyplniť (vrátane vloženia príloh, ako napr. potvrdenie o vedení účtu a pod.) najneskôr do 24. 5. 2024.
 3. Nadácia Pontis má lehotu 5 pracovných dní na kontrolu profilu a jeho následné schválenie alebo na odoslanie žiadosti o jeho opravu/doplnenie.
 4. Počas plynutia tejto lehoty je možné začať vypĺňať formulár žiadosti o poskytnutie finančnej podpory, avšak bez schváleného profilu ho nie je možné odoslať.
 5. Pokiaľ sa nezaregistrujete a nevytvoríte si profil do 24. 5. 2024, tak sa môže stať, že  z dôvodu neschváleného profilu nebudete môcť odoslať vašu žiadosť. Preto odporúčame registráciu a vytvorenie konta v dostatočnom predstihu.
 6. Termín uzávierky prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory je 31. 5. 2024, do 13.00 h.
 7. Detaily o tom, čo musí obsahovať žiadosť o poskytnutie finančnej podpory, sú uvedené  v znení výzvy nižšie. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom konta zriadeného na www.eziadosti.sk,  v časti prílohy.

Výber projektov

Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí. Po posúdení projektov predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.

Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.eziadosti.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.

Stiahnite si celé znenie výzvy spolu s prílohami potrebnými na správne vyplnenie žiadosti.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na fondsk-nic@nadaciapontis.sk (0905 449 522).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111