04. 10. 2019 Filantropia

Grantová výzva: Vzdelanie bez bariér pre všetky deti

Srdce pre Deti – charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis, vyhlasuje grantovú výzvu pre organizácie: „Vzdelanie bez bariér pre všetky deti“.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť jedinečné, inovatívne projekty, ktoré zlepšujú kvalitu vzdelania a vytvárajú podmienky na vzdelávanie detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením do 18 rokov a ich rodičov (nie konkrétneho jednotlivca). Veríme, že podporou organizácií podporíme a spojíme viac rodín a vytvoríme možnosť dlhodobejšej spolupráce. Aj toto je základom inklúzie.

Inklúzia umožňuje znevýhodneným deťom prežívať detstvo, ktoré sa čo najviac podobá bežnému detstvu , medzi ich rovesníkmi v školách, v kolektíve. Tento prístup nepomáha len znevýhodneným deťom, ale všetkým deťom. Hlavným cieľom je kvalitné vzdelávanie všetkých detí s rozmanitým potenciálom. Inkluzívne vzdelávanie je obohacujúcou výhodou pre všetkých. Zabezpečuje prirodzené prostredie, kde je rešpektovaná voľba miery participácie – nepopiera rozmanitosť a odlišnosť je vnímaná ako príležitosť prospešná celku.

Cieľom tohto grantového programu je podporiť organizácie, ktoré:

 • sa snažia zlepšovať podmienky znevýhodnených detí na ceste k vzdelávaniu,
 • realizujú vzdelávacie aktivity pre ich rodičov,
 • realizujú vzdelávacie aktivity pre pracovníkov škôl, učiteľov a budúcich učiteľov,
 • zlepšujú a skvalitňujú komunikáciu medzi deťmi a rodičmi,
 • pomáhajú vytvárať inkluzívne pracovné miesta v školách a materských školách.

Kto môže žiadať o grant?

Písomnú žiadosť o grant môžu predložiť:

 • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenie, nezisková organizácia, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkví atď.),
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie (škola, škôlka, nemocnica, knižnica, atď.).

O aký grant môže organizácia žiadať?

Celkovo v rámci grantového programu plánujeme prerozdeliť 25 000 eur pre celé územie SR. Žiadať možno o grant v maximálnej výške 5 000 eur. Výška žiadosti môže byť hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu. Schválené granty budú vyplatené v dvoch splátkach. Prvá splátka bude uhradená vo výške 80 % schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhá vo výške 20 % formou refundácie po predložení záverečnej správy.

Predpokladaný počet podporených projektov: 5

Na čo je možné grant žiadať?

Grant je možné žiadať na také položky, ktoré priamo súvisia s projektom. Na mzdové náklady organizácie (Dohoda o vykonaní práce a pracovnej činnosti, služby koordinácie alebo administratívne služby) súvisiace s projektom je možné žiadať do výšky max. 50 % zo žiadanej sumy.

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

Ako má organizácia postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 25. októbra 2019 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Srdce pre deti, program: Vzdelanie bez bariér pre všetky deti),
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke,
 • pri vypĺňaní rozpočtových položiek vo formulári na Darca.sk je potrebné uviesť zdôvodnenie daných položiek.

Povinné prílohy

Prílohy, prosím, vložte do Vašej elektronickej žiadosti na www.darca.sk v časti Galéria. Požadujeme:

 • stanovy,
 • výročnú správu alebo správu o činnosti žiadajúcej organizácie za rok 2018,
 • 2 fotografie a / alebo video dokumentujúce činnosť organizácie.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

 • 25. október 2019 (do 23:55): uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 5. november 2019: hodnotenie žiadostí
 • 7. november 2019: vyhlásenie výsledkov grantového programu
 • 13. november 2019 – 15. máj 2020: realizácia projektov
 • 28. máj 2020: zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Hodnotiace kritériá

1. Projekt rieši spoločenský problém a snaží sa o dlhodobý pozitívny dopad na život detí a ich rodín.
2. Projekt výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality na ceste k vzdelaniu cieľovej skupiny.
3. Projekt má jasne určené ciele, aktivity, časový plán arozpočet.
4. Rozpočet je naplánovaný efektívne a hospodárne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie
projektu.

Grantový program administruje Nadácia Pontis. Výsledky grantového programu oznámi administrátor grantového programu v stanovenom termíne verejnosti, podporeným a nepodporeným subjektom.

Kontakt

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
Pokiaľ potrebujete projekt konzultovať, kontaktujte nás prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne v časti Pošta, kde môžete pridávať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu
systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na zadanú emailovú adresu.
Pre ďalšie informácie kontaktujte: Adriana Jančulová, email: adriana.janculova@nadaciapontis.sk, tel.: 02/ 5710 8133, mob.: 0911 571 081.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111