09. 04. 2019 Sociálne inovácie

Hľadáme partnerské organizácie pre EDUpointy

Nadácia Pontis hľadá externých spolupracovníkov na organizáciu EDUpointu z Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja. Zámerom EDUpointu je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

Čo je EDUpoint

EDUpoint je priestor na stretávanie sa a miesto na šírenie a posilňovanie inovatívnych prístupov, ktoré majú pozitívny dopad na vzdelávanie žiakov a študentov.

Program EDUpointu má byť zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní, skladať sa môže zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.

Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 sprostredkuje finančnú aj nefinančnú pomoc trom vybraným partnerským organizátorom so záujmom budovať a prepájať komunitu aktívnych učiteľov. Partnerské organizácie hľadá v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.

Prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene vytvorili spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút) v roku 2017. Od školského roku 2018/2019 fungujú EDUpointy aj v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia a v Košiciach v spolupráci so Súkromnou základnou školou Kechnec.

Cieľ EDUpointu

 • Predstaviť učiteľom a učiteľkám inovatívne metódy, ktoré môžu využívať počas vyučovania
 • Predstaviť účastníkom stretnutí vzdelávacie prístupy, ktoré budujú zručnosti potrebné pre život v 21. storočí
 • Predstaviť fungovanie škôl, ktoré podporujú zavádzanie moderných a funkčných trendov vo vzdelávaní
 • Vytvárať pre učiteľskú verejnosť bezpečné prostredie, v rámci ktorého sa vedia podeliť o skúsenosť pri zavádzaní inovatívnych prvkov do vzdelávania

Koho hľadáme

 • Mimovládne neziskové organizácie so samostatnými a schopnými lídrami, ktorí vedia zastrešiť fungovanie EDUpointu
 • Tímy šikovných a tvorivých ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšiemu vzdelávaniu žiakov a študentov a budovať komunitu ľudí so záujmom o vzdelávanie
 • Školy s vytrvalými a schopnými učiteľmi, ktorí chcú nadviazať spoluprácu s okolím a diskutovať o potrebách vo vzdelávaní

Požiadavky na budúceho organizátora EDUpointu

 • Organizovať aktivity EDUpointu v súlade s modelom vytvoreným Nadáciou Pontis
 • Absolvovať úvodný tréning
 • Zabezpečiť relevantný a atraktívny program EDUpointu – účasť lektorov, autorov inovatívnych vzdelávacích prístupov či lídrov vo vzdelávaní. Organizátor EDUpointu by mal zabezpečiť minimálne jedno podujatie za každý mesiac počas školského roka
 • Zabezpečiť priestory a občerstvenie
 • Zabezpečiť propagáciu podujatia v spolupráci s Nadáciou Pontis
 • Pripraviť účtovné podklady pre vyúčtovanie použitých nákladov
 • Spolupracovať s ostatnými organizátormi EDUpointov na Slovensku

Podpora od Nadácie Pontis

 Organizátor EDUpointu bude financovaný formou grantu. Maximálna výška grantu je 6 000 eur na obdobie od septembra 2019 do júna 2020

 • Nadácia Pontis zabezpečí pre organizátora aj nefinančnú podporu. Partnerovi zabezpečí školenie pre prevádzkovanie EDUpointu v spolupráci s Komenského inštitútom, ktorý EDUpoint organizuje od októbra 2017 vo Zvolene
 • Nadácia Pontis bude podporovať nový EDUpoint propagáciou na svojich sieťach
 • Nadácia Pontis sprostredkuje organizátorovi EDUpointu kontakty na autorov vzdelávacích prístupov ocenených v rámci ceny Generácia 3.0
 • Nadácia Pontis zabezpečí stretnutie organizátorov EDUpointov na celom Slovensku

Aké sú oprávnené náklady na prevádzkovanie EDUpointu

 • Mzda pre lektorov
 • Prenájom miestnosti
 • Cestovné pre lektorov
 • Mzda pre koordinátora programu EDUpointu (maximálne do výšky 1 500 eur)
 • Občerstvenie pre účastníkov
 • Materiál potrebný na uskutočnenie aktivít

Odporúčaný model

V spolupráci s Komenského inštitútom organizujeme od októbra 2017 EDUpoint vo Zvolene. Osvedčil sa model stretnutí prepájajúci učiteľov, riaditeľov a širokú verejnosť so záujmom o vzdelávanie dvakrát do mesiaca. Súčasťou programu sú workshopy s lektormi ako aj stretnutia učiteľov pri káve, v rámci ktorých môžu diskutovať o zavádzaní inovatívnych a efektívnych prvkov do vzdelávania.

Kritériá hodnotenia

 • Doterajšie aktivity organizátora pre učiteľov
 • Ciele projektu a aktivity popísané v žiadosti
 • Efektívne naplánovaný rozpočet
 • Udržateľnosť EDUpointu v nasledujúcich rokoch
 • Počet učiteľov, ktorých zasiahnu aktivity

Dôležité termíny

 • 8.4. 2019 – 5.5.2019 – podávanie žiadostí, priebežné konzultácie
 • 5. 5. 2019 – uzávierka prijímania žiadostí
 • 6. 5. 2019 – 31. 5. 2019 – kontrola žiadostí, stretnutia so žiadateľmi
 • 1.6. 2019 – 30.6. 2019 – podpis zmluvy s vybranými organizátormi
 • Jún 2019 – Úvodné školenie pre budúcich organizátorov EDUpointu vo Zvolene
 • 1. 7. 2019 – 31.8. 2019 – prípravná fáza na organizovanie EDUpointu
 • 1. 9. 2019 – 31. 6. 2020 – aktivity pre učiteľov
 • 31.7. 2020 – podanie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu

Ostatné informácie

Grant nie je nutné kofinancovať. Rovnako by nemal byť súčasťou iného projektu už podporeného subjektmi, voči ktorým má budúci organizátor EDUpointu svoje povinnosti.

Prijímanie žiadostí

 • Žiadosti prijímame prostredníctvom formulára na darca.sk Kliknutím vpravo na „Registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom žiadateľ vyplní základné požadované informácie. Ako darcu zvolí Program (nadačný fond) Generácia 3.0 a ako program zvolí EDUpoint 2019. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.
 • Na Vami zadaný e-mail Vám príde potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a pokračujete prihlásením sa do systému darca.sk.
 • Formulár žiadosti nájdete na záložke „Náš projekt“. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi (o organizácii či škole), pre ktorého je grant určený, ďalej informácie o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité, o požadovanej, prípadne celkovej výške potrebnej finančnej sumy, ciele a očakávané výsledky a pod.
 • Odoslaním projektu na darca.sk žiadateľ berie na vedomie, že Nadácia Pontis je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Podmienky podpory

Organizátor EDUpointu bude financovaný formou grantu. Nadácia Pontis po schválení žiadosti uzavrie s partnerom Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • Spolupracovník dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu vo výške 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu vo výške 10 % získa až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy cez darca.sk.
 • Spolupracovník po zrealizovaní projektu zašle záverečnú správu s opisom aktivít, a tiež vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.
 • Svoje otázky smerujte ideálne cez priečinok Pošta vo Vašom konte v systéme darca.sk.
 • Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte programového manažéra Tomáša Janečka, tomas.janecek@nadaciapontis.sk, 0917 965 277.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111