14. 12. 2022 Nadácia Pontis

Integračné aktivity či humanitárna pomoc. Donio prerozdelí na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám 340-tisíc eur

Cieľom výzvy je pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám prichádzajúcim na Slovensko alebo ľuďom na Ukrajine prostredníctvom integračných projektov alebo humanitárnej pomoci.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine neinvestičný fond Donio spojil takmer 40 slovenských mimovládnych a neziskových organizácií a spoločne s aktivistami a dobrovoľníkmi iniciovali finančnú výzvu #KtoPomozeUkrajine na pomoc ľuďom, ktorí trpia vojnou na Ukrajine. K dnešnému dňu cez online výzvu, ale nie len cez ňu, jednotlivci, firmy a inštitúcie spoločne prispeli sumou 2,3 milióna eur. Donio v marci tohto roka vyhlásilo prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie projektov, v rámci ktorej prerozdelili takmer 1 milión eur. Teraz spoločne vyhlasujú druhú a poslednú grantovú výzvu, v ktorej prerozdelia celkom 340-tisíc eur. 

Oblasti podpory

Predkladané projekty by mali byť zamerané na pomoc pre ľudí žijúcich na Ukrajine alebo prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR v súvislosti s ich ohrozením vojnou, a to výlučne v súvislosti so zabezpečením ochrany ich ľudských práv, poskytnutí nevyhnutných potrieb a pomoci. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, bývaniu, práci a iným ľudským potrebám bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, sexuálnu orientáciu či iné kritériá.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie registrované v SR v jednej z nasledovných kategórií:

 • občianske združenia podľa Zákona č. 83/1990 z. o združovaní občanov;
 • nadácia podľa Zákona č:. 34/2002 z. o nadáciách;
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č:. 213/1997 z.
 • organizácia registrovaná podľa Zákona 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácii s medzinárodným prvkom;
 • združenie právnických osôb podľa zákona 40/1964 Zb.
 • Slovenský Červený kríž podľa Zákona 460/2007 z. o Slovenskom Červenom kríži.
 • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, mestá a obce, cirkvi a náboženské spoločnosti, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov: 340 000  €

Výška podpory:

 • Minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 15 000 €
 • Maximálna výška podpory na jednu žiadosť:  25 000 €

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Podmienky poskytnutia

Podmienky použitia podpory

 • podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
 • oprávnené náklady sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky a Ukrajiny,
 • žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
 • právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Donio n.f. a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

Oprávnené výdavky

 • Priame náklady – cena tovarov, služieb poskytovaných ľuďom z Ukrajiny (potraviny, materiálna pomoc, psychologické, právne, sociálne poradenstvo…. ),
 • služby priamo spojené s projektom (preprava ľudí, prenájom miest pre sklad humanitárnej pomoci, informačné materiály…),
 • cestovné, stravné, ubytovacie náklady personálu (vrátane dobrovoľníkov),
 • nepriame náklady – režijné výdavky organizácie – podiel na nákladoch, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu v max. výške 15 % celkového rozpočtu (majú pokryť časť výdavkov organizácie – napr. na vedenie účtovníctva, prenájom kancelárii, internet, mobilné telefóny, ostatné personálne zabezpečenie organizácie.)

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy

Časový harmonogram výzvy

 • 14. 12. 2022 – Vyhlásenie výzvy Kto Pomôže Ukrajine
 • 13. 1. 2023 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • 16. 1. 2023 – 20. 1. 2023 – Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov
 • Od 27. 1. 2023 – Oznámenie výsledkov výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory s Donio n. f.
 • 1. 1. 2023 – 31. 5. 2023 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • Do 9. 6. 2023 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Sme tu pre vás!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis:
Pavol Pikla, 0905 449 522, kpu@nadaciapontis.sk

Konzultácie poskytujeme v pracovných dňoch v čase 9:00 – 16:00 hod. (okrem: 22. – 23. 12. a 28. – 29. 12. 2022)

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111