15. 01. 2024 Filantropia

Nadačný fond dm drogerie markt prispeje ďalším školám na fotovoltické panely

Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis otvára druhý ročník grantového programu Školy na zelenú.

Po minuloročnom prvom ročníku grantového programu, v ktorom uspeli školy v Seredi, Lokci a Marhani, sa o finančnú podporu môžu uchádzať ďalšie školy a školské zariadenia.

I. OBLASTI PODPORY

Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

II. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Písomnú žiadosť v elektronickej forme môžu predložiť výlučne školy a školské zariadenia uvedené v zozname ministerstva školstva, ako sú:

  • materské školy aj súkromné špeciálne materské školy,
  • základné školy aj súkromné špeciálne základné školy,
  • špeciálne školy,
  • cirkevné školy,
  • gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania.

Medzi neoprávnených žiadateľov patria:

  • umelecké školy,
  • jazykové školy,
  • školský klub detí,
  • policajné školy,
  • ostatné zariadenia, čo sú CVČ.

III. CHARAKTERISTIKA VÝZVY

1. Vyhlasovateľ výzvy: dm drogerie markt s.r.o
2. Finančné zabezpečenie: Nadácia Pontis – Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
3. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 69 453,85,- EUR
4. Výška podpory:
a) minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000,- EUR
b) maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 50 000,- EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY

10.01.2024 – Vyhlásenie výzvy
09.02.2024 do 13:00 – Uzatvorenie prihlasovania
12.02. – 23.02.2024 – Formálna kontrola žiadostí
26.02. – 21.03. 2024 – Odborné hodnotenie (1. kolo) (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1)
22.03.2024 – Spracovanie a informovanie o postupe do 2. kola
25.03. – 05.04.2024 – Hodnotenie 2. kolo
10.04.2024 – Zasadnutie komisie a spracovanie výsledkov
12.04.2024 – Vyhlásenie výsledkov
15.04. – 30.10.2024 -Realizácia projektu
15.11.2024 -Vyúčtovanie a uzatvorenie projektu

V. PODMIENKY POSKYTNUTIA A POUŽITIA FINANČNEJ PODPORY

1. Podmienky použitia podpory:
a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
b) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
c) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

2. Oprávnené výdavky:
a) nákup materiálu a iných materiálnych pomôcok, ktoré priamo a bezprostredne súvisia a sú potrebné na realizáciu a zabezpečenie projektu,
b) cestovné náklady na prepravu materiálu do miesta realizácie projektu,
c) organizačné výdavky na realizáciu projektu, spočívajúce najmä vo výdavkoch na tlač materiálov (plagáty, podklady, pomôcky), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, a pod.,
d) odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiadala zapojenie odborníka z určitej oblasti a poskytnutie jeho/jej odborných prác (napr. projektanti, realizátor stavby, odborní konzultanti, pracovníci a pod.). Ďalšie podmienky používania finančných prostriedkov sú upravené v inštrukciách k rozpočtu a vyúčtovaniu projektov a v zmluve o poskytnutí finančnej podpory (grantu).

3. Podpora sa nesmie použiť za účelom úhrady, resp. refundácie najmä nasledovných výdavkov:
a) splácania úverov, pôžičiek, ako aj úrokov z prijatých úverov a pôžičiek vrátane ostatného príslušenstva pohľadávky,
b) splácania leasing-u, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
c) splácania poistného uhrádzaného na Slovensku, ako aj v zahraničí, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
d) úhrady poplatkov za bankové služby, colných poplatkov, iných poplatkov uhrádzaných štátu alebo obci,
e) úhrady akýchkoľvek daní s výnimkou DPH pri nákupe tovaru alebo služieb pre účely projektu,
f) úhrady výdavkov na kúpu pozemkov, iných nehnuteľností vrátane výdavkov na ich rekonštrukciu,
g) úhrady výdavkov na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
h) úhrady výdavkov vynaložených na obstaranie použitého hmotného majetku netýkajúcich sa výlučne projektu,
i) úhrady odmien alebo iných plnení poskytnutých zamestnancom pracujúcim, resp. podieľajúcim sa na projekte, ostatných mzdových výdavkov a nákladov netýkajúcich sa výlučne projektu,
j) úhrady prevádzkových výdavkov a nákladov netýkajúcich sa výlučne projektu,
k) úhrady kapitálových výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu,
l) úhrady iných výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu.

4. Povinné podmienky:
• Škola/ zariadenie musí disponovať strechou s plochou aspoň 150 m2. Strecha musí byť dostupná pre priamy dopad slnečného žiarenia (bez zatienenia od okolitej vegetácie či zastavanými objektami) s orientáciou ideálne na juh, prípadne východ/západ. Rovná/šikmá strecha nezohráva rolu.
• Strecha je v dobrom stave, ktorý nevyžaduje rozsiahlejšie zásahy a opravy.
• Strecha najbližších min. 15 rokov nebude rekonštruovaná.
• Strecha je zateplená.
• Škola/zariadenie musí mať minimálnu ročnú spotrebu 10 000 kWh.
• Škola/zariadenie musí preukázať právo k nehnuteľnosti, prípadne ho vie získať od zriaďovateľa resp. majiteľa budovy. Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis uhradí priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela do maximálnej výšky 50 000 EUR.
• Podmienkou účasti je, aby uchádzač o podporu vyplnil žiadosť a popísal aj technický stav budovy, plánované využívanie vyrobenej energie v čase prevádzky školy/zariadenia, ako aj mimo prevádzkovej doby, napr. cez víkendy či počas prázdnin. K tomu je pripravená povinná príloha Informácie o stavbe, ktorú uchádzač nájde na karte Informácie o programe.

5. Ostatné podmienky
• Výhodou je, ak škola disponuje statickým posudkom k streche.
• Výhodou je, ak budova školy má energetický certifikát.
• Škola zakomponuje alebo má zakomponované vo vzdelávacom procese v rámci prierezového predmetu environmentálnej výchovy tému obnoviteľných zdrojov energie, šetrenie zdrojmi, súčasťou môže byť aj externá výučba priamo pri paneloch. Forma vzdelávania môže byť rôzna: či už formou workshopu, rovesníckeho vzdelávania a pod.
• Škola sa aktívne zapája do externých alebo aj interných environmentálnych projektov na podporu environmentálnej výchovy detí (napr. klimatická zmena triedenie odpadu), ako aj grantových programov na podporu environmentálnych aktivít v škole alebo v okolí školy (budovanie školských záhrad, zbieranie dažďovej vody, obnova pôvodných rastlín v okolí školy).
• Škola určí kontaktnú osobu, ktorá pozná technický stav budovy a je možné s ňou konzultovať realizáciu projektu po technickej stránke.
• Škola je súčasťou programu Zelené Školy, GLOBE, EPAS a pod.
• Škola uchádzajúca sa o podporu prevádzkuje Školský klub detí min do 16:00, čím je predpoklad na väčšie využitie fotovoltiky.
• Škola/sociálne zariadenie je otvorená/é komunite, priestory sú využívané na komunitné podujatia a aktivity.
• Priestory školy sú poskytované aj na aktivity, vďaka ktorým je budova školy využívaná aj v čase mimo vyučovania a Školského klubu detí (napr. prenájom telocvične na športové a iné aktivity).

6. Program nepodporí:
• Rekonštrukcie, opravy, obnovy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení a pod.) a uvedenie strechy do montáže schopného stavu.
• Budovanie infraštruktúry – rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia, plynofikácia a elektrifikácia a pod.
• Aktivity realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov programu, refundácia nákladov nie je možná.
• Zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb.
• Projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru.

7. Účel a podmienky finančnej podpory
• Prostriedky finančnej podpory sú účelovo viazané na tieto oblasti:
a) ochrana a tvorba životného prostredia,
b) podpora vzdelávania.
• Prihlasovaný projekt sa uskutočňuje na regionálnej alebo lokálnej úrovni na území Slovenskej republiky v období od 10.01.2024 do 30.10.2024; záverečnú správu s kompletným a správnym vyúčtovaním je potrebné zaslať do 15.11.2024.
• Finančná podpora nie je určená na podnikanie a nemôže byť použitá v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, či činnosťou a financovaním politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na verejnú funkciu.

VI. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY

1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: od 10.01. – 09.02.2024, do 13:00 hod.

2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie je potrebné si vybrať „Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis“ a v časti Program „Školy na zelenú 2024“. Po registrácii Vám príde registračný link na email zadaný pri vypĺňaní registračného formulára. Po kliknutí na aktivačný link v tele mailu sa môžete prihlásiť. Po prihlásení prostredníctvom svojho formulára sa v časti Informácie o programe nachádzajú všetky prílohy uvedené vo Výzve.

3. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory musí obsahovať:
a) vypísané všetky polia elektronického formulára umiestneného na www.darca.sk.

4. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom konta zriadeného na www.darca.sk, v časti prílohy. Prílohu aj s inštrukciami, logom a i. nájde po prihlásení sa do svojho účtu na portáli www.darca.sk na karte Informácie o programe. Bez priloženia povinnej prílohy nebude možné akceptovať žiadosť.

5. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár, pričom všetky polia vo formulári sú povinné (Upozornenie: Systém Vám umožní odoslať aj neúplnú žiadosť a neskôr ju doplniť). Úplná žiadosť musí obsahovať všetky povinné prílohy uvedené vo Výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.

Pre žiadateľov je k dispozícii inštruktážne video, ako žiadosť podať na https://www.nadaciapontis.sk/projekty/darca/.

Žiadateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie prihlásenia projektu zaslaním e-mailovej správy obsahujúcej žiadosť o zrušenie prihlásenia prostredníctvom portálu www.darca.sk. V tomto prípade budú odstránené všetky údaje o prihlásenom projekte, ako aj iné uložené osobné údaje, ktoré sa týkajú projektu, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti o zrušenie prihlásenia.

VII. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI, OZNÁMENIE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY

1. Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia vylúči žiadosti, ktoré:
a) nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,
b) boli podané v rozpore s výzvou,
c) termín realizácie projektu nie je v súlade s článkom IV. Výzvy,
d) boli podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,
e) neobsahujú povinné prílohy,
f) obsahujú neoprávnené výdavky uvedené v článku V.,
g) odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto Podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.

2. Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie.

3. Pri hodnotení projektov sa zohľadňuje, či projekt spĺňa povinné a ostatné podmienky, ale aj kritéria ako aj ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.

4. Maximálny počet bodov, ktoré môže projekt získať v hodnotení je 25.
Technické podmienky: 0-10b
Zakomponovanie témy do výučby: 0-8b
Rozpočet: 0-2b
Ostatné aktivity sú plusové extra body: max 5b

5. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.

6. So žiadateľmi, ktorých vyberie hodnotiaca komisia, uzatvorí Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí finančnej podpory. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach:
• 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore
• 30 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy s úplným a správnym vyúčtovaním a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

7. Prijímateľ finančnej podpory je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách, webových sídlach, propagácii) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, že príslušnú aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporil Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis a ďalšie informácie podľa príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

VIII. VYÚČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY

1. Žiadateľ zodpovedá za splnenie účelu podpory a použitie prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej podpory.

2. Žiadateľ je oprávnený použiť finančný príspevok získaný z Nadácie Pontis len podľa podmienok tejto výzvy a zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

3. Žiadateľ, s ktorým sa uzatvorí zmluva o poskytnutí finančnej podpory, je povinný vykonať vyúčtovanie podpory prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk. Zároveň je povinný zaslať kópie účtovných dokladov k vyúčtovaniu poštou na adresu Nadácie Pontis, ktorá vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania.
Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory teda je:
a) úplne vyplnený formulár prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,
b) kópie dokladov: faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa, výdavkové pokladničné doklady, preukazujúce použitie finančnej podpory, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutá podpora bola preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou.

4. Termín na vykonanie vyúčtovania bude dohodnutý v zmluve o poskytnutí finančnej podpory.

5. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí finančnej podpory, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité neoprávnene.

6. Všetky originály účtovných dokladov vzťahujúce sa k využitiu finančnej podpory budú uložené v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa po dobu 3 rokov od ukončenia projektu.

Stiahnite si celé znenie výzvy.

IX. OSTATNÉ INFORMÁCIE

1. Nadácia Pontis si vyhradzuje právo na zmenu výzvy.

2. Ostatné podmienky neurčené výzvou budú špecifikované v zmluve o grant s úspešnými žiadateľmi.

3. Poskytovanie informácií o tejto výzve – kontaktné osoby:
Barbora Hullová, tel.: 0948 030 488 (Telefonické konzultácie v dňoch pondelok – piatok v čase 09:00 – 15:00), e-mail: barbora.hullova@nadaciapontis.sk

4. Povinné prílohy k žiadosti:
a. Príloha číslo 1 – Informácie o stavbe

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111