09. 09. 2021

Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu na podporu projektov zamestnaneckého grantového programu POMOCNÁ RUKA 2021 z Nadačného fondu PwC.

Oblasti podpory

Nadačný fond PwC vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
 10. pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Oprávnení žiadatelia

1. Oprávneným žiadateľom o získanie grantu môžu byť nasledovné subjekty:
a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

2. Žiadateľom nemôže byť subjekt, ktorý:
a) nie je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
b) je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz.

Výška finančnej podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 15 000.00 EUR
Výška grantu:
a. minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 800.00 EUR
b. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 1 500.00 EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Dôležité termíny

 • 06. 09. 2021      Vyhlásenie výzvy
 • 30. 09. 2021, 23:59 hod      Uzávierka prijímania žiadostí
 • 01. 10. 2021 – 08. 10. 2021      Kontrola žiadostí
 • 11.10.2021 – 30.10.2021      Hlasovanie za projekty
 • 01. 11. 2021      Oznámenie výsledkov
 • 01. 11. 2021 – 30. 06. 2022      Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 15. 07. 2022      Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Odporúčanie a priame zapojenie zamestnanca

1. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo participovať.

2. Žiadosť o grant vypracuje žiadateľ.

3. Žiadateľ musí v elektronickom formuláru uviesť meno a osobné číslo ako aj pracovný email a telefónne číslo zamestnanca PwC a uviesť v prípade podprogramu:
A. odporúčanie zamestnanca – prečo sa rozhodol daný projekt odporučiť príp. aký má s danou organizáciou vzťah,
B. priame zapojenie zamestnanca – ako sa bude priamo zapájať do projektu, ako bude na realizácii projektu priamo participovať.

4. Jeden zamestnanec môže odporučiť len jeden projekt.

5. Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o grant.

Podmienky poskytnutia a použitia grantu

1. Podmienky použitia podpory:
a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí grantu,
b) o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude zamestnanec spoločnosti PwC priamo participovať,
c) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
d) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

2. Oprávnené výdavky:
a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu,
b) náklady, ktoré vznikli v období uvedených v článku IV. tejto výzvy
c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

3. Neoprávnené výdavky:
a) výdavky vzniknuté pred termínom podávania žiadostí,
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) prevádzkové náklady (nájomné, energie, komunikačné náklady a pod.),
d) bankové poplatky, pokuty a penále,
e) mzdové výdavky v zmysle pracovných zmlúv ,
f) náklady spojené s medializáciou projektu alebo prijímateľa,
g) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

4. Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia grantu:
a) začiatok realizácie: od 01.11.2021
b) ukončenie realizácie: do 30.06.2022

Žiadosť o poskytnutie grantu

1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie grantu: 30.09.2021, do 23:59 hod.
2. Žiadosť o poskytnutie grantu je nutné vyplniť iba prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o grant. Pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis a program Pomocná ruka 2021 a podprogram Odporúčanie zamestnanca alebo Priame zapojenie zamestnanca.
3. Za úplnú žiadosť o poskytnutie grantu sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Dodatočné doplnenie nie je možné.
4. Žiadateľ môže podať v rámci výzvy len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jedného subjektu, bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.
5. Pri príprave rozpočtu si prečítajte Inštrukcie na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacnefondy/ ktoré obsahujú informácie o tom, ako je potrebné jednotlivé výdavky v prípade poskytnutia grantu vyúčtovať.

Posudzovanie žiadosti

1. Nadácia Pontis vykoná kontrolu žiadostí a posúdi:

a) či bola žiadosť podaná v lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo výzve,
b) či nebola podaná v rozpore s výzvou (či sa žiadosťou požaduje poskytnutie podpory, v rozmedzí súm podpory určených vo výzve, či je žiadateľ oprávnená osoba na podanie žiadosti, atď.)
c) či je úplná (pričom za neúplnú žiadosť sa považuje žiadosť, v ktorej nie sú uvedené všetky údaje a informácie stanovené vo výzve a príslušnom formulári žiadosti ako povinné a ktorá je nezrozumiteľná),
d) či žiadosť alebo prílohy k nej odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.

2. Nadácia Pontis bude projekty posudzovať aj podľa týchto kritérií:
a) či projekt výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality života konkrétnej komunity,
b) či projekt má dlhodobý pozitívny dopad na komunitu,
c) či projekt prináša inovatívne prvky pri jeho realizácii,
d) zapojenie ďalších subjektov (t.j. partnerov) a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu, cieľom spájanie komunity pri realizácii projektu,
e) efektívnosť zostavenia rozpočtu a jeho primeranosť k naplánovaným aktivitám a výsledkom.
3. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.
4. So žiadateľmi, ktorých žiadosti budú úspešné, uzatvorí Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí grantu. Grant bude vyplatený v dvoch splátkach:
70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grant a
30 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

5. Prijímateľ grantu je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách, webových sídlach, pri propagácii) a na verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu informáciu: Projekt podporil Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis.

Vyúčtovanie a vrátenie grantu

1. Žiadateľ, s ktorým Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu o poskytnutí grantu, je povinný vykonať vyúčtovanie grantu prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk. Zároveň je povinný na vyžiadanie zaslať kópie dokladov k vyúčtovaniu poštou, na adresu kancelárie Nadácie Pontis v Žiline: Nadácia Pontis, Framborská 58, 010 01 Žilina, ktorá vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania.

2. Súčasťou vyúčtovania grantu teda je:
a) úplne vyplnený formulár záverečnej správy prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,
b) fotodokumentácia z priebehu realizácie projektu,
c) kópie dokladov: objednávky, faktúry, dodacie listy, pokladničné bloky, zmluvy, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade, výdavkové pokladničné doklady, preukazujúce použitie grantu, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutý grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou.

3. Termín na vykonanie vyúčtovania bude spravidla 15 kalendárnych dní od konca termínu realizácie projektu alebo inak dohodnutý v zmluve o poskytnutí grantu.
4. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí grantu, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité neoprávnene.
5. Všetky originály účtovných dokladov vzťahujúce sa k použitiu finančných prostriedkov z grantu musia byť uložené v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa po dobu 3 rokov od ukončenia projektu.

Ostatné informácie

Poskytovanie informácií o tejto výzve – kontaktné osoby:

Petra Dubeňová, mob. +421 905 900 426, petra.dubenova@nadaciapontis.sk

Prílohy k výzve:

Registrácia – ako požiadať o grant cez darca.sk

Žiadosť o podporu – ako požiadať o grant cez darca.sk

 

Celú výzvu v PDF si môžete stiahnuť tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111