06. 02. 2023 Filantropia

Nadačný fond Telekom vyhlasuje grantovú výzvu o sady micro:bitov

Cieľom grantovej výzvy je podporiť žiakov základných a stredných škôl, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s microbitom a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť.

Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bitov a/alebo jeho príslušenstva. Podmienkou získania grantu je účasť v súťaži ENTER Programiáda. Podpora bude udelená iba žiadateľovi, ktorý do formuláru žiadosti na www.darca.sk popíše predbežné znenie projektu, s ktorým sa chce zapojiť do súťaže ENTER Programiáda. Kompletné informácie o súťaži spolu so Štatútom sú dostupné na https://enter.study/enter-programiada/

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na výzvu 20 000 eur.

Kto môže žiadať o grant:

  • právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),

Kto nemôže žiadať o grant:

  • oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Časový harmonogram:

6. 2. 2023: Vyhlásenie výzvy

30. 3. 2023 do 23:59 h: Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory

6. 2. – 8. 6. 2023: Oprávnené obdobie čerpania grantu

30. 6. 2023: Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

Prihlásiť sa je možné do 30. 3. 2023 alebo do vyčerpania celkovej alokácie 20 000 EUR určenej na túto výzvu.

Stiahnite si celé znenie výzvy tu

Máte nejaké otázky?

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Radanou Deščíkovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 856 195 alebo napíšte email na radana.descikova@nadaciapontis.sk

Technická podpora k otázkam samotného zapájania/programovania hardvéru/softvéru:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111