25. 11. 2022 Filantropia

Nadačný fond Telekom vyhlasuje grantovú výzvu Zrelí na dobu digitálnu

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

Oblasti podpory

Predkladané žiadosti môžu byť zamerané na jednu z nasledovných oblastí:

a) Podpora a ochrana zdravia
b) Podpora a rozvoj športu
c) Podpora vzdelávania
d) Podpora dobrovoľníckej činnosti
e) Poskytovanie sociálnej pomoci

Zámerom je podporiť také zručnosti a aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, prinesú aktívny život seniorov a ich aktívne zapájanie do diania okolo seba a ktoré budú prepájať viaceré generácie.

Organizácie sa môžu v rámci predloženého projektu zamerať napríklad na:

 • zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo ale aj tematicky zameraných napr. na na boj proti podvodom, hoaxom
 • zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.
 • zmapovanie existujúcich iniciatív v SR aj v zahraničí, ktoré riešia tému digitálnej inklúzie seniorov, spolu s návrhom odporúčaní
 • vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, weby…)
 • prinesenie/ vytvorenie/ otestovanie modelu medzigeneračného prepájania v téme digitálnych zručností seniorov

Kto môže žiadať o grant?

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Termíny

 • 17. 10. 2022 – Vyhlásenie výzvy
 • 18.12.2022 do 23:55 h – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • December 2022 – Január 2023 – Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov
 • 1.2.2023 – 30.9.2023 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • Do 15.10.2023 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

Podmienky poskytnutia

1. Podmienky použitia podpory:

a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
b) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
c) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

2. Oprávnené výdavky:

a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu (ako napr. mzdové výdavky, materiálové výdavky, stravné, cestovné výdavky a pod.),
b) výdavky, ktoré vznikli v období uvedených v článku V. tejto výzvy
c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

3. Neoprávnené výdavky:

a) výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) bankové poplatky, pokuty a penále,
d) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

4. Povolené čerpanie grantu a použitie finančnej podpory:

a) použitie finančnej podpory je možné od 1.2.2023
b) ukončenie čerpania: do 30.9.2023

Ako postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 18.12.2022 do 23:55 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: Zrelí na dobu digitálnu 2022)
 • vyplniť projektový formulár na stránke www.darca.sk
 • povinnou prílohou je kópia štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov)
 • Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať do systému darca.sk a postup ako vyplniť žiadosť o podporu 

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2023. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Stiahnite si celé znenie výzvy

Máte nejaké otázky?

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 s programovými manažérkami:

Eva Mikolajczyková, 0917 429 981, eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk
Radana Deščíková, 0948 856 195, radana.descikova@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111