14. 02. 2023 Filantropia

Nadačný fond Telekom vyhlasuje výzvu zameranú na boj proti dezinformáciám

Cieľom grantovej výzvy je podporiť mimovládne organizácie v boji proti dezinformáciám a zároveň ponúknuť pomoc pri kultivácii online priestoru. Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na moderáciu diskusií na ich sociálnych sieťach odstraňovaním vulgárnych a nenávistných komentárov, hľadaním falošných účtov, vytipovaním komentárov a navrhovaním odpovedí na otázky sledovateľov, zapojením do projektu Elfovia.sk (Elfovia by New School Communications – Elfovia x Katedra Komunikácie).

Kto môže žiadať o grant:

  • právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),

Kto nemôže žiadať o grant:

  • oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Časový harmonogram:

14. 2. 2023: Vyhlásenie výzvy

24. 3. 2023 do 23:59 h: Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory

Do 31. 3. 2023: Formálna kontrola žiadosti, hodnotenie, oznámenie výsledkov

14. 2. – 31. 12. 2023: Oprávnené obdobie čerpania grantu

31. 1. 2024: Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

Povolené čerpanie grantu:

  • začiatok čerpania: použitie finančnej podpory je možné od 14. 2. 2023, tj. pred podpisom zmluvy s Nadáciou Pontis
  • ukončenie čerpania: 31. 12. 2023

O podmienkach a ďalšom postupe sa dočítate na stránke Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis alebo si môžete pozrieť celé znenie výzvy.

Stiahnite si celé znenie výzvy

Máte nejaké otázky?

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Radanou Deščíkovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 856 195 alebo napíšte email na radana.descikova@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111