09. 02. 2024 Sociálne inovácie

Organizácie podporíme mentoringom na mieru aj grantom do výšky 60 000 eur

Otvorili sme prihlasovanie do Impact Lab Akcelerátora 2024.

Naštartovali sme svoje aktivity, zhodujú sa organizácie, ktoré v roku 2023 absolvovali Impact Lab Akcelerátor. Za ich pokrokmi nestojí iba peňažná pomoc, ale predovšetkým rady skúsených mentorov a mentoriek. Mimovládkam vyberáme jednotlivých expertov na mieru, v závislosti od tém, ktoré si stanovili ako prioritné. Rovnako získajú organizácie v akcelerátore aj konzultantku*ta na sledovanie dopadu, tzv. výskumníkov. Pomáhajú presmerovať nastavenie mimovladok od veríme, že to funguje k postoju máme dáta o tom, že to funguje.

Aj v roku 2024 môžu občianske organizácie zapojením do Akcelerátora získať:

 • budovanie kapacít prostredníctvom individuálneho mentoringu podľa požiadaviek organizácie,
 • skupinové vzdelávacie workshopy a individuálne jednorazové konzultácie s mentormi zamerané na aktuálne potreby,
 • grant do výšky 60 000 eur, ktorý môže organizácii pokryť personálne aj cestovné náklady, vybavenie, služby súviace s realizáciou projektu,
 • možnosť sieťovania v rámci spoločných podujatí (Impact Summit),
 • účasť na Impact Lab Bootcampe, 3-dňovom podujatí, v rámci ktorého získa spätnú väzbu k projektu od expertov a expertiek vo vybraných témach.

Stiahnite si celé znenie výzvy do Akcelerátora 2024

Oblasti podpory a cieľové skupiny

Vzdelávanie

Oblasti podpory:

 • znižovanie vplyvu socioekonomických rozdielov na prístup k základnému a stredoškolskému vzdelávaniu,
 • vzdelávacie programy zamerané na wellbeing/duševné zdravie,
 • rozvoj kritického myslenia a prevencia šírenia dezinformácií,
 • adaptácia na digitálne prostredie,
 • podpora aktívneho občianstva,
 • inovácie v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní.

Cieľové skupiny:

 • žiaci a žiačky v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní,
 • učiteľky a učitelia, riaditeľky a riaditelia v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní,
 • mladí ľudia v neformálnom vzdelávaní, pracovníci a pracovníčky s mládežou.

Ľudské práva a inklúzia

Oblasti podpory:

 • integrácia cudzincov a utečencov do spoločnosti,
 • vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vyčleňovaných skupín (najmä v marginalizovaných rómskych
  komunitách, LGBTI+ ľudí a u mladých znevýhodnených).

Cieľové skupiny:

 • marginalizované rómske komunity,
 • LGBTI+ ľudia,
 • mládež, mladí ľudia so znevýhodnením,
 • cudzinci/cudzinky a utečenci/utečenkyne.

Demokracia a právny štát

Oblasti podpory:

 • presadzovanie systémových zmien, ktoré pomôžu pri eliminovaní korupcie,
 • presadzovanie verejnej kontroly a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony a etické normy,
 • podpora demokratických inštitúcií,
 • politické/demokratické inovácie.

Cieľové skupiny:

 • verejní činitelia a činiteľky, tvorcovia a tvorkyne politík,
 • zraniteľné a z politickej účasti vylúčené skupiny.

Hľadáme organizácie, ktoré:

 • nie sú založené za účelom dosahovania zisku,
 • musia mať sídlo a činnosť na Slovensku (vrátane Bratislavy),
 • boli zapísané do príslušného registra najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o grant,
 • preukázali aktívnu činnosť s rozpoznateľnými výstupmi na regionálnej a národnej úrovni,
 • rešpektujú základné práva a hodnoty, na ktorých je založená EÚ,
 • nemajú žiadne dlhy voči Finančnej správe SR, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.

Ostatné vlastnosti organizácie, zohľadnené pri výbere:

 • stredná a veľká organizácia (má viac ako 5 zamestnancov a/alebo ľudí s podobným typom zmluvy),
 • sleduje dopad svojho programu a má záujem ho ďalej škálovať,
 • má stredný a vyšší stupeň organizačnej odolnosti (riadenie, fundraisingové kapacity a pod.),
 • projekt má inovačný potenciál a jasne deklarovanú potrebu zlepšiť medzisektorové partnerstvá s cieľom dosiahnuť systémové zmeny,
 • jej aktivity majú regionálny a národný dosah.

Organizácie s aktivitami, ktoré sa priamo týkajú detí, musia mať navyše politiku ochrany detí pokrývajúcu štyri oblasti opísané v štandardoch Keeping Children Safe.

Priebeh hodnotenia

Hodnotiace komisie budú projekty, ktoré postúpia do Akcelerátora, posudzovať v 2 kolách:

 • v 1. kole vyberie hodnotiaca komisia max. 18 organizácií, ktoré budú pozvané do 3-dňového Bootcampu, kde budú osobne prezentovať svoje projekty. Organizácie už počas Bootcampu získajú možnosť konzultovať svoje aktivity s odborníkmi a odborníčkami z biznisu, sledovania dopadu a odborníkmi a odborníčkami na témy vzdelávanie, inklúzia, ľudské práva a demokracia,
 • z účastníkov Bootcampu vyberie v 2. kole komisia na základe posúdenia projektov 13 žiadateľov do 3-mesačného Akcelerátora.

Hodnotiace kritériá

Organizácie môžu v každom hodnotiacom kole získať maximálne 100 bodov.

 • Realizovateľnosť (kvalita) ponúkaného riešenia
  1. kolo –30 bodov, 2. kolo – 10 bodov
 • Potenciál pozitívneho dopadu
  1. kolo –20 bodov, 2. kolo – 20 bodov
 • Potenciál škálovania
  1. kolo – 20 bodov, 2. kolo – 20 bodov
 • Inovácia
  1. kolo – 20 bodov, 2. kolo – 20 bodov
 • Naliehavosť riešenia
  1. kolo – 10 bodov
 • Kvalita finančného rozpočtu – odsledovanie nadmerných alebo neoprávnených výdavkov
  1. kolo – bez bodového hodnotenia
 • Kvalita projektového tímu
  2. kolo – 30 bodov

Časový harmonogram a dôležité dátumy:

 • 9. 2. 2024 – Vyhlásenie výzvy
 • 22. 2. 2024 – Informačný online webinár I., link na prihlasovanie: https://forms.office.com/e/RcG5Qi37vL
 • 26. 3. 2024 – Informačný online webinár II., link na prihlasovanie: https://forms.office.com/e/cCZj9V8RUh
 • 9. 4. 2024 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie podpory (do 15:00 h)
 • 9. 4. – 10. 5. 2024 – 1. kolo hodnotenia projektov, oznámenie, zverejnenie výsledkov a žiadateľov postupujúcich do Bootcampu
 • 3. – 5. 6. 2024 – 2. kolo hodnotenia projektov, Bootcamp: prezentácia organizácií, zdieľanie dobrej praxe, individuálne konzultácie na mieru
 • do 11. 6. 2024 – Oznámenie a zverejnenie výsledkov a príjemcov podpory v Impact Lab Akcelerátore
 • 1. 7. 2024 – 31. 5. 2025 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 5. 9. – 5. 12. 2024 – Realizácia Impact Lab Akcelerátora (spoločné vzdelávacie workshopy a individuálne konzultácie s mentormi a mentorkami)
 • 16. 1. 2025 – Uzávierka pre zaslanie priebežnej správy a vyúčtovanie
 • 16. 6. 2025 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

Prihlasovanie:

Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa do Akcelerátora, je potrebné registrovať sa na www.darca.sk
Pri registrácii vyberte darca: Impact Lab, program: Impact Lab Akcelerátor 2024

Máte otázky?

Kontaktujte pondelok – štvrtok v časoch 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00:

Eva Petranović
eva.petranovic@nadaciapontis.sk
0917 429 981

Tomáš Janeček
tomas.janecek@nadaciapontis.sk
0917 965 277

Katarína Obuchová
katarina.obuchova@nadaciapontis.sk
0940 612 751

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

Granty a vzdelávanie občianskych organizácií v téme podpory demokracie a transparentnosti spolufinancuje Fond pre transparentné SlovenskoFond vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem v roku 2012, firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111