01. 12. 2023 Sociálne inovácie

Organizácie sa môžu zapojiť do unikátneho vzdelávacieho programu a získať grant do výšky 20 000 eur

Otvárame Impact Lab Inkubátor 2024 pre začínajúce a menšie organizácie.

V posledných týždňoch sa hovorí o zrušení asignácie 2 % pre občianske organizácie. Ak vláda zmení asignačný mechanizmus, ktorý na Slovensku platí už 21 rokov, neziskový sektor môže prísť o 90 až 100 miliónov eur ročne. Pomoc organizáciám nebola hádam nikdy akútnejšia ako teraz.
V Nadácii Pontis preto, aj vďaka podpore Európskej únie, opäť spúšťame program určený menším a začínajúcim občianskym organizáciám – Impact Lab Inkubátor. Získať môžu:

 • finančnú podporu v maximálnej výške 20 000 eur pre jednu organizáciu,
 • vzdelávací program zložený z workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie – zručnosti, ktoré majú zabezpečiť, aby aktivity organizácie mali čo najväčší dopad.

Stiahnite si celé znenie výzvy do Inkubátora

Oblasti podpory a cieľové skupiny:

Vzdelávanie

Riešenia na:

 • znižovanie vplyvu socioekonomických rozdielov prístupu k vzdelávaniu,
 • rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií,
 • adaptáciu na digitálne prostredie,
 • podporu aktívneho občianstva,
 • inovácie v predprimárnom, primárnom, sekundárnom.

Cieľové skupiny:

 • žiaci a žiačky v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní,
 • učiteľky a učitelia v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní,
 • mladí ľudia v neformálnom vzdelávaní.

Ľudské práva a inklúzia

Riešenia na:

 • integráciu cudzincov, cudziniek a utečencov, utečenkýň do spoločnosti,
 • vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vyčleňovaných skupín.

Cieľové skupiny:

 • marginalizované rómske komunity,
 • LGBTI+ ľudia,
 • mládež, mladí ľudia so znevýhodnením,
 • cudzinci/cudzinky a utečenci/utečenkyne.

Demokracia a právny štát

Riešenia na:

 • eliminovanie korupcie,
 • presadzovanie verejnej kontroly a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony a etické normy,
 • podpora demokratických inštitúcií,
 • politické/demokratické inovácie.

Cieľové skupiny:

 • úradníci a úradníčky verejnej správy, tvorcovia a tvorkyne politík,
 • zraniteľné a z politickej účasti vylúčené skupiny.

Hľadáme organizácie, ktoré:

 • neboli založené za účelom dosahovania zisku,
 • musia mať sídlo a činnosť na Slovensku,
 • nemajú predchádzajúce skúsenosti so spravovaním grantov nad 20 000 EUR,
 • boli zapísaná do príslušného registra najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o grant,
 • preukázali aktívnu činnosť v rámci svojho regiónu s rozpoznateľnými výstupmi,
 • rešpektujú základné práva a hodnoty, na ktorých je založená EÚ,
 • nemajú žiadne dlhy voči Finančnej správe SR, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.

Ďalšie vlastnosti organizácie zohľadnené vo výbere:

 • nachádza sa v úvodnej fáze vývoja svojho projektu/produktu – aj novo vznikajúci vo fáze nápadu alebo po otestovaní/čiastočnom
  otestovaní (má nižší stupeň organizačného riadenia a/alebo fundraisingovej kapacity),
 • považuje sa za malú organizáciu (typicky má do 5 platených zamestnancov),
 • preferujeme organizácie, ktorých primárny dopad je mimo Bratislavy,
 • spravidla nemá sídlo v Bratislave, pričom organizácie so sídlom v Bratislave alebo v iných mestách nie sú vylúčené,
 • zameriava svoje aktivity na miestny alebo regionálny dosah.

Kto sa môže prihlasovať:

a) nadácie,
b) občianske združenia,
c) neziskové organizácie založené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb.

Hodnotiace kritériá projektov

 • Realizovateľnosť (kvalita) ponúkaného riešenia (30 bodov):
  Je projekt prospešný pre cieľovú skupinu?
  Má projekt jasne definované ciele a sú s nimi spojené aktivity projektu? (tzn. Ciele sú dosiahnuteľné uvedenými aktivitami projektu?)
  Sú ciele jasné a merateľné a majú adekvátne zvolené postupy merania?
 • Potenciál pozitívneho dopadu (20 bodov):
  Do akej miery je prístup založený na overených skúsenostiach?
  Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbávaný a riešiteľný?
 • Potenciál škálovania (20 bodov):
  Aký je odhadovaný počet dotknutých príjemcov?
  Aký je predpoklad, že cieľová skupina dokáže absorbovať/aplikovať prístup?
  Aký je predpoklad záujmu cieľovej skupiny o šírenie/škálovanie prístupu?
 • Inovácia (20 bodov):
  Používajú sa v projekte inovatívne prístupy alebo sú výsledkom projektu inovatívne produkty alebo služby?
  Je projekt a/alebo jeho riešenie unikátne/originálne v slovenských podmienkach?

 • Naliehavosť riešenia (10 bodov):
  Do akej miery je projekt relevantný pre súčasnú sociálnoekonomickú a spoločenskú situáciu?

Organizácia môže získať v hodnotiacom procese maximálne 100 bodov. Žiadosť môže byť schválená iba v prípade, ak dosiahne v hodnotení minimálne 50 bodov, zároveň musí nastať zhoda medzi hodnotiteľmi. Následne rozhoduje poradie žiadostí podľa počtu bodov.

Časový harmonogram a dôležité dátumy:

 • 1. 12. 2023 – Vyhlásenie výzvy
 • 10. 1. 2024 – Informačný online webinár I. (o 15:00 hod.), link na registračný formulár: https://forms.office.com/e/KF9Ut9fKVf
 • 24. 1. 2024 – Informačný online webinár II. (o 15:00 hod.), link na registračný formulár: https://forms.office.com/e/yxTfKB4q77
 • 31. 1. 2024 – Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie podpory (do 15:00 hod.)
 • Február – Marec 2024 – Hodnotenie projektov
 • 11. 3. 2024 – Zverejnenie výsledkov
 • 1. 4. 2024 – 31. 1. 2025 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • Apríl – Jún 2024 – Spoločné vzdelávacie workshopy: 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5. a 13. 6. 2024)
 • 16. 9. 2024 – Uzávierka pre zaslanie priebežnej správy a vyúčtovania
 • 14. 2. 2025 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovania

Prihlasovanie:

Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa do Inkubátora, je potrebné registrovať sa na www.darca.sk
Pri registrácii vyberte darca: Impact Lab, program: Impact Lab Inkubátor 2024

Máte otázky?

Zúčastnite sa niektorého z informačných online webinárov. Predstavíme na nich detaily programu a odpovieme na vaše otázky.

Otázky ohľadom Impact Lab Inkubátora zodpovedia aj programové manažérky pondelok – štvrtok, v čase 10:00 – 12:00 a od 13:00 – 15:00 hod.
Kontaktujte:

Eva Petranović
Email: eva.petranovic@nadaciapontis.sk
Telefón: 0917 429 981

Katarína Obuchová
Email: katarina.obuchova@nadaciapontis.sk
Telefón: 0940 612 751

Bližšie informácie o Impact Labe nájdete na www.impactlab.sk

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.