17. 02. 2020 Nadácia Pontis

Výzva na predkladanie projektov na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Tento rok môžete vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 20. marca 2020.

Cieľ grantového programu:

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít,
 • zvýšenie kvality športovísk a športovej infraštruktúry,
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu,
 • podpora domácich športových súťaží, pretekov a turnajov.

Podporované aktivity a oprávnené náklady:

 • materiálne zabezpečenie športových a voľnočasových aktivít (zakúpenie športového vybavenia, pomôcok a pod.),
 • výstavba, revitalizácia a rekonštrukcia športovísk a hracích plôch (výmena podláh, modernizácia šatní a pod.),
 • materiálno-technické zabezpečenie športových podujatí (zakúpenie časomiery, štartovných čísel, zabezpečenie zdravotného dozoru a pod.),
 • vzdelávacie aktivity, workshopy a kurzy so zameraním na šport.

Oprávnené výdavky musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu).

Neoprávnené náklady:

 • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
 • prenájom priestorov a vybavenia,
 • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
 • medaily, poháre, vecné odmeny, oblečenie,
 • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky a pod.),
 • výdavky realizované mimo termínu podpory,
 • výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať a nespĺňajú podmienku hospodárnosti.

Oprávnení žiadatelia:

 • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, školské zariadenia, materské školy a obce,
 • predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba, ani podnikateľský subjekt,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
 • žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2018 a 2019) nezískal podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia v rámci grantového programu Šport v regióne,
 • žiadateľ musí byť registrovaný viac ako jeden rok.

Finančné a formálne kritériá projektu:

Oprávnenosť projektu

 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,
 • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

Výška grantu

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 5 000 eur. V systéme Darca.sk uveďte žiadanú sumu najviac 5 000 eur, nie viac, inak bude žiadosť vyradená. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur.
 • v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Odporúčanie zamestnanca

 • o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia a je v danej organizácii osobne zaangažovaný. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča, spolu s odôvodnením a plánovanými aktivitami zapojenia sa do projektu,
 • jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt,
 • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

 Prijímanie žiadostí

 • Projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 20. marca 2020 do 18:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke www.darca.sk. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • Pri registrácii je potrebné vybrať si fond Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis a program Šport v regióne 2020. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (novú registráciu) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.
 • K žiadosti je potrebné nahrať povinné prílohy (v časti Prílohy v elektronickej žiadosti):
  • sken dokladu o pridelení IČO,
  • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Časový harmonogram:

17. február 2020: Vyhlásenie grantovej výzvy

20. marec 2020: Uzávierka predkladania projektov

23. marec – 3. apríl 2020: Hodnotenie projektov v súlade s výzvou

6. – 10. apríl 2020: Výber podporených projektov

13. – 24. apríl 2020: Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)

27. apríl – 15. september 2020: Realizácia projektov, monitoring

30. september 2020: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy


Výber projektov:

žiadosti:

Všetky prijaté žiadosti budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou. Z hodnotenia budú vylúčené:

 • predložené neoprávneným subjektom,
 • ktoré nedodržia uzávierku (20.03.2020, 18:00 hod.),
 • ktoré nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy,
 • ktoré nespĺňajú kritérium: jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt, jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,
 • ktoré nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

žiadatelia:

 • ktorí boli podporení v rámci grantového programu Šport v regióne vyhláseným Nadáciou Kia Motors Slovakia v roku 2018 a 2019.

Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou žiadosti, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

Odporúčania:

 • do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a číselné údaje, ktoré chcete dosiahnuť,
 • grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi,
 • v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom,
 • pri príprave rozpočtu prosím venujte pozornosť inštrukciám Nadácie Pontis k jednotlivým typom výdavkov, ako aj pravidlám pri záverečnom vyúčtovaní projektov, zverejneným na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/. Úspešní žiadatelia budú zmluvne zaviazaní dané podmienky dodržiavať.

Realizácia projektov:

 • Nadácia Pontis uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky: prvé platby grantu budú zaslané na účet žiadateľa po podpise zmluvy vo výške 70 % zo schválenej sumy a 30 % po vyúčtovaní (formou refundácie) a predložení záverečnej správy Nadácii Pontis.
 • Akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom Nadácie Pontis, maximálne však do výšky 15 % zo schválenej sumy.
 • Prijímateľ dotácie je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania dotácie a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná.
 • Prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že podporovaná činnosť (projekt, úloha, akcia) je finančne podporená prostredníctvom Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis a použiť príslušné logá. Zástupcovia Nadácie Pontis budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.
 • Po ukončení realizácie projektu, príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na www.darca.sk a súčasne pošle vyúčtovanie grantu – t.j. úplné a správne doklady (kópie) potvrdzujúce čerpanie grantu poštou na adresu: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely. V prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant nadácii v plnej výške.

Kontakty:

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu.

V prípade otázok ku grantovému programu, žiadosti, oprávnenosti nákladov kontaktujte prosím programovú manažérku Katarínu Teglassyovú (katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk), 0918 579 816.

 

Zdroj úvodnej foto: Unsplash, Ruben Leija

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111