22. 05. 2023 Filantropia

Výzva pre školy: nadchnite žiakov a žiačky pre informatiku a rozvíjajte ich digitálne zručnosti

Nadačný fond Telekom podporí zakúpenie sád micro:bitov aj ich príslušenstva.

Pracujete na základnej alebo strednej škole, a radi by ste vašich žiakov a žiačky nadchli pre informatiku, podporili ich v získavaní digitálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 21. storočie? Zapojte sa do výzvy, získajte pre svoju školu sady micro:bitov alebo ich príslušenstva a školenie k nim zadarmo.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na výzvu 30 000 eur, maximálna výška podpory je 1 000 eur. Spolufinancovanie nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

Právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania).

Oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Časový harmonogram

  • 23. 5. 2023 Vyhlásenie výzvy
  • 20. 6. 2023 (do 17:00 h) Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
  • 23. 5. – 15. 9. 2023 Oprávnené obdobie čerpania grantu
  • 30. 9. 2023 Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

Podanie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory

  1. Registrujte sa na stránke www.darca.sk
    darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST_Microbity 2023
  2. Vyplňte projektový formulár na www.darca.sk a priložte povinné prílohy.

Stiahnite si celé znenie výzvy

Máte otázky?

Kontaktujte senior programovú manažérku Nadácie Pontis Radanu Deščíkovú v pracovných dňoch od 9.00 a 15.00:
radana.descikova@nadaciapontis.sk
0948 856 195

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.