01. 12. 2022 Filantropia

Získajte grant na vybudovanie centra popularizácie fyziky

Cieľom grantovej výzvy je podporiť aktivity zamerané na vytvorenie centier popularizácie fyziky na východnom a západnom Slovensku, a tak priblížiť fyziku a prírodné javy širokej verejnosti, žiakom, učiteľom, študentom a rodičom.

Nadačný fond Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností na tému Vybudovanie centier popularizácie fyziky.

Cieľ výzvy

a) podporiť aktivity zamerané na vytvorenie centier popularizácie fyziky na východnom a západnom Slovensku a tak priblížiť fyziku a prírodné javy širokej verejnosti, žiakom, učiteľom, študentom, rodičom iným záujemcom o tieto vedné odbory,
b) podporiť aplikáciu príkladov dobrej praxe v oblasti popularizácie vzdelávania na Slovensku,
vychádzajúc z inšpirácie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu V. P. Tótha v Martine.

Pod pojmom popularizácia fyziky na účel tejto výzvy sa rozumejú aktivity na zvyšovanie povedomia mládeže a učiteľov o vedeckých poznatkoch v oblasti fyzikálnych a prírodných javov prostredníctvom exkurzií, workshopov, prednášok, a pod. Cieľom popularizácie je poskytnúť širokej verejnosti nielen informácie, ale tiež vzbudiť záujem laickej verejnosti o prírodné a fyzikálne deje.

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

právnické osoby so sídlom na území SR:

 • samosprávny kraj spoločne so strednou školou (gymnázium, stredná škola), ktorej je zriaďovateľom.

Žiadateľom môže byť subjekt, ktorý:

 •  je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
 • je vlastníkom nehnuteľnosti, kde bude centrum sídliť alebo je nehnuteľnosť v správe žiadateľa.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 60 000 EUR

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 25 000 EUR
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 35 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Časový harmonogram

 • 01.12.2022 – Vyhlásenie a trvanie výzvy
 • 17.01.2023 do 23:59 – Uzávierka prijímania žiadostí
 • 18.01.2023 – 25.01.2023 – Formálna kontrola žiadostí
 • 26.01.2023 – 14.02.2023 – Hodnotenie projektov
 • 15.02.2023 – Oznámenie výsledkov
 • 15.02.2023 – 15.08.2023 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 15.08.2023 – 31.08.2023 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, vyúčtovania projektov
  a kópii účtovných dokladov

Podmienky poskytnutia a použitia finančnej podpory

Podmienky použitia podpory:

a) podporu je možné získať len na vytvorenie nového centra a realizácie jeho aktivít,
b) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí grantu,
c) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
d) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy a po splnení všetkých
požadovaných podmienok.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

a) Východné Slovensko (okresné alebo krajské mesto Prešovského a Košického kraja s dobrou dopravnou dostupnosťou),
b) Západné Slovensko (okresné alebo krajské mesto Bratislavského a Trnavského kraja s dobrou dopravnou dostupnosťou).
Poznámka: Centrum na Strednom Slovensku už existuje v Martine.

Podmienky na realizáciu centra (aktivity projektu):

a) musí preukázať funkčný rezervačný/prihlasovací systém centra,
b) musí preukázať samostatný komunikačný kanál centra,
c) musí počas termínu realizácie projektu preukázať min. 2 realizované aktivity centra pre širokú verejnosť a minimálne 2 aktivity ako napr. prednáška, workshop príp. exkurzia pre školy,
d) musí zabezpečiť fungovanie centra min. 3 roky po ukončení realizácie projektu.

Splnenie podmienok na realizáciu centra – bod a), b) a c) bude musieť žiadateľ preukázať v rámci zaslania záverečnej správy. Bod d) bude zmluvný záväzok úspešného žiadateľa pri podpise zmluvy
o poskytnutí grantu.

Oprávnené výdavky:

a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu:

 • mzdové výdavky na lektorov, učiteľov či iných odborníkov projektu s výnimkou odmien,
 • obstaranie a nákup tovarov, materiálov, interiérového a IKT vybavenia,
 • stavebné práce a projektová dokumentácia,
 • dodávka odborných externých služieb a prác.

b) výdavky, ktoré vznikli v období termínu realizácie uvedených v článku IV. tejto výzvy,c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

Neoprávnené výdavky:

a) výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) prevádzkové náklady (poplatok za nájom, platby za energie, vodné, stočné a pod.),
d) bankové poplatky, pokuty a penále,
e) nákup darčekových poukazov (voucherov),
f) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.
6. Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia finančnej podpory:
a) začiatok realizácie: od 15.02.2023
b) ukončenie realizácie: do 15.08.2023

Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia finančnej podpory:

a) začiatok realizácie: od 15.02.2023
b) ukončenie realizácie: do 15.08.2023

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory

 1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 17.01.2023, do 23:59 hod.
 2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť iba prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o podporu. Pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a program VYBUDOVANIE CENTIER POPULARIZÁCIE FYZIKY.
 3. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk v časti prílohy.
 4. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Dodatočné doplnenie príloh nie je možné.
 5. Subjekt môže podať v rámci výzvy len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jedného subjektu, bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.
 6. Pri príprave rozpočtu si prečítajte Inštrukcie na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy-a-darcovske-programy/, ktoré obsahujú informácie o tom, ako je potrebné jednotlivé výdavky v prípade poskytnutia grantu vyúčtovať.

Posudzovanie žiadosti, oznámenie o poskytnutí finančnej podpory

1. Nadácia Pontis vykoná kontrolu žiadostí a posúdi:

a) či bola žiadosť podaná v lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo výzve,
b) či nebola podaná v rozpore s výzvou (či žiadosť napĺňa účel výzvy, rozmedzie súm podpory určených vo výzve, či je žiadateľ oprávnená osoba na podanie žiadosti, atď.),
c) či je úplná (pričom za neúplnú žiadosť sa považuje žiadosť, v ktorej nie sú uvedené všetky údaje a informácie stanovené vo výzve a príslušnom formulári žiadosti ako povinné, ku ktorej nie sú priložené všetky prílohy určené vo výzve a ktorá je nezrozumiteľná),
d) či žiadosť alebo prílohy k nej odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.

2. Hodnotiaca komisia bude projekty posudzovať podľa týchto kritérií:

1. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 20 bodov
2. Spôsob realizácie projektu – 30 bodov
3. Efektívnosť použitia navrhovaných finančných prostriedkov – 20 bodov
4. Udržateľnosť projektu a jeho výstupov – 20 bodov

Max. počet bodov získaných hodnotením: 90

3. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.

4. So žiadateľmi, ktorých žiadosti budú úspešné, uzatvorí Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí grantu. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a zvyšných 30 % sumy formou refundácie po doručení záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

5. Prijímateľ finančnej podpory je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách, webových sídlach, propagácii) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, že príslušnú činnosť (projekt, publikáciu a pod.) podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis v Nadácii Pontis, prípadne ďalšie informácie podľa príslušnej zmluvy o poskytnutí grantu.

Vyúčtovanie finančnej podpory

1. Žiadateľ, s ktorým Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu o poskytnutí grantu, je povinný vyplniť záverečnú správu projektu prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk a zaslať kópie účtovných dokladov k vyúčtovaniu poštou na adresu kancelárie Nadácie Pontis v Žiline, ktorá vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania:

Nadácia Pontis
Framborská 58
010 01 Žilina

2. Prijímateľ grantu je povinný uvádzať informáciu:
Projekt podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

3. Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory je:

a) úplne vyplnený formulár záverečnej správy prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,
b) fotodokumentácia z priebehu realizácie projektu,
c) kópie dokladov:
 objednávky,
 faktúry, dodacie listy, pokladničné bloky, zmluvy, a pod.
 výpisy z účtu prijímateľa o úhrade alebo výdavkové pokladničné doklady preukazujúce použitie finančnej podpory,
 iná podporná dokumentácia.

Účtovné doklady musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutá podpora bola preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou.

4. Termín na vykonanie vyúčtovania (vyplnenie záverečnej správy, odoslanie kópii účtovných dokladov): do 31.08.2023.

5. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí grantu, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité neoprávnene.

6. Všetky originály účtovných dokladov vzťahujúce sa k využitiu finančnej podpory budú uložené v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa po dobu 3 rokov od ukončenia projektu.

Ostatné informácie

1. Povinné prílohy k žiadosti:
a) Príloha č. 1: Čestné prehlásenie strednej školy ako partnera projektu

2. Pomôcky pre vás:
a) Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha ako príklad dobrej praxe,
b) Vzor Čestné prehlásenie strednej školy ako partnera projektu,
c) Registrácia – ako požiadať o grant cez darca.sk

Stiahnite si celé znenie výzvy.

Máte nejaké otázky?

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Petrou Dubeňovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle +421 905 900 426 alebo napíšte email na petra.dubenova@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111