Venujete sa športu? Získajte podporu na svoje aktivity vďaka zamestnancom Kia Motors

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí rôzne športové aktivity v žilinskom regióne.

Zamestnanci Kie pomohli k získaniu grantu napríklad dobrovoľnému hasičskému zboru Hrabové

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji. Vďaka grantu bol minulý rok zorganizovaný napríklad Rajecký maratón, ktorého sa zúčastnilo vyše 1000 pretekárov. Žilinská mestská basketbalová liga zorganizovala streetbalové turnaje, ktoré sa konali v štyroch mestách. V Ružomberku občianske združenie Lokál vybudovalo vďaka grantu konštrukciu pre cvičenie vlastnou váhou, ktorá slúži pre športové aktivity 200 mladým ľuďom zo športových klubov, ale aj širokej verejnosti.

Na podobné projekty môžete podávať svoje žiadosti do 31. marca 2016. 

Cieľ grantového programu

 • posilnenie príležitostí pre ľudí zapojiť sa do športových a rekreačných aktivít vo svojej komunite
 • sprístupňovanie športových aktivít pre všetkých
 • podpora medzinárodných a domácich športových podujatí
 • zlepšenie príležitostí pre mladé talenty
 • účasť na športových podujatiach

Kto môže žiadať o grant

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,
 • účelové zariadenia cirkvi,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji
 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty, štátne zariadenia ani záujmové združenia právnických osôb, obce, ani mestá.

Podporované aktivity

 • usporiadanie domácich, lokálnych športových podujatí
 • usporiadanie medzinárodných a národných súťaží
 • zabezpečenie tréningov a sústredení športovcov
 • materiálne zabezpečenie na podporu športových aktivít

Na čo môžeme žiadať?

 • Náklady pre dobrovoľníkov: školenia dobrovoľníkov, tričká, občerstvenie
 • Prevádzkové a logistické náklady: prenájom miestnosti, telocvične, odvoz odpadu, upratovanie, bezpečnosť
 • Náklady na nákup športového vybavenia, výstroje a pomôcok
 • Infraštruktúra podujatia: svetlá, pódium, prenájom inej techniky, nábytku
 • Marketing a komunikácia: publikácie, tlačové materiály, online marketing (musia byť viazané a nevyhnutné na organizáciu podujatia)
 • Lekársky dozor,
 • Iné náklady spojené s podujatím: odmeny pre rozhodcov, doprava, ubytovanie

Výška grantu

Na granty je vyčlenená suma vo výške 120 000 Eur. Maximálna výška grantu je 3 000 Eur. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov. V projekte v rozpočte musí byť uvedená žiadaná výška z Nadácie Kia Motors Slovakia maximálne 3 000 Eur, nie viac. 

Časový harmonogram

3. marec 2016 Vyhlásenie grantového programu
31. marec 2016 Uzávierka grantového programu, zber žiadostí
1. apríl 2016 – 21. apríl 2016 Individuálne a kolektívne hodnotenie projektov
25. apríl 2016 Oznámenie výsledkov grantového programu
25. apríl 2016 – 15. august 2016 Realizácia projektov, monitoring, prvé splátky grantu (90%)
31. august 2016 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča.

Jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt. Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

Prijímanie projektov

Projekt treba podať najneskôr do 31. marca 2016 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk cez osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk.

Pri registrácii treba ako darcu vybrať  Nadácia Kia Motors Slovakia a program Región športuje 2016. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.Darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.Darca.sk treba kliknúť na odkaz v e-maile potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez darca.sk. Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.

Hodnotenie projektov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia).
 2. Nevyhnutnosť projektu (závažnosť projektu a jeho aktivít)
 3. Verejnoprospešnosť projektu – realizácia projektu bude mať prínos pre širšiu cieľovú skupinu a bude otvorená miestnym komunitám, bude podporovať a vytvárať komunity
 4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu administrátora grantového programu: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08  Bratislava,
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.
 • Zástupcovia Nadácie Kia Motors Slovakia budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

Potrebujete pomoc?

Grantový program administruje Nadácia Pontis. Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte administrátora grantového programu Región športuje:

Norbert Maur, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, telefón: 02/5710 8123 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky