Získajte grant pre kultúru v žilinskom regióne

Podporíme kultúrne zamerané projekty, ktoré odporučia i priamo sa do nich zapoja zamestnanci Kia Motors Slovakia.

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Región kultúrne. Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v žilinskom regióne. Minulý rok bolo podporené napríklad zorganizovanie piateho ročníka festivalu slovenských profesionálnych bábkových divadiel Bábková Žilina 2015, ktorého sa zúčastnilo 2 500 detí zo škôl. Podporené boli aj rôzne archeologické výskumy či kultúrne podujatia.

Kto môže žiadať o grant

O grant môžu žiadať:

 • mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkvi),
 • školy,
 • obce a mestá,
 • príspevkové a rozpočtové organizácie,
 • žiadatelia musia mať sídlo a svoje aktivity vykonávať na území Žilinského kraja

O grant nemôžu žiadať podnikateľské subjekty.

Podporované aktivity

 • Súčasné umenie:
 • umelecké projekty spojené so súčasným tancom, divadlom, hudbou, poéziou, vizuálnym umením,
 • podpora nezávislých kultúrnych priestorov – príprava a realizácia podujatia, rozvoj infraštruktúry, 
 • využitie nových médií a technológií v kultúre,
 • intervencie na verejnom priestore.
 • Tradičná kultúra:
 • výskum zvykov a tradícií obce/mesta/regiónu – realizácia etnografického výskumu,
 • rozvoj a propagácia zvykov a tradícií obce/mesta/regiónu –  podpora podujatí tanečných súborov ľudového tanca, vydanie publikácie mapujúcej zvyky a tradície v regióne, materiálna podpora folklórnych súborov,
 • história obce – dokumentovanie histórie obce/mesta (publikácia o obci, film...); pravidelné podujatia v obci spojené so zvykmi, históriou, tradíciami; slávnostné podujatia pri výročí obce a pod. 
 • Kultúrne a historické pamiatky:
 • záchrana kultúrnych a historických pamiatok v obciach a ich okolí – záchrana a obnova hradných zrúcanín, drobná architektúra, kaplnky, kríže, pamätné tabule, cintoríny, hrobky, kultúrne pamiatky 

Na čo môžeme žiadať grant?

 • Prevádzkové a logistické náklady - prenájom miestnosti, pódia, telocvične, odvoz odpadu, upratovanie, bezpečnosť,
 • náklady na nákup materiálu, vybavenia a pomôcoky
 • infraštruktúra podujatia - svetlá, pódium, prenájom inej techniky, nábytku,
 • marketing a komunikácia - publikácie, tlačové materiály, online marketing (musia byť viazané a nevyhnutné na organizáciu podujatia),
 • ubytovanie - náklady na ubytovanie nesmú presahovať 50 % rozpočtu,
 • doprava, maximálne do výšky 500 Eur,
 • komunikačné náklady – náklady spojené s administráciou projektu (telefón, internet, poštovné). Náklady nesmú presahovať viac ako 5 % z celkového rozpočtu.
 • nevyhnutné náklady spojené s prípravou a realizáciou podujatia – občerstvenie, iný materiál (kancelársky, pomôcky). Nesmú presahovať viac ako 5 % z celkového rozpočtu.

Výška grantu

Na granty je vyčlenená suma vo výške 100 000 Eur. Maximálna výška grantu je 3 000 Eur. V pripravovanom rozpočte musí byť maximálna žiadaná výška z Nadácie Kia Motors Slovakia 3 000 Eur. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov.

Mzdy na koordinovanie a manažment projektu budú posudzované individuálne a budú hradené iba v prípade, že danú prácu nie je možné vykonávať dobrovoľnícky. Oprávnené sú mzdy pre remeselníkov a koordinátorov sprievodných aktivít (organizovanie workshopu, tvorivé dielne, a pod.). Z grantu nie je možné hradiť amortizáciu vozidiel, administratívne náklady ako prenájom priestorov, energie. 

Odporúčanie zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, obec alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári ešte pred podaním projektu uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča. Jeden zamestnanec môže odporúčať iba jeden projekt. 

Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prvé prihlásenie sa na stránku www.darca.sk je potrebné kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez darca.sk.

Časový harmonogram

16. marec 2016 Vyhlásenie grantového programu
13. apríl 2016 Uzávierka grantového programu, zber žiadostí
14. apríl 2016 - 5. máj 2016 Hodnotenie projektov
9. máj 2016 Oznámenie výsledkov grantového programu
9. máj 2016 - 15. august 2016

Realizácia projektov, monitoring, prvé splátky grantu (90%)

30. august 2016 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy

Prijímanie projektov

Projekt je potrebné podať najneskôr do 13. apríla 2016 do 24:00 hod iba prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk.

Pri registrácii je nevyhnutné vybrať ako donora Nadáciu Kia Motors Slovakia a program Región kultúrne 2016. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na link v e-maile a potvrdiť údaje. Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.

Hodnotenie projektov

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia).
 2. Nevyhnutnosť projektu (závažnosť projektu a jeho aktivít).
 3. Verejnoprospešnosť projektu – realizácia projektu bude mať prínos pre širšiu cieľovú skupinu a bude otvorená miestnym komunitám, bude podporovať a vytvárať komunity.
 4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Kia Motors Slovakia uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne pošle kópie účtovných dokladov na adresu administrátora grantového programu: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08  Bratislava,
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely,
 • zástupcovia Nadácie Pontis ako administrátor grantového programu budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov. 

Potrebujete pomoc?

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Kia Motors Slovakia ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte administrátora grantového programu Nadáciu Pontis:

Norbert Maur, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, telefón: 02/5710 8123

 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky