14. 05. 2020 Vzdelávanie

Vďaka programu Skills to Succeed 2019 rozvíjajú digitálne zručnosti u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Nezisková organizácia Človek v ohrození rieši problémy, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít, ako je odstraňovanie chudoby a začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít a ich obyvateľov.

Od začiatku svojej činnosti na Slovensku realizuje Človek v ohrození terénne sociálne služby v obciach s vylúčenými rómskymi komunitami. V súčasnosti na dennej báze prevádzkujú 5 Komunitných centier v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Vďaka Nadačnému fondu Accenture a zamestnanckému grantovému programu Skills to Succeed mohla organizácia Človek v ohrození uskutočniť svoj projekt zameraný na rozvoj digitálnych zručností u detí, ktoré vyrastujú vo výlučených rómskych komunitách. O projekte, o tom ako im prostriedky fondu pomohli, ale aj čo plánujú do budúcnosti, sme sa porozprávali s Michaelou Mudroňovou, koordinátorkou pracovného poradenstva Človek v ohrození.

Predstavte nám váš projekt Rozvoj digitálnych zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Vďaka projektu Rozvoj digitálnych zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít získali naše komunitné centrá Kojatice, Roškovce, Petrovany, Sveržov a Plavecký Štvrtok spolu 15 desktopov s obrazovkami, ktoré môžu používať klienti všetkých vekových kategórií. Vyškolili sme dokopy 12 zamestnancov organizácie v práci s programom Code.org a 27 detí absolvovalo pod vedením vyškolených pracovníkov svoje prvé programovanie. Dospelí klienti si na počítačoch vyhľadávali pracovné ponuky vo svojom regióne a deti si robili projekty do školy či sa na nich hrali.

Prečo ste sa prihlásili do grantového programu Skills to Succeed?

Projekt je už našim druhým Zamestnaneckým grantovým projektom so spoločnosťou Accenture. Myšlienka vznikla pri stretnutí s Martinom Mačuhom, Technology consulting manažérom v Accenture, ktorý náš projekt odporučil. A práve vďaka jeho odporúčaniu sme získali pre komunitné centrá počítače a zároveň sme pomohli deťom vo vylúčených komunitách získať zručnosti pri práci s počítačom a programom Code.org. Navyše sme rozšírili zručnosti našich sociálnych pracovníkov, ktorí teraz vedú počítačové krúžky.

Ako ste využili získaný grant?

Grant sme využili na hradenie cestovných nákladov pri distribúcii počítačov do jednotlivých centier a čiastočne sme pokryli personálne výdavky spojené s realizáciou projektu.

Splnili sa vaše predpokladané ciele projektu?

Ciele projektu boli naplnené a aktivity sa stretli s veľkým úspechom a pokračovali aj po skončení projektu. Školenia detí v lokalite Plavecký Štvrtok sa dokonca okrem školiteľov zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Accenture.

Čo plánujete ďalej? Budete projekt ďalej rozvíjať alebo pripravujete niečo nové?

Získané počítače sa v komunitných centrách používajú aj naďalej a možno práve súčasná situácia spôsobená vírusom Covid-19 v online vyučovaní si vyžiada lepšiu digitalizáciu práve rodín, žijúcich v generačnej chudobe, a preto možno oslovíme spoločnosť Accenture znovu vo veci vzdelávania týchto detí.

Stretli vás počas projektu nejaké ťažkosti či prekážky? Ako sa deťom páčil ich prvý kurz programovania, bavilo ich to?

Výrazné prekážky neboli. Deti boli kurzom nadšené.

Vieme, že Človek v ohrození prevádzkuje 5 komunitných centier. Viete mi povedať, v ktorom komunitnom centre je vidieť najväčší posun u detí pri získavaní digitálnych zručností, alebo sú všetky komunitné centrá na podobnej úrovni?

Všetky komunitné centrá boli na tom zhruba rovnako, ale iste je väčší posun v chudobnejších lokalitách, pretože tam sa deti bežne k počítaču okrem školy nedostanú.

 

Za rozhovor ďakujeme Michaele Mudroňovej z organizácie Človek v ohrození.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram