V rámci svojej globálnej stratégie Skills To Succeed pomáha Nadačný fond Accentur zvyšovať IT zručnosti študentom i ľuďom v produktívnom veku.

IT v kurze

Získať praktické skúsenosti a relevantnú prax je dnes pre mnohých absolventov stredných a vysokých škôl veľmi ťažké. Technologické firmy zároveň narážajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s IT zručnosťami. Preklenúť túto medzeru v oblasti IT sa snaží už tretí rok rekvalifikačný kurz s názvom IT v kurze, ktorého realizátorom je Nezisková organizácia Aptech Europe. 

Na Slovensku je veľa mladých ľudí s vysokou školou, ktorí si nevedia nájsť vhodné zamestnanie. Firmy pôsobiace v IT biznise však už niekoľko rokov upozorňujú na to, že na trhu je nedostatok ľudí s IT zručnosťami. Preto nezamestnaní absolventi vysokých škôl sa môžu zapojiť do projektu IT v kurze, ktorého cieľom je zvýšiť nielen počítačové, ale aj komunikačné a prezentačné zručnosti. Ide o 3-mesačné školenie zamerané na oblasť programovania alebo testovania softvéru spojené s pracovnou stážou v Accenture.

Prihlasovanie na kurz prebieha každý rok v mesoacoch apríl/máj prostredníctvom stránky www.itvkurze.sk. Kurz trvá 3 mesiace, počas ktorých študenti získajú odborné IT vedomosti využiteľné na pozíciách Tester softvérových aplikácií a Junior Front-End Developer. Na záver, tí najšikovnejší, nastúpia na pracovnú stáž v spoločnosti Accenture a každý študent získa pomoc pri hľadaní práce v oblasti IT. Vzdelávanie prebieha gamifikovanou formou, čiže uplatňovaním herných techník a princípov vo vzdelávaní. Ide o kombináciu online a prezenčnej metódy štúdia. Vzdelávací kurz je navrhnutý tak, aby študenti získali nielen odborné vedomosti užitočné pre konkrétne IT pozície, ale aby tréningami mäkkých zručností zlepšili aj svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. Počas školení sa študenti venujú aj nácviku pracovných pohovorov.

Prvých dvoch ročníkov rekvalifikačného kurzu sa zúčastnilo 101 mladých ľudí, z ktorých väčšinu tvorili absolventi vysokých škôl. Šesťdesiati z nich mali vyštudované humanitné odbory a tridsiati technické smery (iné ako informatiku). Zvyšných jedenásť študentov malo ukončenú strednú školu. Priemerný vek absolventa v prvých dvoch rokoch bol 27 rokov. Po ukončení rekvalifikačného kurzu si viac ako 73 % z nich našlo relevantné zamestnanie.

Pro bono konzultantské služby

Accenture v rámci svojej darcovskej stratégie, v ktorej sa snaží zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa dokázali zamestnať na trhu práce, pomáha aj poskytnutím svojích profesionálnych konzultantských služieb. Počas troch rokoch sa vďaka pro bono službám Accenture podarilo napríklad implementovať CRM systém v Nadácii Pontis. Implementovaním sa sprehľadnill tok financií a komunikácia s partnermi.

Nadácia Pontis získala pro bono služby od Accenture v podobe odbornej práce v jednom roku vo výške 55 000 dolárov od divízie Consulting a 40 000 dolárov od divízie Technology Solutions. Vďaka pro bono službám sa zjednodušila administrácia záverečných správ pre donorov, ujednotilo zadávanie cestovných príkazov a získalo sa cenné poradenstvo pri redizajne webu Nadácie a pri konsolidácii prepojených stránok.

Accenture podporuje aj Pro Bono maratón, kde firemní dobrovoľníci a ľudia z neziskoviek vytvoria tímy, ktoré počas 12 hodín nepretržite pracujú napríklad na tvorbe marketingovej kampane, komunikačnej stratégie alebo novom biznis modeli.

Tím Accenture spoločne tvoril napríklad stratégiu. Accenture konzultanti pomohli Aliancii Stará Tržnica vytvoriť biznis model pre udržateľné potravinové trhy v centre. Víkendové trhy v Starej tržnici sú alternatívou voči komplexom nákupných centier a vytvárajú priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín.

Pomáhame ľuďom zamestnať sa

Accenture aj v rámci inej priamej podpory udeľuje granty najmä pre neziskové organizácie, ktoré výrazne prispievajú k zvyšovaniu zručnosti ľudí, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce.

Liga za ľudské práva

Pomoc našli žiadatelia o azyl, ktorí majú na Slovensku sťažené podmienky tým, že im často chýbajú potrebné doklady o dosiahnutom vzdelaní, alebo potrebujú zlepšiť slovenčinu. Ďalšou prekážkou je to, že nemôžu byť zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ale iba na trvalý pracovný pomer, čo je tiež obmedzujúce pri hľadaní si práce. Prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, alebo výučby slovenčiny pomohla Liga za ľudské práva žiadateľom o azyl na Slovensku k nájdeniu si práce.

INESS

Viac ako 1/3 mladých ľudí je na Slovensku nezamestnaných. Inštitút ekonomických a spoločenských analýza sa rozhodol riešiť túto situáciu cez zlepšenie vedomostí mladých ľudí o podnikaní. Ako napísať podnikateľský plán, aké sú možnosti financovania vlastného startupu, ako robiť marketing, čo je to zdravá firma, sú zručnosti, ktoré sa naučia mladí začínajúci podnikatelia počas podnikateľského kempu. Výsledkom bol rozpracovaný konkrétny podnikateľský nápad, ktorý budú mladí ľudia realizovať.

Dom na polceste

Mladý človek, ktorý práve vyšiel z detského domova a žije v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti má veľmi malé šance na to, aby si našiel hneď prácu alebo aby sa osamostatnil a dokázal samostatne žiť. Problémy týchto mladých ľudí rieši Dom na polceste, ktorý im poskytuje možnosť získať pracovné zručnosti. Vznikla napríklad malá profesionálna kuchyňa, v ktorej budú variť pre okolité ubytovacie zariadenia a stravovacie služby vo Veľkom Slavkove.

Teach for Slovakia

Program Teach for Slovakia zapája najlepších absolventov univerzít, aby išli na 2 roky žiť do sociálne znevýhodnených komunít a venovať sa vzdelávaniu detí v roli učiteľa.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram