Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis

Accenture Nadačný fond pomáha zvyšovať zručnosti, ktoré umožňujú ľuďom zamestnať sa. Ide o rozvoj zručností akéhokoľvek druhu, ktoré prispejú k zvýšeniu možnosti uplatnenia sa na trhu práce, alebo integrácie do sociálneho a ekonomického života.

Poslanie a programová stratégia

Spoločnosť Accenture pomáha zvyšovať zručnosti, ktoré umožňujú ľuďom zamestnať sa. Do roku 2020 spoločnosť plánuje celosvetovo pomôcť zvýšiť zručnosti 1,2 milónu ľudí, aby si našli zamestnanie, alebo aby si založili svoj vlastný biznis. Svoju stratégiu Skills to Succeed začala v roku 2010 s cieľom rozviť zručnosti pre 250 000 ľudí. Aj vďaka nadačnému fondu je v tejto svojej stratégii úspešná a výšila očakávania na 1,2 milióna ľudí.

Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis vznikol v roku 2004 podľa zákona o nadáciach medzi Accenture, s.r.o. a Nadáciou Pontis. Fond podporuje a rozvíja verejnoprospešného aktivity z oblastí:

 • angažovanosti občanov pri kontrole transparentnosti a využitia verejných a súkromných financií,
 • telovýchovy a športu,
 • školstva,
 • vedy a vzdelávania,
 • ochrany a tvorby životného prostredia,
 • ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • podpory a rozvoja sociálnej sféry spoločnosti,
 • podpory a rozvoja zdravotníctva a ochrany zdravia.

Všeobecné pravidlá výberu projektov

Z prihlásených projektov do zamestnaneckého grantového projektu Nadácia Pontis vytvorí užší výber. V ďalšom kroku ich posudzuje Rada pre zodpovedné podnikanie spoločnosti. Hodnotitelia posudzujú projekty podľa nasledovných kritérií:

 • zamestnanci Accenture, resp. ich rodinní príslušníci sa do realizácie projektu sami aktívne dobrovoľnícky zapájajú,
 • projekt pomáha ľuďom zamestnať sa,
 • kvantitatívne výsledky sú jasne definované,
 • plánované aktivity sú presne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov,
 • rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Projekty podporované mimo otvoreného grantového programu zvažuje Rada pre zodpovedné podnikanie. Pri výbere a rozhodovaní prihliada najmä na stratégiu zvyšovania zručností ľudí a na princípy, ktoré Accenture vyznáva a podporuje – najmä transparentnosť a boj proti korupcii.

Accenture s.r.o.

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. Kombinácia jedinečných skúseností a komplexných znalostí všetkých odvetví a podnikových procesov, ako aj rozsiahly výskum najúspešnejších svetových firiem umožňujú viac než 246 000 pracovníkom poskytovať služby klientom vo viac než 120 krajinách sveta. Spolupracuje s lídrami v korporátnej aj štátnej sfére.