Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti prevádzky podnikov. Accenture dokáže prepájať biznis a technológie a pomáhať klientom zlepšovať ich výsledky a vytvárať udržateľnú hodnotu.

Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis vznikol v roku 2004 podľa Zákona o nadáciách na základe zmluvy medzi Accenture, s.r.o. a Nadáciou Pontis. Cieľom Fondu je podpora a rozvoj verejnoprospešných aktivít z oblastí:

 • angažovanosti občanov pri kontrole transparentnosti a využitia verejných a súkromných financií,
 • telovýchovy a športu,
 • školstva,
 • vedy a vzdelávania,
 • ochrany a tvorby životného prostredia,
 • ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • podpory a rozvoja sociálnej sféry spoločnosti,
 • podpory a rozvoja zdravotníctva a ochrany zdravia.

Nosným zameraním Fondu je budovanie zručností, ktoré prispievajú k zvýšeniu možnosti uplatnenia sa na trhu práce alebo integrácie do sociálneho a ekonomického života.

Poslanie, programová stratégia a priority

Spoločnosť Accenture vníma svoju zodpovednosť v potrebe adresovania najvýznamnejších spoločenských výziev súčasnosti. Jej poslaním je prostredníctvom inovatívnych riešení zlepšovať ako svet pracuje a žije – pre svojich klientov, zamestnancov a komunity, v ktorých Accenture pôsobí.

Jednou z oblastí, v ktorých sa spoločnosť snaží o významný dopad v celosvetovom meradle, je riešenie problémov zamestnanosti cez program Skills to Succeed (Zručnosti pre úspech). Cieľom tohto globálneho programu, ktorý bol spustený v roku 2010, je do roku 2020 prispieť k budovaniu zručností potrebných pre uplatnenie sa na pracovnom trhu tak, aby si vďaka tomu našli zamestnanie 3 milióny ľudí. K napĺňaniu tohto cieľa prispieva na Slovensku každoročne aj Nadačný fond Accenture. Vďaka ním podporeným projektom sa podarilo získať znalosti a zručnosti potrebné pre zamestnanie sa alebo rozbehnutie vlastného podnikania stovkám ľudí.

Program Skills to Succeed adresuje aj budúce výzvy pracovného trhu, spojené najmä s rozvojom digitálnej ekonomiky, a preto sa v rámci neho realizujú aj projekty zamerané na budovanie zručností mladej generácie, potrebných pre jej budúce pracovné uplatnenie sa.

V slovenských podmienkach sa Accenture prostredníctvom Nadačného fondu Accenture angažuje aj v podpore občianskej spoločnosti, transparentnosti a boja proti korupcii, ako aj propagácii spoločenskej zodpovednosti firiem.

Podpora pre neziskové organizácie

Zamestnanecký grantový program funguje viac ako 15 rokov. V rámci neho majú neziskové organizácie možnosť uchádzať sa o finančné granty do výšky 2000 EUR na realizáciu projektov, ktoré korešpondujú s cieľmi programu Skills to Succeed. Podporené projekty musia byť zamerané na budovanie zručností a získanie vedomostí a znalostí (teoretických aj praktických), ktoré ľuďom pomôžu nájsť si prácu alebo ide budovanie takých zručností mladej generácie, ktoré prispejú k jej budúcemu uplatneniu sa na pracovnom trhu. Zručnosti musia byť rozvíjané priamo v konkrétnej komunite, alebo musia byť zamerané na podporu neziskovej organizácie, ktorá zužitkuje získané zručnosti na rozvoj komunity, v ktorej pôsobí. O podporu sa môže uchádzať iba projekt, ktorý odporučí zamestnanec Accenture a grantová výzva je spravidla neverejná.

Z prihlásených projektov do zamestnaneckého grantového programu Nadácia Pontis vytvorí užší výber. V ďalšom kroku ich posudzuje Rada pre firemné občianstvo spoločnosti Accenture. Hodnotitelia posudzujú projekty podľa nasledovných kritérií:

 • Zamestnanci Accenture, resp. ich rodinní príslušníci sa do realizácie projektu sami aktívne dobrovoľnícky zapájajú;
 • Projekt pomáha ľuďom zamestnať sa alebo umožňuje získať zručnosti relevantné pre zamestnanie sa;
 • Kvantitatívne výsledky sú jasne definované;
 • Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov;
 • Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom;

Projekty podporované mimo otvoreného grantového programu zvažuje Rada pre firemné občianstvo. Pri výbere a rozhodovaní prihliada najmä na stratégiu zvyšovania zručností ľudí a na princípy, ktoré Accenture vyznáva a podporuje – najmä transparentnosť a boj proti korupcii.

Aktuality

Načítať ďalšie