Ochrana osobných údajov

Všeobecné podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov Nadáciou Pontis

v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), (ďalej len „Všeobecné podmienky“)

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov nadácie:

Nadácia Pontis

Sídlo:

Zelinárska 2, 82108 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

IČO:

31784828

DIČ:

2021531512

IČ DPH:

SK2021531512

Registrácia:

nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-96/463 v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Bankové spojenie:

číslo účtu - 2721062753/0200, IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753, SWIFT: SUBASKBX, názov banky: VUB, a.s., adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika;

číslo účtu - 4020036404/3100, IBAN: SK57 3100 0000 0040 2003 6404, BIC/SWIFT: LUBASKBX, názov banky: SBERBANK Slovensko a.s., adresa banky: Nám. SNP 11, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

(ďalej len „Nadácia Pontis“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá určená alebo určiteľná fyzická osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, ktorej sa tieto osobné údaje týkajú a spracúva ich Nadácia Pontis v zmysle jej programových činností.

(ďalej len „Dotknutá osoba“)

Tieto Všeobecné podmienky poskytujú informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Dotknutej osoby poskytnutých na základe zmluvy alebo dobrovoľnosti Nadácii Pontis za účelom zabezpečenia ochrany súkromia Dotknutej osoby v súvislosti s automatizovaným i manuálnym spracúvaním osobných údajov Dotknutej osoby Nadáciou Pontis. Účelom týchto Všeobecných podmienok je plnenie požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajov.

Tieto Všeobecné podmienky budú kedykoľvek prístupné na stránke Nadácie Pontis, ako aj v každom momente, kedy sa budú od Dotknutej osoby vyžadovať akékoľvek osobné údaje za účelom účasti na programových činnostiach Nadácie Pontis.

Nadácia Pontis si týmto dovoľuje vyhlásiť, že disponuje Bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov Nadácie Pontis na informačné systémy – informačný systém mzdy a personalistika, ekonomický a účtovný informačný systém a informačný systém činnosti nadácie, ktoré predstavujú distribuovaný systém pozostávajúci z oddelených informačných systémov, ktoré využívajú na spracovanie osobných údajov automatizované, čiastočne automatizované a iné prostriedky. Nadácia Pontis prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom Nadácia Pontis brala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

1. Nadácia Pontis spracúva (vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie) správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje Dotknutej osoby len za podmienok, spôsobom a vo forme ustanovenej Zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach, ako aj v zmysle týchto Všeobecných podmienok tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd Dotknutej osoby, najmä k porušeniu práva Dotknutej osoby na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva Dotknutej osoby na ochranu súkromia, v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel v rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu tomuto účelu nevyhnutnému na jeho dosiahnutie, so špecifikáciou vo vybranom programe Nadácie Pontis Dotknutou osobou.

2. Nadácia Pontis zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov Dotknutej osoby, je povinná chrániť spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a vyhlasuje, že osobné údaje Dotknutej osoby spracúva v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov, týmito Všeobecnými podmienkami, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

3. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Nadácia Pontis vykonáva spracúvanie osobných údajov vo vybranom programe Nadácie Pontis bez súhlasu Dotknutej osoby v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,” Zákona o ochrane osobných údajov v zmysle § 2 Nadácia ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to najmä na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou za účelom uplatňovania práv a plnenia povinností v súvislosti s realizáciou činností Nadácie Pontis spojených najmä s poskytovaním pomoci a podpory pri vážnych zdravotných znenýhodneniach, v sociálnej núdzi, pri organizovaní kurzov pre nepočujúcich ako aj pri poskytovaní podpory a pomoci ich rodinám, s požičiavaním a darovaním pomôcok pri závažných ochoreniach, ako aj s poskytovaním pomoci a podpory pri zabezpečovaní zbierok, darcovských sociálnych sietí, charitatívnych projektov a organizovaní dobrovoľníctva, zabezpečovaní bezplatnej právnej ako aj inej odbornej pomoci, s podporou a finančnou pomocou pri náhlych udalostiach zamestnancov a ich rodín v rámci zamestnaneckých programov, ako aj s podporou a propagáciou programov Nadácie Pontis a jej kampaní so špecifikáciou vo vybranom aktuálnom programe Dotknutou osobou z nasledovných aktuálnych programov Nadácie Pontis:

a)   „Srdce pre deti (SPD)

–        Verejná zbierka realizovaná prostredníctvom srdcepredeti.sk s akcentom na udeľovanie darov/finančných prostriedkov, charitatívny projekt denníka Nový Čas (vydavateľstvo Ringier Axel Springer) a Nadácie Pontis, s možnosťou podpory detí s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi, pričom súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako bolo umožnené vďaka darcom pomôcť

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, vek, škola, dátum narodenia, číslo OP, pohlavie, sociálna situácia, zdravotný stav, fotografia Dotknutej osoby

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. , partnerská televízia, realizačný tím galavečera, hodnotiaca komisia, printové a ostatné masovokomunikačné (televízie, rádiá) médiá

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: www.srdcepredeti.sk, na fanúšikovskej stránke projektu na sociálnej sieti Facebook; www.nadaciapontis.sk, www.pontisfoundation.sk, www.darca.sk, internetové stránky spolupracujúcich subjektov - www.cas.sk, iné printové a ostatné masovokomunikačné (televízie, rádiá) médiá v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu – napr. denník Nový Čas, partnerská televízia a ich webové stránky )

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

b)   „NF Telekom (Nepočujúci)

–        ad1) realizácia vzdelávacích kurzov pre nepočujúcich podnikateľov, ktoré sú tlmočené do posunkového jazyka.

–        ad2) mobilný pedagóg – mobilní špeciálni pedagógovia navštevujú rodiny priamo v domácnosti a venujú sa dieťaťu a rodičom, formou hry rozvíjajú zručnosti dieťaťa, pričom cieľom je samostatné fungovanie rodiny

–        ad3) kurzy posunkového jazyka pre verejnosť

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, vek, číslo účtu, dátum narodenia, pohlavie, sociálna situácia ak je Dotknutou osobou uvedená v motivačnom liste, zdravotný stav, zhodnotenie Dotknutej osoby o schopnosti podnikať vzhľadom na aktuálnu situáciu Dotknutej osoby a osobných dispozícií Dotknutej osoby, informácie o rodine Dotknutej osoby za účelom vyhodnotenia zaradenia do programu Nadácie Pontis, fotografia Dotknutej osoby

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): mentor (podnikatelia), mobilná pedagogička/ mobilný pedagóg, garanti programu, školiteľ, tlmočník, hodnotiaca komisia, Slovak Telekom, a.s.

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: internetové stránky Nadácie Pontis (www.nadaciapontis.sk, www.pontisfoundation.sk, www.darca.sk )

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

c)   „Kvalitnejší život so Sklerózou multiplex

–        požičiavanie tabletov s pripojením na internet a špeciálnou aplikáciou E-DO Dotknutým osobám s diagnózou skleróza multiplex za účelom efektívnejšieho zvládania ich každodennej liečby

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a poštová, telefón/mobil, emailová adresa, vek, číslo OP, zdravotný stav,

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): agentúra za účelom zasielania tabletov kuriérom – Snowball, s.r.o.,

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

d)   „NF Lenovo Viem ti povedať (autisti)

–        darovanie tabletov s aplikáciami Tap-to-talk alebo ABCD, podľa potrieb pre konkrétne Dotknuté osoby organizáciám poskytujúcim dennú starostlivosť deťom a mládeži s poruchou autistického spektra a sprievodnou poruchou komunikácie a reči, pričom dobrovoľníci z Lenova poskytujú k Tap-to-talk školenie a konzultácie

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, vek, škola, zdravotný stav, video Dotknutej osoby

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): neuskutočňuje sa

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: internetové stránky Nadácie Pontis (www.nadaciapontis.sk, www.pontisfoundation.sk, www.darca.sk), v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

e)   „Ostatné programy podpory a nadačné fondy

–        poskytnutie podpory rôznym neziskovým a verejnoprospešným organizáciám

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, pracovisko, pozícia, fotografia Dotknutej osoby

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): donor programu, hodnotiaca komisia

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: internetové stránky Nadácie Pontis (www.nadaciapontis.sk, www.pontisfoundation.sk, www.darca.sk), v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

f)    „Dobrovoľnícke eventy

-          ad1) menšie dobrovoľnícke aktivity pre konkrétny firmy (malé dobrovoľnícke aktivity počas celého roka, granty s jednorázovými dobrovoľníckymi aktivitami)

-          ad2) advokáti Pro Bono – bezplatná právna pomoc advokátov a advokátskych kancelárií v prospech neziskovým organizáciám

-          ad3) Hlavy pomáhajú – dobrovoľnícka odborná pomoc rôznych expertov neziskovým organizáciám

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, číslo účtu, pracovisko, pozícia, dátum narodenia, číslo OP, sociálna situácia, zdravotný stav, fotografia Dotknutej osoby

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): advokáti, pro bono konzultanti, monitori, dobrovoľníci prihlásení na aktivitu, koordinátori, printové a ostatné masovokomunikačné (televízie, rádiá) médiá

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: internetové stránky Nadácie Pontis (www.nadaciapontis.sk, www.pontisfoundation.sk, www.darca.sk, www.hlavypomahaju.sk), internetové stránky spolupracujúcich subjektov (www.pslsp.sk/ako-pomahame) printové a ostatné masovokomunikačné (televízie, rádiá) médiá v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

g)   „Naše mesto (NM)

-          podpora firemného dobrovoľníctva a pomoc komunitným organizáciám (dobrovoľnícka pomoc – manuálna alebo pro bono), pričom úlohou Nadácie Pontis je zabezpečiť realizáciu predmetného, komunikáciu so zamestnancami, organizáciami a médiami, správa webovej stránky, administrovanie grantov pre zapojené organizácie, monitoring, foto a video dokumentáciu a zverejňovanie

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, číslo účtu, pracovisko, pozícia, dátum narodenia, číslo OP, fotografia/video Dotknutej osoby

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): monitori (osoby poverené Nadáciou Pontis koordinovať a monitorovať priebeh realizácie), printové a ostatné masovokomunikačné (televízie, rádiá) médiá

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: internetová stránka Nadácie Pontis, internetové stránky zapojených spoločností a organizácií, printové a ostatné masovokomunikačné (televízie, rádiá) médiá v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu (napr. www.nasemesto.sk, www.nadaciapontis.sk, www.pontisfoundation.sk, www.darca.sk, www.youtube.com)

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

h)   „NF Slovenské elektrárne/Špeciálny zamestnanecký program

-          posúdenie životnej situácie pre účely poskytnutia finančnej podpory (zamestnanci Slovenských elektrární, prípadne rodiny bývalých zamestnancov Slovenských elektrární) zvyčajne po náhlej udalosti (úmrtie/choroba) živiteľa rodiny

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, vek, číslo účtu, pracovisko a pozícia zamestnanca, tútora, ktorý je v kontakte s Dotknutou osobou, škola, dátum narodenia, číslo OP, pohlavie, sociálna situácia, zdravotný stav, fotografia Dotknutej osoby

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): Slovenské elektrárne a.s., hodnotiaca komisia

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

i)     „NF DM Drogerie Markt/Zamestnanecký program

–        posúdenie životnej situácie pre účely poskytnutia finančnej podpory (blízki ľudia, prípadne rodiny zamestnancov Drogerie Markt, zvyčajne rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom, prípadne dospelým)

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, vek, číslo účtu, pracovisko a pozícia zamestnanca, tútora, ktorý je v kontakte s Dotknutou osobou, dátum narodenia, číslo OP, pohlavie, sociálna situácia, zdravotný stav, fotografia Dotknutej osoby

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): dm drogerie markt, s r.o., hodnotiaca komisia

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: interný časopis dm drogerie markt, www.darca.sk, www.nadaciapontis.sk, www.pontisfoundation.sk

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

j)    „Dobrá krajina (DK)“

-          Darcovský portál. Projekty vybrané Nadáciou Pontis a Správnou radou Dobrej krajiny sa uchádzajú o finančnú podporu darcov na www.dobrakrajina.sk . Všetky projekty sú verejnoprospešné a koordinované neziskovou organizáciou. Dobrá krajina je registrovanou verejnou zbierkou na Ministerstve vnútra SR.

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa, informácie o transakciách (výška darov, číslo bankového účtu)

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): neuskutočňuje sa

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sú zverejňované na internetovej stránke www.dobrakrajina.sk a v systéme správy obsahu tejto stránky, ktorý umožňuje neziskovým organizáciám zisťovať informácie o ich darcoch a daroch.

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

k)   „Ostatné verejné zbierky

-          verejné zbierky registrované na Ministerstve vnútra SR, napr. Srdce pre deti, výťažok ktorých je použitý na verejnoprospešné účely formou grantov, finančných alebo nefinančných príspevkov.

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa, telefón/mobil, informácie o transakciách (výška darov, číslo bankového účtu)

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): neuskutočňuje sa.

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: internetové stránky www.srdcepredeti.sk a/alebo www.dobrakrajina.sk a v systéme správy obsahu stránky

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

l)     „Nadácia Allianz

-          posúdenie sociálnej situácie pre účely poskytnutia finančnej podpory fyzickým osobám

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, číslo účtu, dátum narodenia, číslo OP, pohlavie, fotografia Dotknutej osoby

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): Pontis n.o., Nadácia Allianz, hodnotiaca komisia

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

m)„Nadácia ZSE

-          posúdenie sociálnej situácie pre účely poskytnutia finančnej podpory fyzickým osobám

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón/mobil, emailová adresa, číslo účtu, dátum narodenia, číslo OP, pohlavie, fotografia Dotknutej osoby

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): Pontis n.o., Nadácia ZSE, hodnotiaca komisia

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

4. Dotknutá osoba dáva dobrovoľne súhlas na spracovanie osobných údajov vo vybranom programe Nadácie Pontis Nadáciou Pontis v zmysle § 11 Zákona o ochrane osobných údajov za účelom definovanom v bode 3 týchto Všeobecných podmienok so špecifikáciou vo vybranom aktuálnom programe z nasledovných aktuálnych programoch Nadácie Pontis:

a)   „Newslettre

-          podpora a propagácia programov Nadácie Pontis, v prípade záujmy Dotknutej osoby o ich zasielanie

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, pracovisko, pozícia

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): donori – poskytovatelia financovania (napr. Európska komisia, USAID, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a pod.)

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

b)   „Kampane

–        rozširovanie špecifických informácií pre určitú cieľovú skupinu

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, pracovisko, pozícia

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): donori – poskytovatelia financovania (napr. Európska komisia, USAID, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a pod.)

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

c)   „Mapa sociálnych inovátorov

-          mapovanie osobností pôsobiacich v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie, podpory aktívneho občianstva a komunitného rozvoja

-          zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, pracovisko, pozícia

-          poskytovanie osobných údajov tretím stranám (spolupracujúce subjekty v rozsahu nevyhnutnom na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z konkrétneho zmluvného vzťahu): CEE office Ashoka, FAS Research, Katedra humánnej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

-          sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

-          zverejňovanie osobných údajov: internetové stránky Nadácie Pontis (www.nadaciapontis.sk,www.pontisfoundation.sk,www.darca.sk, www.hlavypomahaju.sk), internetové stránky partnera (http://ashoka-cee.org/, https://www.ashoka.org/), printové a ostatné masovokomunikačné (televízie, rádiá) médiá

-          cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

d)   „Kampaň a newsletter Štrngám za zmenu

–        rozširovanie špecifických informácií pre určitú cieľovú skupinu

–        zoznam a rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa

–        poskytovanie osobných údajov tretím stranám:neuskutočňuje sa

–        sprístupňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        zverejňovanie osobných údajov: neuskutočňuje sa

–        cezhraničný prenos osobných údajov: neuskutočňuje sa

5. Dotknutá osoba potvrdzuje, že berie na vedomie a/alebo hodnoverne vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby a bola oboznámená s podmienkami spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom jej boli známe všetky potrebné informácie v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby udeľuje Dotknutá osoba Nadácii Pontis dobrovoľne na dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Nadácie Pontis.

6. Dotknutá osoba udeľuje súhlas a/alebo berie na vedomie, že osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť zaznamenané na nosiče informácií/ do informačného systému, pričom tieto môžu byť poskytnuté z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe v zmysle podmienok vybraného programu Nadácie Pontis.

7. Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu súhlas vyžadovaný v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a týchto Všeobecných podmienok môže poskytnúť jej zákonný zástupca.

8. Ak Dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa Zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle týchto Všeobecných podmienok môže poskytnúť jej blízka osoba.

9. Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života sa v zmysle § 13 – Osobitné kategórie osobných údajov Zákona o ochrane osobných údajov zakazuje, avšak v zmysle § 14 – Výnimky z obmedzenia pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov Zákona o ochrane osobných údajov zákaz v zmysle začiatočnej časti tejto vety neplatí, nakoľko (i) Dotknutá osoba hodnoverne vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby a s akceptáciu týchto Všeobecných podmienok, a/alebo (ii) spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony alebo fyzicky nie je spôsobilá na vydanie písomného súhlasu a takýto písomný súhlas nie je možné získať od zákonného zástupcu Dotknutej osoby, a/alebo (iii) spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby vykonáva v rámci oprávnenej činnosti Nadácia Pontis a toto spracúvanie sa týka iba jej členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s ňou vzhľadom na jej ciele v pravidelnom styku, osobné údaje Dotknutých osôb slúžia výlučne pre interné potreby Nadácie Pontis a budú poskytované tretej strane len s hodnoverne preukázaným súhlasom Dotknutej osoby, a/alebo (iv) spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby sa týka osobných údajov, ktoré Dotknutá osoba sama zverejnila, alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní právneho nároku Dotknutej osoby.

10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že do informačného systému možno Nadácii Pontis poskytnúť pravdivé osobné údaje, za ktoré zodpovedá.

11. Nadácia Pontis je po splnení účelu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby povinná v zmysle § 17 – Likvidácia osobných údajov Zákona o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby.

12. Ak Nadáciu Pontis upozorní Dotknutá osoba alebo ak si Dotknutá osoba uplatní u Nadácie Pontis svoje právo, alebo aj Nadácia Pontis sama zistí, že poskytla tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje Dotknutej osoby, alebo že ich poskytla bez právneho základu, je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť každému, komu ich poskytla, pričom tretia strana je povinná vykonať potrebné opatrenia v zmysle oznámenia Nadácie Pontis, pričom tak Nadácia Pontis nemusí uskutočniť, ak oznámenie je objektívne nemožné alebo je možné len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

13. Dotknutá osoba berie na vedomie, že bola Nadáciou Pontis poučená ako Dotknutá osoba o nasledovných právach, ktoré Dotknutej osobe vyplývajú z § 28 Zákona o ochrane osobných údajov:

a)   Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Nadácie Pontis vyžadovať potvrdenia a informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby ako aj právo vyžadovať opravu, likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Dotknutej osoby, likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby, ktorých účel spracúvania sa skončil, prípadne došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov a blokovanie osobných údajov Dotknutej osoby z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, a to spôsobmi, ktoré Dotknutej osobe vyplývajú z § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

b)   Právo Dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

c)   Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u Nadácie Pontis namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu osobných údajov Dotknutej osoby za podmienok upravených v § 28 ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov.

d)   Spôsoby uplatnenia práva Dotknutej osoby sú upravené v § 28 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov.

e)   Dotknutá osoba pri podozrení, že osobné údaje Dotknutej osoby sa neoprávnene spracúvajú môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

f)    Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práva Dotknutej osoby môže uplatniť zákonný zástupca.

g)   Ak Dotknutá osoba nežije, práva Dotknutej osoby, ktoré mala podľa Zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť blízka osoba.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky