White & Case

Názov advokátskej kancelárie: White & Case, s.r.o.

Webstránka: https://www.whitecase.com/law/central-eastern-europe/slovakia

Medzinárodná advokátska kancelária White & Case poskytuje integrované, komplexné, vysoko kvalitné poradenstvo s pôsobnosťou vo viacerých jurisdikciách. Bratislavská kancelária funguje ako integrálna súčasť celosvetovej siete právnickej kancelárie White & Case, čo jej umožňuje využívať globálnu šírku v kombinácii s miestnou hĺbkou právnej expertízy. Ide o jednu z najvýznamnejších právnických kancelárií na Slovensku a je každoročne vyhodnocovaná nezávislými právnickými publikáciami ako vedúca právnická kancelária takmer v každej oblasti práva. Ich angažovanosť v prípadoch pro bono je značná nielen na Slovensku, ale i globálne. White & Case má skúsený tím právnikov poskytujúcich široké spektrum právno-poradenských služieb, ako aj tím odborníkov poskytujúcich kompletné daňovo-poradenské služby. Ich pro bono aktivity sa zameriavajú predovšetkým na tieto tri oblasti, globálne i národne,  ktoré sú v súlade s potrebami spoločnosti a silnými stránkami firmy: zabezpečenie prístupu k spravodlivosti pre jednotlivcov s obmedzenými prostriedkami, podpora zásad právneho štátu a správneho riadenia prostredníctvom projektov v oblasti medzinárodného verejného práva a vzdelávacích programov pre právnikov a sudcov, poskytovanie poradenstva mimovládnym organizáciám so zameraním na ochranu životného prostredia a so spoločenským poslaním.

Táto spoločnosť neustále vyhľadáva miestne príležitosti pro bono aktivít pre svojich zamestnancov v Bratislave a program Advokáti Pro Bono im napomáha tento cieľ dosiahnuť. Držia sa presvedčenia, že pro bono predstavuje vynikajúci spôsob na rozvíjanie znalostí mladých právnikov ako aj ich spoločenskú angažovanosť. Snažia sa o to, aby sa každý koncipient, ktorý u nich pracuje prvý rok (tiež letní stážisti) podieľal aspoň na jednom prípade tohto typu. Hlavným cieľom je, aby každý z právnikov odpracoval aspoň 20 pro bono hodín ročne. Do programu Advokáti Pro Bono sa v roku 2015 aktívne zapojilo 6 právnikov kancelárie, pričom ďalší poskytujú právnu pomoc dlhodobým komunitným partnerom a zapájajú sa do regionálnych pro bono spoluprác.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Činnosť pro bono je v centre pozornosti ich iniciatívy social responsibilitty, ktorá zahŕňa ich právnu vzdelávaciu činnosť a študentskú osobnosť Slovenska 2016 v kategórii právnik, dobrovoľnícke programy, príspevky na charitu a tzv. celofiremnú zelenú iniciatívu (Firmwide Green Initiative). Pro Bono poradenstvo ale poskytuje aj viacerým osobám a organizáciám mimo programu Advokáti Pro Bono. White & Case plne podporujú aj mladých študentov práva. Prostredníctvom rôznych vzdelávacích programov a súťaží medzinárodných formátov sú schopní poskytnúť praktické zručnosti, vedomosti a rozvíjať záujem o zásady právneho štátu. Medzi takéto súťaže patrí aj Philip C. Jessup International Laaw Moot Court Competion, do ktorej sa zapája viac než 2 000 študentov práva z takmer 90 krajín. V rámci dobrovoľníctva ponúkajú svojim zamestnancom príležitosť poskytovať právne poradenstvo miestnej komunite. So svojimi klientmi spolupracujú aj na projektoch v oblasti služieb. Ich dobrovoľnícka činnosť je často navrhnutá tak, aby dopĺňala ďalšie aspekty ich programu v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V oblasti charity sa snažia splniť potreby miestneho spoločenstva, financujú právne vzdelávacie projekty a podporujú svojich pro bono partnerov i pestrosť právnej profesie.

Advokátska kancelária White & Case sa zaviazala k spravodlivému a etickému podnikaniu, ktoré rešpektuje záujmy všetkých zainteresovaných strán, pričom si uvedomujú význam životného prostredia. Prostredníctvom Firmwide Green Initiative (celofiremnej zelenej iniciatívy) sa snažia zlepšovať svoje postupy tak, aby boli čo najefektívnejšie aj z ekologického hľadiska a trvalo udržateľného hospodárenia. Snažia sa predchádzať znečisťovaniu v rámci svojich aktivít, zavádzať ekologické postupy pri nakladaním s odpadom, efektívne riadiť emisie CO2, atď.

Ocenenia

White & Case je každoročne oceňovanou právnickou kanceláriou za svoje pro bono aktivity. Za zmienku stojí ocenenie z roku 2015 za globálny CSR program a spoluprácu na vytvorení prvej právnickej školy v Bhutáne. Tiež sa môžu pýšiť globálnou cenou za iniciatívu proti obchodovaniu s ľuďmi. Nachádzajú sa medzi Top 10 Pro Bono firmami v publikácii Who’s Who Legal. Niekoľkokrát bola tiež firma menovaná za najlepšiu medzinárodnú advokátsku kanceláriu pre pro bono prácu publikáciou Euromoney’s Europe. Prehľad ich ocenení môžete nájsť TU.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2017

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom – Právne poradenstvo Súkromnej strednej škole pre deti s autizmom v súvislosti s prenájmom jej priestorov a súvisiacimi predpismi na ochranu zdravia a bezpečnosti a takisto potrebné zastúpenie na príslušných orgánoch a úradoch.

15 účastníkov neziskových organizácií – Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne.

Účastníci podujatia CEE CSR Summit z neziskového sektora – Diskusný stôl k téme pro bono v rámci najväčšieho CSR podujatia v strednej a východnej Európe – CEE CSR Summit, ktoré organizuje Nadácia Pontis.

OZ TransFúzia – Právne poradenstvo a právna pomoc pri zastupovaní dieťaťa vo vzťahu k vedeniu školy, aby bolo dieťaťu umožnené fungovať v škole v preferovanej mužskej identite.

OZ Iniciatíva Inakosť – Právna analýza súčasného stavu právnej úpravy postavenia rôznych typov rodín, vrátane párov rovnakého pohlavia.

OZ Nepočujúce Dieťa – Analýza právnych predpisov pre OZ Nepočujúce Dieťa súvisiaca so zdravotným poistením a platbou zo strany poisťovní za špeciálne zdravotnícke zariadenie – kochleárny impantát pre sluchovo postihnuté deti.

AKU Spoločnosť Slovensko a Česko, o.z. – Právne poradenstvo OZ AKUSSAC, pacientskemu združeniu, v súvislosti so zamestnaneckými právami pacientov s diagnózou AKU (alkaptonúria, choroba „čiernych kostí“ je dedičná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu).

12 účastníkov neziskových organizácií – Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne . Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Nadácia Pontis – Právne poradenstvo ohľadom legislatívnych zmien v zákone o konkurze týkajúcich sa fyzických osôb v predlžení a odpustenie dlhu fyzickým osobám bez príjmu a majetku.

OZ Šanca pre nechcených – Právne poradenstvo v súvislosti s preskúmaním vzorovej pracovnej zmluvy so zamestnancami organizácie a vyhotovenie vzorovej zmluvy o dielo a zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

OZ TransFúzia – Právna analýza diskriminácie transrodového dieťaťa vo vzdelávacej inštitúcii z pohľadu slovenského práva, práva Európskej únie a medzinárodných dohovorov a návrh možných krokov v tejto veci.

OZ Iniciatíva Inakosť – Právne poradenstvo Iniciatíve Inakosť, ohľadom právneho statusu rôznych foriem spolužitia a rodinného života vrátane spolužitia párov rovnakého pohlavia.

OZ Proti prúdu – Poskytnutie spolupráce zameranej na systémové riešenie bezdomovectva v oblasti problematiky zadlženosti.

OZ Ženské kruhy – Právna analýza zákonov v otázke práv tehotných a rodiacich žien v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Nadácia Pontis – Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci pre program expertíznej pro bono pomoci Hlavy pomáhajú v Nadácii Pontis.

CVČ – Trend – Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní  – posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.

Nadácia Pontis – Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní  – posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.

Nadácia Pontis – Právna konzultácia k postupu a špecifikám pri verejnom obstarávaní v oblasti rozvojovej spolupráce podľa novej úpravy legislatívy, vrátane analýzy možných problémov a ich prevencie.

OZ Fontis – Spripomienkovanie návrhu rozsiahlej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111