04. 01. 2019 Zodpovedné podnikanie

Accenture: Rovnosť príležitostí je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je firma postavená

Témy inklúzie a rovnosti sú dnes potrebné, no nie je najjednoduchšie ich vo firme zaviesť. Spoločnosť Accenture je však v týchto témach priekopníkom. Vďaka inkluzívnej stratégií získali v rámci Via Bona Slovakia 2017 aj špeciálu cenu Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V čom spočíva ich postoj voči ženám, rodinám, LGBT či zdravotne znevýhodneným?

Čo pre vás znamenalo získanie špeciálnej ceny Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v rámci Via Bona Slovakia za rok 2017?

Ocenenie zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí si veľmi vážime. Cena je pre nás nielen uznaním našej práce, ale aj povzbudením, že cesta, ktorou ideme je správna a je dôležité, aby sme na nej zostali a vytrvali. Rovnosť príležitostí je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je firma Accenture postavená. Pre nás a našich zamestnancov to nie je len veta. Tento postoj, akceptovanie kultúrnych či náboženských odlišností alebo inej orientácie je to, čím žijeme v bežnom živote. Sme presvedčení, že práve tieto kultúrne odlišnosti v najširšom slova zmysle prinášajú inovácie a preto podporujeme slobodné firemné prostredie, kde sa naši zamestnanci cítia bezpečne.

Cena je kreditom pre našich kolegov, ktorí pred viac ako 10-timi rokmi prišli s ideou zavedenia pohyblivej pracovnej doby či možnosti práce z domu formou home office. Na tú dobu to boli revolučné benefity a Accenture patrilo k pionierom, ktorí ich na Slovensku zaviedli do praxe a postupne sa u nás stali štandardom. Vďaka týmto pevným základom sme mohli nielen otvoriť tému rovnosti príležitostí a rovnakých benefitov pre všetky formy rodinných zväzkov, ale šli sme ďaleko za rámec slovenskej legislatívy a priniesli k nám do firmy opatrenia, ktoré môžu inšpirovať iné firmy a inštitúcie.

Aké boli ohlasy a reakcie vašich zamestnancov k zavedeniu benefitov pre LGBT zamestnancov? Stretli ste sa s prekážkami či bariérami pri implementovaní benefitov?

Skupina, ktorá sa u nás v Accenture venuje téme LGBT, je aktívna a jej činnosť podporuje viac ako 500 našich zamestnancov už len tým, že nosí šnúrky so zamestnaneckými identifikačnými kartičkami v dúhových farbách. Jadro tejto skupiny má niečo cez 100 členov a interne sme získali globálnu cenu za najväčší nárast počtu podporovateľov témy LBGT v rámci daného fiškálneho roka.

Benefity pre LGBT zamestnancov sú prirodzeným vyústením našej  politiky rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. Ich praktické implementovanie bolo podnietené našou kolegyňou, ktorá sa zaujímala o možnosť uplatnenia si bonusu pri narodení dieťaťa, ak žije vo zväzku so svojou partnerkou. Benefity rodinného typu nie sú však jediným opatrením pre našich LGBT zamestnancov, sú skôr posledným v rade zavedených opatrení. Keď sme túto tému otvárali, stanovili sme si za kľúčové vytvoriť prostredie, ktoré bude natoľko bezpečné, že tí zamestnanci, ktorí budú chcieť spraviť Coming Out, sa nebudú báť tak spraviť. To sa nám, myslíme, podarilo vďaka cielenej, nestereotypnej komunikácii, ktorá v rovnakej miere prezentuje všetky naše skupiny v rámci inklúzie a diverzity: LGBT, zdravotne znevýhodnení, ženy a ich postavenie v IT biznise, rodičovská skupina.

Konkrétne v prípade podpory LGBT ide obzvlášť v podmienkach Slovenska o kontroverznú tému, ktorú samozrejme nie všetci naši zamestnanci vnímajú rovnako. Postoje sú rôzne a práve v tom vidíme našu rolu ako zodpovednej firmy, aby sme prispeli k tomu, že sa naši kolegovia naučia vo väčšej miere akceptovať odlišnosti, prijímať aj iné názory a pohľady. Chce to veľa komunikácie s ľuďmi, vysvetľovania, diskutovania o vedomých aj nevedomých predsudkoch a je to aj o získaní osobnej skúsenosti s inakosťou, ktorá môže pomôcť tieto predsudky prekonať. Práve komunikácia predstavuje jednu z najväčších výziev, ktorým sme pri otváraní týchto tém čelili.

V rámci slovenskej pobočky máte aj vlastnú kaviareň, kde zamestnávate zdravotne znevýhodnený personál. Čo vás viedlo k tomuto kroku?

S Agentúrou Manna spolupracujeme dlhodobo. Začínali sme objednávkou vianočných koláčikov či menšieho cateringu pre našich klientov a zamestnancov. Keď vlani vznikol koncept Client Innovation Studia, jeho súčasťou bol aj neštandardný, moderný priestor kaviarne pre zamestnancov, ktorý svojim vizuálnym a architektonickým riešením dáva zamestnancom možnosť počas pracovného dňa na chvíľku zrelaxovať, dohodnúť si s kolegami stretnutie, networkovať, dať si kávu. Od začiatku sme hovorili o kaviarni a aj sortiment, ktorý je v priestoroch ponúkaný, je kaviarenský – rôzne druhy kávy, koláčiky, slané pečivo, čerstvé šťavy. Manna, ako náš osvedčený dodávateľ bola naša prvá voľba, nielen kvôli už nadviazanej spolupráci, ale vďaka konceptu kaviarne sme mohli podporiť pracovné miesta pre ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a dať im šancu nielen mať prácu, ale mať aj pravidelný príjem, rozvíjať sa, veriť si a viesť plnohodnotný život.

Program Skills to Succeed, ktorého cieľom je rozvoj zručností vedúcich k uplatneniu sa rôznych skupín ľudí na pracovnom trhu, je nosnou časťou našich aktivít v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti. A podpora Agentúry Manna a jej zamestnancov je plne v súlade s cieľmi tohto programu.

Na aké témy týkajúce sa diverzity a inklúzie sa chcete v blízkej budúcnosti zamerať a prečo?

V tomto roku chceme pokračovať a prehlbovať naše rozbehnuté aktivity, plus otvárať nové témy. Čaká nás intenzívny program adresujúci Duševné zdravie a prevenciu duševných chorôb, pokračujeme s programom pre inklúziu ľudí s poruchou autistického spektra a rozbehli sme pilotný projekt podpory zamestnávania ľudí so znevýhodnením, venujeme sa viacerým aktivitám zameraným na kariéru žien v IT a v našom programe pre rodičov sme sa začali viac venovať technologickému vzdelávaniu našich vlastných, Accenture detí. Témy sa snažíme opäť hľadať tak, aby prispievali k cieľom Skills to Succeed a naplneniu našej vízie zlepšovať, ako náš svet pracuje a žije.

Pridajte sa k víťazom Via Bona Slovakia. Viac informácií o aktuálnom ročníku nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram