20. 10. 2020 Zodpovedné podnikanie

Aké sú hlavné odporúčania expertov k jednotlivým problémom z Indexu udržateľnosti?

Nadácia Pontis zorganizovala 8. októbra 2020 online stretnutie expertov a expertiek so zástupcami z verejného sektora. Cieľom bolo na základe údajov z indexu vyhodnotiť odporúčania na zlepšenia do budúcnosti.

1. Aktívnejšie komunikovať so sektorom

Istota a stabilita právneho prostredia sú základné parametre pre kvalitné fungovanie mimovládneho sektora. Pre ich zabezpečenie je však intenzívna a partnerská komunikácia verejnej správy so sektorom veľmi potrebná. Prevláda však všeobecný pocit, že sektor, hlavne počas súčasnej krízy, v ktorej sa Slovensko kvôli pandémii ocitá, nie je vnímaný ako relevantný partner pri hľadaní riešení. Nie je dostatočne prizývaný, konzultovaný či vypočutý pri krízových riešeniach, či pri plánovanej reforme EU fondov, alebo stratégii a rozdelenia financií z Európskeho fondu obnovy.  Tieto obavy spísala platforma HLAS a Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO do spoločného vyhlásenia. „V nadchádzajúcom období naďalej ponúkame predstaviteľom verejnej moci svoju expertízu a kapacity. Veríme, že vláda začne vnímať občiansku spoločnosť ako reálneho partnera, bude s nami komunikovať a spolupracovať. Svoje záväzky z programového vyhlásenia tak môže začať plniť aj pri finalizovaní Plánu obnovy,“ píšu vo vyhlásení. https://www.platformahlas.sk/vyhlasenie-obcianskych-organizacii-vyzyvame-vladu-k-partnerstvu-a-realnej-spolupraci/

Počas prvej vlny pandémie vznikol Koordinačný krízový štáb MVO, ktorý sa zaoberal dopadom na neziskové organizácie, a jedným z krokov bolo, že sa posunulo čerpanie 2% do konca 2021, otvoril sa Fond Pomoc pomáhajúcim. Z diskusie vyplynuli odporúčania k zlepšeniu  spolupráce a koordinácie a spoločnému postupu voči verejnej správe. Platforma HLAS má plniť funkciu spoločného aktéra, ktorý by mal nielen združovať organizácie, ale posúvať spoločné témy a aktivity, ktoré by mali mať presah do celého sektora. V odporúčaniach je preto aj návrh realizácie prieskumu medzi organizáciami, aby sa sektoru darilo cielenejšie komunikovať so štátom, už aj s  konkrétnymi návrhmi na zmeny legislatívy, na ktorých sa MVO zhodnú, a potrebe na strane MVO to kapacitne a komunikačne dotiahnuť.

2. Efektívne nastaviť výzvy z Európskeho fondu obnovy a OP-EVS

V rámci Európskeho fond obnovy a pri príprave reformného plánu nie sú dostatočne prizývaní experti na niektoré dôležité oblasti (napríklad vzdelávanie či sociálna oblasť).  Použitie prostriedkov by malo smerovať na inovácie, piloty a testovania, inovatívne financovanie. V téme OP-EVS a nastavenia jeho ďalšieho programovacieho obdobia, experti odporúčajú ako podklad analýzu čerpania zdrojov: iba 26 % je miera vyčerpania z OP-EVS, avšak finančná alokácia pre MVO sektor bola využitá na 100%. To znamená, že zatiaľ čo ostatné subjekty pridelené prostriedky nevedia vyčerpať, pre MVO sektor ide o jednu z dôležitých foriem príjmu, ktorý je schopný aj efektívne využiť. Navyše, dôležitosť tohto zdroja pre sektor iba narastie v nasledujúcich rokoch, keď iné zdroje, predovšetkým asignácia z 2 % budú klesať. Výzva OP-EVS ako finančný nástroj bol aj na stredoeurópske krajiny hodnotený ako unikátny, keďže išlo o vyššie dotácie a  projekty sú na 2 roky, teda dlhodobejšie. Experti teda odporúčajú nástroj ponechať, avšak poučiť sa z jeho nedostatkov a kritiky prijímateľov: rýchlejšie sprocesovanie žiadostí a platieb, keďže organizácie často čakajú dlhé mesiace či dokonca roky, a hlavne menšie organizácie s nižším cash flow, nemajú šancu tieto rozdiely vykryť; a lepšie manažovaná výzva, znížené byrokratické zaťaženie.

3. Zjednodušiť zákon o dani z príjmu a komunikovať so sektorom

Experti očakávajú, že sa asignácia 2% a registrácia zjednoduší. Očakáva sa využitie zákona proti byrokracii, kde sa zakazuje úradom, aby si žiadali potvrdenia, ktoré si štát vie sám dohľadať.  Bude sa týkať tak registrácie organizácii, ale aj otvára zjednodušenie a priestor podporiť asignáciu jednotlivcov. Na daňových priznaniach by totiž mala aj vďaka registru MVO stačiť uvedenie iba názvu a IČ-a organizácie. Návrh zahrnúť do zákona o dani z príjmov, možnosť do matchingových darov zarátať nielen finančné, ale aj materiálne dary, je hodnotený ako netransparentný a zvyšujúci možnosti na špekulácie pri asignácii.

4. Reagovať na riziko konšpirácii a dezinformácii

Konšpirácie a dezinformácie a ich nárast sú vnímané ako poškodzujúce nielen vo vnímaní verejnosti, ale aj v styku s vládou. A experti sa obávajú možnosti delenia sektora z hľadiska hodnôt, kvôli politizácii témy z politického prostredia a eskalácii kultúrno-etického delenia. Jedným z odporúčaní preto bolo, zamerať sa na špecifický prieskum verejnej mienky, kde by sa zahrnuli aj podrobnejšie vyčlenili rôzne sektory spoločnosti (verejný sektor, úradníci, podnikatelia, a podobne), aby sa aj diskusia, ciele a stratégie MVO sektora na zlepšenie mohli viac zamerať.

5. Podporiť poskytovanie služieb MVO

Odporúčania zdôraznili dlhoročný trend a síce: nedostatočne využívaný potenciál organizácii poskytujúcich služby – vzdelávacie aktivity, sociálne služby, či linky pomoci. Organizácie tak poskytujú služby zadarmo, a fungujú cez granty alebo donorov. Tento nevyužitý potenciál iba narastá na dôležitosti v súvislosti s pandémiou, keďže financovanie z grantov a od súkromného sektora bude iba ťažšie v nasledujúcich rokoch.

_

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram