22. 05. 2019 Vzdelávanie

Ako docieliť celospoločenské zmeny vo vzdelávaní

Nie reforma, ale podpora a pomoc pre riaditeľov a učiteľov.

Spoločnosť sa prudko mení a školstvo by na to malo reagovať. Už dlhší čas sa v Českej republike i na Slovensku podnikajú pokusy o čiastkové či komplexné premeny vedúce k modernému vzdelávaniu. Vyše 50 lídrov zo vzdelávania z Českej republiky a Slovenska sa stretlo, aby spoločne posúdili priebeh, úspechy a neúspechy cesty vedúcej k systémovým zmenám vo vzdelávaní. Čo stretnutie prinieslo?

Cieľom dvojdňového podujatia bolo identifikovať medzery v procese skvalitňovania vzdelávania a nájsť spoločné riešenia pre vytváranie podporného prostredia vo vzdelávaní a na školách. Zámerom bolo otvoriť diskusiu pre vzájomnú spoluprácu, aby kroky k zmene vzdelávania na seba nadväzovali a navzájom sa nevybíjali.

Aké nástroje je možné použiť k zmene vzdelávania?

Prvým krokom stretnutia bolo vzájomné porovnanie slovenských a českých úspešných vzdelávacích inovácií a vytypovanie tých najefektívnejších nástrojov, ktoré najviac prispejú ku kvalitnejšiemu vzdelávanie a k zapojeniu verejnosti. Z diskusií sa ukázalo, že práve podpora riaditeľov a učiteľov súčasne je kľúčová pre naštartovanie zmien vo vzdelávaní.

Jedným z navrhovaných opatrení bola tzv. personalizácia výberu riaditeľa školy, podľa potrieb regiónu a potrieb detí. Pre tento účel by mala slúžiť „analýza potrieb školy“, ktorú by mal  vyhotoviť zriaďovateľ. Na základe takejto analýzy sa následne možno rozhodnúť, akú riaditeľku či riaditeľa škola potrebuje.

Pre podporu riaditeľov a učiteliek navrhovali účastníci vytvorenie tzv. regionálnych centier podpory. V ideálnom prípade by centrá fungovali na základe potrieb “zdola” a financované by boli “zhora”, teda ministerstvom. Okrem metodickej podpory a podporných služieb pre pedagógov a riaditeľov, by však zabezpečovali aj zdieľané služby – koncept, ktorý by vyriešil nedostatok pracovníkov v školstve. V regióne by tak boli k dispozícii pre viaceré školy špeciálni pedagógovia, dvojjazyční asistenti, alebo aj učitelia konkrétnych predmetov.

Ako navzájom spolupracovať pri zmene prostredia škôl?

Druhá časť stretnutia prebiehala metódou world café – účastníci boli cielene rozdelení do malých tímov, tematicky rozdelených podľa cieľovej skupiny – žiaci, učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, štátna správa a rodičia. V skupinách spoločne riešili, ako by mali spolupracovať pri zmene prostredia škôl.

Jednou z kľúčových tém v skupine riaditeľov, ale aj žiakov, bola diskusia o tom, akého riaditeľa vlastne chceme mať. Ukazuje sa, že pri množstve povinností je nutné, aby riaditeľ pochopil, že veľa zo svojich povinností môže delegovať na svoj tím. Buduje tým dôveru v celom kolektíve, ktorá sa potom odrazí na všetkých úrovniach. Kľúčové je preto viesť riaditeľa k participatívnemu riadeniu.

Ďalším dôležitým faktorom, podporujúcim premenu prostredia školy, je poskytnúť možnosť na osobnostný, ale aj profesionálny rozvoj učiteľov. V tomto prípade nehovoríme iba o individuálnom rozvoji jednotlivca, ale aj celého kolektívu.

Pre zmeny vo vzdelávaní je nevyhnutná komunikácia občianskeho sektora a štátnej správy alebo zriaďovateľov. “Často sa stáva, že to, čo sa diskutuje a dohaduje na centrálnej úrovni, sa nepremieta do praxe a výsledkov. Tu vzniká obrovský priestor pre občiansky sektor, ktorý prostredníctvom konkrétnych riešení môže túto medzeru vyplniť,“ doplnil Miroslav Hřebecký z organizácie EDUin.

Závery zo spoločného česko-slovenského podujatia budú použité v programe Nadácie Pontis Generácia 3.0 a aktivitách organizácie EDUin“Problémom je, že inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré občianske organizácie ponúkajú a šíria, využíva iba obmedzený počet škôl. Výstupy zo stretnutia pre nás majú byť základ na koordináciu aktivít smerom k školám, zriaďovateľom a štátnej správe,“ poznamenal Norbert Maur z Nadácie Pontis. Závery budú zároveň slúžiť aj na nastavenie ďalších krokov pre podporu riaditeľov a učiteľov na školách.

Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť spoločnej aktivity Nadácie Pontis v rámci programu Generácia 3.0 a európskeho projektu Social(i)Makers v spolupráci s partnerskou organizáciou z Českej republiky EDUin – Informačné centrum o vzdelávaní. Projekt Social(i)Makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe, s podporou Európskej únie, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram