04. 07. 2017 Filantropia

Energia pre život 2017: Spolupráca pri riešení problematiky ľudí bez domova pokračuje

V roku 2017 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporí organizácie, ktoré dlhodobo pomáhajú ľuďom bez domova.

Výzva na spoluprácu pri riešení problematiky ľudí bez domova

Súčasťou dlhodobej stratégie Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis je dlhodobá podpora projektov odbornej pomoci ľuďom  bez domova.

Finančná podpora, ktorú spoločnosť Slovenské elektrárne na túto tému poskytuje už od roku 2007, prispela k realizácii viacerých kľúčových projektov a naštartovaniu systémových zmien v tejto oblasti. Prispeli sme k rozbehnutiu prvej nízkoprahovej nocľahárne a špecializovanej ambulancie pre ľudí bez domova, ktoré prevádzkuje  Depaul Slovensko. Podporili sme založenie prvého denného nízkoprahového a integračného centra DOMEC združenia Vagus. Podporujeme jedinečný projekt Divadla bez domova, ktorý pomáha ľuďom bez domova prostredníctvom ich dlhodobého zapojenia do divadelného súboru. Podporujeme možnosti dôstojného zárobku ľudí bez domova – aj vďaka našej podpore združenia Proti prúdu si na Slovensku môžeme kupovať  časopis Nota Bene.

Vďaka našim partnerom z neziskových organizácií, ich profesionálnej angažovanosti a presadzovaniu nových riešení sa za posledné roky  zvýšila kvalita života mnohých ľudí bez domova. Viaceré neziskové organizácie okrem svojich životaschopných projektov prinášajú aj ďalšie potrebné riešenia problematiky bezdomovectva a strategicky pri ich realizácií spolupracujú s rôznorodými subjektmi.

V roku 2017 sme sa rozhodli vyzvať na spoluprácu pri riešení problematiky ľudí bez domova organizácie, s ktorými dlhodobo spolupracujeme:

 • Depaul Slovensko,
 • Divadlo bez domova,
 • Proti prúdu, 
 • Vagus.

Medzi predložené projekty prerozdelíme celkovo  30.000 eur, ktoré Fond získal v roku 2016 ako asignáciu 2% dane z príjmu spoločnosti Slovenské elektrárne.

Záber z festivalu ERROR 2016

Cieľ výzvy

 • podpora obnovy infraštruktúry nízkoprahových denných centier, útulkov  a nocľahární, vďaka ktorým si ľudia bez domova môžu zachovať ľudskú dôstojnosť aj bez finančného príjmu, dokladov, či schopnosti o svojej situácii komunikovať,
 • podpora trvalej udržateľnosti organizácií venujúcich sa problematike ľudí bez domova prostredníctvom pokrytia mzdových a režijných nákladov
 • podpora projektov podporovaného zamestnávania, s cieľom, aby ľudia bez domova znovunadobudli bývanie, mohli byť ekonomicky aktívnymi a nezávislými od sociálneho systému,
 • podpora organizovania vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov ako aj klientov organizácií, organizovanie kultúrnych a sociálnych aktivít umožňujúcich ľuďom, ktorí nemajú domov, rozvíjať vo vzťahoch s druhými vedomie vlastnej hodnoty a tak aj motiváciu k bežnému životu.
 • Šírenie osvety o téme a problematike ľudí bez domova prostredníctvom vydávania publikácií, časopisov, novín a i.

 

Celkový rozpočet: 30.000 eur

Maximálna výška podpory: 8.000 eur

 

Časový harmonogram:

4. júl 2017                                 zverejnenie výzvy 

31. júl 2017                               uzávierka prijímania projektov  

7. august 2017                           zverejnenie výsledkov rozhodovania o podpore projektov 

31. október 2017                       uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov

 

Rozhodovanie o podpore projektov

O výške podpory predložených projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je potrebný, v zmysle podpory sociálnych služieb pre ľudí bez domova.
 2. V projekte je jasne formulovaný projektový zámer,  kvantitatívne aj kvalitatívne ciele a výsledky, ktoré chce organizácia prostredníctvom realizácie projektového zámeru dosiahnuť.
 3. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.
 5. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu. 

Termín realizácie projektov

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať v čase realizácie projektu od 1. júla do 15. októbra 2017 a vydokladovať v súlade so zmluvou do 31. októbra 2017.

Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10% po predložení záverečnej správy.

Prijímanie projektov

Podať projekt je potrebné cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.skna ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať  Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a program “Energia pre život 2017”. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje. 

Pred vyplnením samotného formulára projektu v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky. 

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Slovenských elektrární uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú  záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov ;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte programovej koordinátorke Nadácie Pontis Dominike Horňákovej: dominika.hornakova@nadaciapontis.sk alebo volajte tel. číslo 0917 260 899.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111